EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Coelhorst

Geschichte:

De vroegste vermelding van Coelhorst dateert uit 1254. Op 22 februari van dat jaar bemiddelde de bisschop van Utrecht in een conflict tussen Adam van Lockhorst en zijn oom Jan van Lockhorst over de verdeling van de goederen van de Lockhorsten in Eemland. Daarbij gaf Adam de hof in Coelhorst met al zijn toebehoren in leen aan de kinderen van zijn oom. Zij hoefden daarbij geen 'heergewaad' te betalen. Coelhorst was een allodiaal goed. Rond 1270 droeg Jan van Lockhorst de hof in leen op aan de graaf van Gelre. In het begin van de 14de eeuw waren de Lockhorsten door schulden gedwongen een deel van hun bezit te verkopen. Coelhorst werd daardoor in 1325 verkocht aan de heer van Abcoude. In 1360 gaven Gijsbrecht van Abcoude en zijn zoon Zweder de hofstede te Coelhorst en de naastgelegen landerijen in leen aan de stad Amersfoort, in de persoon van burgemeester Nicolaas Ghelen.
Het goed was in de 14de of 15de eeuw erg versnipperd geraakt en verschillende goederen kwamen onder de naam Coelhorst voor in belastingregisters. In de 17de eeuw zijn deze verspreide bezittingen weer in een hand gekomen: vanaf 1615 (door huwelijk de ene helft) en in 1628 (door aankoop van de andere helft) aan Jacob van Westrenen. In 1751 vererfde het goed naar broer en zus Jacob en Theodora Dierout, die het in 1759 verkochten aan Everard Bonifacius Wittert van Hoogland. Hij verkocht in 1777 Coelhorst aan Vincent Maximiliaan van Tuyll van Serooskerken. Het landgoed vererfde in 1957 op Henri Charles Beelaerts van Blokland. Het landgoed is in 1979 verkocht aan de gemeente Amersfoort, maar het huis wordt nog steeds bewoond door een lid van de familie Beelaerts.

Besitzgeschichte:
Die Burg Coelhorst wurde 1254 zum ersten Mal genannt. Am 22. Februar dieses Jahres vermittelte der Bischof von Utrecht in einem Konflikt zwischen Adam von Lockhorst und seinem Onkel Jan von Lockhorst in Bezug auf die Lage und die Wiederverteilung von Grundstücken der Lockhorster in Eemland. Adam belehnte die Kinder seines Onkels mit dem Hof in Coelhorst. Coelhorst war ein allodiales Gut. Etwa 1270 trug Jan von Lockhorst dem Graf von Gelre den Hof als Lehnsgut an. Anfang des vierzehnten Jahrhunderts waren die Lockhorster gezwungen, einen Teil ihres Besitzes zu verkaufen. Coelhorst wurde daher 1325 an die Herren von Abcoude verkauft. 1360 erhielt die Stadt Amersfoort das Lehnsgut Coelhorst von Gijsbrecht von Abcoude und seinem Sohn Zweder.
Das Lehnsgut wurde im vierzehnten oder fünfzehnten Jahrhundert in mehrere Teile zerstückelt und mehrere Güter trugen in den Steuerregistern den Namen Coelhorst. Im siebzehnten Jahrhundert wurde der Besitz wieder zusammengeführt: ab 1615 war Jacob von Westrenen alleiniger Besitzer. 1751 wurde Coelhorst vererbt auf die Geschwister Jacob und Theodora Dierout, die es 1759 verkauften an Everard Bonifacius Wittert von Hoogland. Dieser wiederum verkaufte Coelhorst 1777 an Vincent Maximiliaan von Tuyll von Serooskerken. Das Gut wurde 1957 vererbt an Henri Charles Beelaerts von Blokland und 1979 verkauft an die Gemeinde Amersfoort, aber das Landhaus wird noch immer von einem Mitglied der Familie Beelaerts bewohnt

