EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Herlaar

Geschichte:

De heren van Herlaar waren in de dertiende eeuw vazallen van de bisschop van Utrecht. In 1298 verbond Dirk van Herlaer zich met de graaf van Holland tegen de Utrechtse bisschop, maar in 1312 werd het huis weer een Utrechts leen. In 1365 kwam de heerlijkheid in handen van de heren van Vianen en in 1388 werd het kasteel belegerd in een oorlog tussen Jan van Arkel en Hendrik van Vianen. Hendrik overleed in 1418 en het geslacht van Vianen stierf in de mannelijke linie uit. Het kasteel kwam door een huwelijk in het bezit van de van Brederodes en zij hadden het meer dan twee eeuwen, namelijk tot 1684, in hun bezit. Door vererving kwam het vervolgens in bezit van het geslacht Van der Lippe, totdat in 1725 alle rechten aan de Staten van Holland werden verkocht. Arnout van den Bergh kocht het kasteel in 1729 van de Staten van Holland en in de jaren dertig verbouwde hij het.

Besitzgeschichte:
Die Herren von Herlaar waren im 13. Jh. Vasallen des Bischofs von Utrecht. Im Jahr 1298 kämpfte Dirk von Herlaer zusammen mit dem Grafen von Holland gegen den Utrechter Bischof, aber 1312 wurde die Burg Herlaar dennoch wieder ein bischöfliches Lehnsgut. 1365 kam das Anwesen in die Hände der Herren von Vianen und 1388 wurde die Burg belagert in einem Krieg zwischen Jan von Arkel und Hendrik von Vianen. Hendrik starb 1418 und mit ihm erlosch das Geschlecht von Vianen in männlicher Linie.. Die Burg kam in Folge einer Heirat an die Familie Brederode, die sie bis 1684 in ihrem Besitz hatte. Danach wurde die Burg an die Familie van der Lippe vererbt, bis 1725 alle Rechte an den holländischen Staat verkauft wurden. Arnout von den Bergh kaufte im Jahre 1729 die Burg vom holländischen Staat.. Er beauftragte um 1730 Bauarbeiten an der Burg

Bauentwicklung:

Het kasteel Herlaar is vermoedelijk in de 13de eeuw gebouwd. Hoewel de vroegste afbeeldingen dateren uit het midden van de 17de eeuw geven zij nog wel de middeleeuwse situatie weer. Ze zijn echter of te summier of van grote afstand gemaakt, zodat het moeilijk is een reconstructie te maken. De hoofdburcht leek te bestaan uit een vierkant met op twee tegenover elkaar gelegen hoeken een ronde toren en op de andere hoeken een vierkante toren. In de vierkante torens leken woonvertrekken ondergebracht. De vierkante toren op de noordwesthoek bevatte een in de gracht uitgebouwde aanbouw. Het geheel was omgeven door een dubbele gracht. Over een eventuele voorburcht is niets bekend. Het kasteel bevond zich in het midden van de 17de eeuw al in een ruineuze toestand en is in 1730 gesloopt en vervangen door een vierkant classicistisch landhuis, dat diagonaal op het kasteelterrein stond. Dit huis is in 1811 gesloopt, alleen de poort tot het kasteelterrein is bewaard gebleven. Op het terrein is in 1931 een nieuw huis gebouwd.

Baubeschreibung:

De hoofdburcht leek volgens 17de eeuwse afbeeldingen te bestaan uit een vierkant met op twee tegenover elkaar gelegen hoeken een ronde toren en op de andere hoeken een vierkante toren. In de vierkante torens leken woonvertrekken ondergebracht. De vierkante toren op de noordwesthoek bevatte een in de gracht uitgebouwde aanbouw. Het geheel was omgeven door een dubbele gracht.
Volgens een opgave uit 1380 was het terrein, inclusief de buitenste grachten, 85 x 150 m.
Op de plek van het vroegere kasteel staat nu een woonhuis dat in de jaren dertig van de twintigste eeuw gebouwd is.

Baugeschichte und -beschreibung
Bis auf Abbildungen aus dem 17. Jh. haben wir keine historischen Bilder der Burg Herlaar. Nach diesen Bildquellen, war die Burg viereckig mit zwei runden und zwei viereckigen Türmen in den Ecken der Burg. In den viereckigen Türmen befanden sich wahrscheinlich Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Die ganze Burg war von einem doppelten Graben umgeben. Leider gibt es keine Informationen in Bezug auf eine Vorburg. Die Burg war schon Mitte des siebzehnten Jahrhunderts dem Verfall preisgegeben. 1730 wurde die Burg abgerissen und durch ein klassizistisches Haus ersetzt. Dieses Haus wurde 1811 abgerissen, nur das Pfortgebäude (Torhaus?) hat diese Abrissarbeiten überstanden. 1931 wurde ein neues Haus auf demselben Platz erbaut.
A.t.S. und L.v.d.W.