EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Lievendaal

Geschichte:

In 1419 werd Jan van Driebergen door zijn neef Jacob van Gaesbeek beleend met een hofstede en 10 morgen land bij Amerongen. Hier werd Lievendaal gebouwd. Het is niet duidelijk of het hier om de bouw van een nieuw kasteel gaat, of om de het vervangen van een bestaand kasteel. De familie Van Driebergen bleef tot 1578 in bezit van kasteel Lievendaal. In dat jaar stierf Cornelia van Driebergen, de laatste vrouwelijke erfgename van Lievendaal, en het goed ging over in handen van haar zoon Vincent van Lockhorst. Hij kreeg alleen maar dochters. Lievendaal ging over in handen de derde dochter, Geertruyd van Lockhorst. Haar zoon droeg het goed in 1638 over aan Adriaan Ploos van Amstel. Zijn zoon Gerard droeg op zijn beurt Lievendaal over aan Maria Hondeling, weduwe van Diederik van Eck van Panthaleon. Haar kleinzoon stierf kinderloos in 1688 en het goed werd verkocht aan Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen. De familie Van Reede bezat Lievendaal tot 1879. Elisabeth Maria van Reede droeg het toen over aan haar neef Godard John George Carel van Aldenburg Bentinck. Zijn erven zijn nog steeds in het bezit van Lievendaal.

Besitzgeschichte:
1419 wurde Jan von Driebergen von seinem Neffen Jacob von Gaesbeek mit einem Bauernhof und zehn Morgen Land belehnt. Auf diesem Land wurde die Burg Lievendaal erbaut. Es ist aber nicht klar, ob es sich hierbei um einen Neugründung handelt oder dem Bau eine Vorgängeranlage vorausging. Burg Lievendaal verblieb bis 1578 im Besitz der Familie Driebergen.. In diesem Jahr starb Cornelia von Driebergen. Sie war der letzte weibliche Erbin der Burg Lievendaal und das Gut kam in die Hände ihres Sohnes Vincent von Lockhorst. Dessen dritte Tochter, Geertruyd von Lockhorst erhielt Lievendaal. Ihr Sohn übertug das Gut 1638 an Adriaan Ploos von Amstel. Sein Sohn Gerard überließ es Maria Hondeling, der Witwe Diederiks von Eck von Panthaleon. Ihr Enkel starb kinderlos 1688 und das Gut wurde an Godard Adriaan von Reede, Herr von Amerongen verkauft. Die Familie von Reede besaß Lievendaal bis 1879. Elisabeth Maria von Reede übertrug es in diesem Jahr ihrem Neffen Godard John George Carel von Aldenburg Bentinck. Seinen Erben gehört Lievendaal noch immer.

Bauentwicklung:

Het is niet duidelijk hoe Lievendaal eruit heeft gezien. De eerste afbeelding staat op een kaart uit 1597, maar is niet erg duidelijk. Daarop is een huis te zien omgeven door bomen, en vermoedelijk niet meer dan twee verdiepingen hoog. In de vroege 17e eeuw lijkt Lievendaal al niet meer bewoond te zijn. Op een lijst van ridderwoningen wordt het namelijk beschreven als 'destrueert'. De volgende afbeelding van Lievendaal stamt uit 1646/47 en is getekend door Roelant Roghman. Hierop is ook alleen maar de ruïne te zien. Het kasteel lijkt uit twee bouwdelen te hebben bestaan, gebouwd binnen een gracht en een omwalling. Er was aan de noordzijde een verhoogde voorburcht met een gebouw erop. Eind 17e eeuw heeft Godard Adriaan van Reede nog een poging tot herbouw gedaan, maar het is niet duidelijk of het hier ging om herbouw van het kasteel zelf of van de bijgebouwen. Van na 1691 zijn er geen afbeeldingen van Lievendaal meer bekend. Ook op kaarten zijn geen aanwijzingen voor het bestaan van een gebouw op Lievendaal terug te vinden.

Baubeschreibung:

Het is niet duidelijk hoe Lievendaal eruit heeft gezien. De eerste afbeelding staat op een kaart uit 1597, maar is niet erg duidelijk. Daarop is een huis te zien, omgeven door bomen en vermoedelijk niet meer dan twee verdiepingen hoog. De volgende afbeelding van Lievendaal stamt uit 1646 en is getekend door Roelant Roghman. Hierop is ook alleen maar de ruïne te zien. Het kasteel lijkt uit twee bouwdelen te hebben bestaan, gebouwd binnen een gracht en een omwalling. Er was aan de noordzijde een verhoogde voorburcht met een gebouw erop.
Van kasteel Lievendaal is boven de grond niets meer over. In het landschap zijn nog wel een heuvel en een gracht zichtbaar. Het gebouw op de hoek van de huidige Nederstraat en Zandvoort met de datering 1659 is mogelijk nog een bijgebouw van Lievendaal. Ook een stuk 16de of 17de-eeuws muurwerk ter hoogte van de vroegere toegangsweg is mogelijk nog een restant van de oude ommuring van het terrein.

Baugeschichte und -beschreibung
Wie die Burg Lievendaal ausgesehen hat, ist unbekannt. Eine erste Abbildung der Burg ist auf einer Karte von 1597 zu sehen, aber hier ist nicht alles deutlich zu erkennen. Die Karte zeigt ein Haus, von Bäumen umgeben. Im frühen 17. Jh. scheint Lievendaal schon nicht mehr bewohnt gewesen zu sein. In einem Verzeichnis der Rittergüter wird es als `destrueert' umschrieben. Die zweite bekannte Abbildung Lievendaals stammt von 1646/47. Der Autor der Zeichnung, Roelant Roghman stellt die Burg als Ruine dar, die aus zwei Bauteilen bestanden zu haben scheint. Erkennbar ist u. a. ein Turm. Die Burg wurde vermutlich von einem Graben und einem Wall umgeben. Nördlich des Turmes gab es eine Vorburg. Godard Adriaan von Reede hat versucht, die Burg oder die Ökonomiegebäude im 17. Jh. wieder aufzubauen. Es gibt keine jüngeren Abbildungen der Burg als 1691. Auch spätere Karten weisen nicht länger auf die Existenz einer Burg hin.
Es sind nur noch einige Reste der Burg im Gelände wahrnehmbar. Es handelt sich dabei um einen kleinen Hügel mit Spuren eines Grabens. Das Gebäude auf der Ecke der Straßen Nederstraat en Zandvoort mit der Datierung 1659 ist vermutlich noch ein altes Ökonomiegebäude der Burg Lievendaal.
Auch gibt es noch Mauerwerkreste aus dem 16. und 17. Jh. in der Umgebung des alten Zugangsweges zur Burg. Es könnte sich um einen Teil der Ringmauer handeln.
M.S. und L.v.d.W.