Bauentwicklung:

Het is niet bekend hoe het oudste huis Coelhorst eruit heeft gezien. Er zijn een aantal 18de-eeuwse afbeeldingen die kopieen zijn van verloren gegane vroeg 17de-eeuwse afbeeldingen. Als deze betrouwbaar zijn en inderdaad Coelhorst afbeelden, dan bestond het huis in het eerste kwart van de 17de eeuw uit een groep gebouwen die meer weg heeft van een boerderij met bijgebouwen dan van een kasteel. Uit de 17de eeuw dateert tevens een fantasietekening van M. Brouerius van Nidek die een groot middeleeuws kasteel weergeeft. Tot slot is er een tekening van het huis op een landmeterskaart uit 1667 en dit is vermoedelijk de eerste tekening die een betrouwbare afbeelding van het huis geeft. Het gaat om een L-vormig gebouw, bestaande uit twee haaks op elkaar staande vleugels van ongelijke lengte, beide van twee bouwlagen onder haaks op elkaar staande zadeldaken tussen topgevels. Midden in de korte vleugel bevindt zich de ingang. In de oksel tussen de twee vleugels staat een hoog opgaande veelhoekige toren. Het geheel lijkt deel uit te maken van een groter complex waarin nog twee bijgebouwen en een poort zijn te herkennen. Uit circa 1730 dateert een tekening van Serrurier naar Pronk van de kapel te Coelhorst met op de achtergrond het huis. Het huis bestaat dan nog maar uit een rechthoekig gebouw met een schilddak. In een van de lange gevels bevindt zich in het midden een risaliet, die eindigt in een zogenaamde Vlaamse gevel. Dit is het gebouw zoals het er tot 1914 stond. In die tijd was het gebouw wit gepleisterd en lag de entree ingeklemd tussen twee vijfhoekige torentjes, vermoedelijk een wijziging van de 18de-eeuwse middenrisaliet. In 1914 is het gebouw uitgebreid naar ontwerp van de architecten M.A. en J. Van Nieukerk. Het eerste plan ging uit van een symmetrische uitbreiding naar twee zijden, maar het werd uiteindelijk alleen een uitbreiding aan de rechterzijde, waardoor een onregelmatige plattegrond ontstond. In mei 1940 werd het kasteel door het Nederlandse leger door brand vernield, maar na de oorlog in 1952 werd er een eenvoudig huis op de oude nog bestaande funderingen gebouwd.

Es ist unbekannt, wie das mittelalterliche Haus Coelhaus ausgesehen hat. Es gibt eine Anzahl von Abbildungen aus dem achtzehnten Jahrhundert. Dabei handelt es sich um Kopien von verloren gegangenen Abbildungen aus dem frühen siebzehnten Jahrhundert. Wenn diese Abbildungen glaubwürdig sind, bestand das Haus Coelhorst damals aus einer Gruppe von Gebäuden, die mehr einem Bauernhof ähnlich sahen als einer Burg. Aus dem siebzehnten Jahrhundert datiert auch eine Fantasiezeichnung von M. Brouerius von Nidek, die eine große mittelalterliche Burg darstellt. Außerdem gibt es eine Vermessungskarte aus dem Jahre 1667, die vielleicht die erste glaubwürdige Zeichnung des Hauses Coelhorst ist. Es handelt sich dabei um ein L-förmiges Gebäude mit zwei quer zueinander stehenden Flügeln von unterschiedlicher Länge. Die beiden Flügel sind zweigeschossig und haben Satteldächer zwischen zwei Giebeln. Der Eingang befand sich in der Mitte des kurzen Flügels. In der Ecke der beiden Flügel stand ein vieleckiger Treppenturm. Es gab offenbar auch noch ein Torhaus und zwei Wirtschaftsgebäude.
Etwa um 1730 datiert eine Zeichnung von Serrurier nach Pronk von der Kapelle zu Coelhorst,in deren Hintergrund das Haus zu sehen ist. Das “huis” ist dabei nur noch ein rechteckiges Gebäude unter einem Schilddach. Dieses Gebäude stand bis 1914. In der Zeit war das ganze Haus vermutlich weiß verputzt, und der Eingang befand sich zwischen zwei fünfeckigen kleinen Türmen. In 1914 hat man das Haus nach einem Entwurf der Architekten M.A. und J. Von Nieukerk erweitert. Durch eine Erweiterung nur an der rechten Seite bekam das Gebäude einen unregelmäßigen Grundriss. Im Mai 1940 wurde das Haus von dem niederländischen Heer zerstört, aber nach dem Krieg wurde im Jahre 1952 wieder ein einfaches Haus auf den Fundamenten des alten Hauses aufgebaut.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend hoe het oudste huis Coelhorst eruit heeft gezien. Er zijn een aantal 18de-eeuwse afbeeldingen die kopieen zijn van verloren gegane vroeg 17de-eeuwse afbeeldingen. De eerste tekening die een betrouwbare afbeelding van het huis geeft is een tekening uit 1667.
Het gaat om een L-vormig gebouw bestaande uit twee haaks op elkaar staande vleugels van ongelijke lengte, beide van twee bouwlagen onder haaks op elkaar staande zadeldaken tussen topgevels. Midden in de korte vleugel bevindt zich de ingang. In de oksel tussen de twee vleugels staat een hoog opgaande veelhoekige toren. Het geheel lijkt deel uit te maken van een groter complex waarin nog twee bijgebouwen en een poort zijn te herkennen.

Baugeschichte und -beschreibung
Es ist unbekannt, wie das mittelalterliche Haus Coelhaus ausgesehen hat. Es gibt eine Anzahl von Abbildungen aus dem 18. Jh.s. Es handelt sich dabei um Kopien von verloren gegangenen Abbildungen aus dem frühen 17, Jh. Sind diese Bildquellen zuverlässig, so bestand das Haus Coelhorst damals aus einer Gruppe von Gebäuden, die eher einem Bauernhof ähnelten als einer Burg. In das 17. Jh. datiert eine Fantasiezeichnung von M. Brouerius von Nidek, die eine große mittelalterliche Burg zeigt. Außerdem existiert eine Vermessungskarte aus dem Jahre 1667. Hierbei handelt es sich vermutlich um die älteste zuverlässige Ansicht von Coelhorst.
Die Anlage bestand aus einem L-förmigen Gebäude mit zwei quer zueinander stehenden Flügeln unterschiedlicher Länge. Die beiden Flügel sind zweigeschossig und haben Satteldächer zwischen zwei Giebeln. Die Eingang befindet sich in der Mitte des kurzen Flügels. In der Ecke der beiden Flügel steht ein vieleckiger Treppenturm. Es gab offenbar auch noch ein Torhaus und zwei Wirtschaftsgebäude.
Aus etwa 1730 datiert eine Zeichnung von Serrurier nach Pronk von der Kapelle zu Coelhorst,in deren Hintergrund das Haus zu sehen ist. Das “huis” ist zu diesem Zeitpunkt nur noch ein rechteckiges Gebäude unter einem Schilddach. Dieses Gebäude stand bis 1914. In der Zeit war das ganze Haus vermutlich weiß verputzt und der Eingang befand sich zwischen zwei fünfeckigen klenen Türmen. 1914 hat man das Haus nach einem Entwurf der Architekten M.A. und J. von Nieukerk erweitert.. Durch eine Erweiterung nur an der rechten Seite bekam das Gebäude einen unregelmäßigen Grundriss. Im Mai 1940 wurde das Haus von dem niederländischen Heer zerstört, aber nach dem Krieg, 1952, wurde wieder ein einfaches Haus auf den Fundamenten des alten Hauses aufgebaut