EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Vuylcoop

Geschichte:

Waarschijnlijk is Vuylcoop gebouwd rond 1300. Het is mogelijk dat de stichter afkomstig was uit het geslacht Van Schalkwijk, aangezien de wapens van Schalkwijk en Vuylcoop grote overeenkomsten vertonen. Huis Vuylcoop was eind veertiende eeuw in bezit van de familie Van Vuylcoop. In 1392 werd Willem van Vuylcoop met het huis beleend door Gijsbert van Vianen. Het ging in 1401 over op zijn zoon Gijsbrecht. Hij droeg het in 1413 over aan Zweder van Oostrum, die het in 1444 verkocht aan Peter Grauwert. Diens dochter Woutera liet Vuylcoop in 1467 na aan Jan van Tiel. Zijn dochter Elizabeth overleed kinderloos in 1541, waarna het in handen kwam van haar nicht Margriet van Zuylen, getrouwd met Huibert van Buuren. Inmiddels was Vuylcoop in 1538 erkend als ridderhofstad. Vuylcoop bleef in de familie Van Buuren tot 1648, toen het bij het overlijden van de erfdochter Isabelle van Buuren van Reygersfort vererfde op Hubert van Leeuwen, haar neef. Hij liet het in 1653 na aan zijn neef Rudolf Ketel van Hackfort. Bij zijn overlijden droeg zijn weduwe Maria van Alendorp Vuylcoop over aan Albert Daubergen en Maria de Gonnes, waarna het in 1666 vererfde op Adolf de Gonnes en in 1678 op diens zoon Jacob Frederik. Vervolgens kwam het huis na 1682 in handen van Gerard van Rossum. Zijn weduwe Anna Maria van der Straeten verkocht het in 1725 aan Frederik Willem baron van Falkhaim, die het in 1751 verkocht aan Jan Jacob van Westreenen. Vuylcoop bleef in deze familie van Westreenen tot 1829, toen Arnoudina Barendina Wilhelmina het verkocht aan Willem Backer. Zijn erfgenamen verkochten het in 1872 aan Jacobus van Bennekom. Zijn zoon Willem verkocht Vuylcoop in 1929 aan Jacobus van Dijk. Vervolgens werd het in 1934 gekocht door H.J.W. Ridder, die het huis en de boerderij kadastraal liet scheiden. De boerderij verkocht hij in 1968 aan Albert Vissers, het huis in 1969 aan Bernard Heijman. Deze heeft het huis nog steeds in bezit.

Bauentwicklung:

Zoals afgeleid kan worden uit de afmetingen en de dikten van de bakstenen die zijn gebruikt in de funderingen, is Vuylcoop waarschijnlijk gebouwd rond 1300. Vermoedelijk was het toen een eenvoudige woontoren op een omgracht kasteelterrein. Zo is het huis ook weergegeven op de kaart van Jan van Diepenem uit 1640, de oudste afbeelding van het kasteel. Het was toen een rechthoekige toren bestaande uit een bovengrondse kelder, met daarop twee verdiepingen en een zolder onder een zadeldak op een omgracht kasteelterrein. De kaart toont ook dat Vuylcoop een omgrachte voorburcht had, waarop een hofstede en bijgebouwen stonden.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw is de woontoren met een extra verdieping opgehoogd. Het zadeldak werd vervangen door een met leien gedekt schilddak. Waarschijnlijk is het kasteel ook toen gepleisterd. Tegen de noordoostgevel is een traptoren gebouwd die door een houten overdekte brug over de gracht verbonden was met een poorttorentje op de voorburcht.
Hoewel de fundamenten van het huis verzwaard waren, waren ze blijkbaar toch niet berekend op het gewicht van de extra verdieping. Daardoor is de woontoren gaan scheefzakken, zijn de gevels gaan doorbuigen, en zijn er verticale scheuren in de muren ontstaan.
Aan het eind van de achttiende eeuw zijn de traptoren en de extra verdieping weer verwijderd. De kruisvensters van de toren zijn toen vervangen door de huidige schuifvensters met roedenverdeling. Op beiden verdiepingen werd een scheidingsmuur aangebracht waardoor de ruimte in tweeën werd gedeeld, en in de kleinere ruimte werd een trappenhuis aangebracht. Na deze verbouwing is het scheefzakken van de toren tot stilstand gekomen, maar de scheuren in de muren bleven zich verwijden.
Toen de huidige eigenaar B. Heijman in 1969 het kasteel kocht, was de toren in slechte staat. Hij is ruim 30 jaar bezig geweest met de restauratie. De toren is ontpleisterd en de scheuren in de gevels zijn dichtgezet. Om verdere afbrokkeling van de gevels te voorkomen, werd eerst een halve centimeter van de buitengevels afgeslepen, waarna de gevels opnieuw zijn gevoegd met roze voegwerk. In de muren zijn nieuwe muurankers aangebracht, die door middel van trekstangen verbonden zijn met ankers in de tegenoverliggende gevels. Hierdoor zullen de scheuren niet meer open gaan.

Baubeschreibung:

Vuylcoop is een woontoren en meet 7 x 9,8 m.
De rechthoekige toren bestond uit een bovengrondse kelder, met daarop twee verdiepingen en een zolder onder een zadeldak. Het kasteel stond op een omgracht kasteelterrein. Vuylcoop had ook een omgrachte voorburcht, waarop een hofstede en bijgebouwen stonden. Later is de woontoren met een extra verdieping opgehoogd. Het zadeldak werd vervangen door een met leien gedekt schilddak.
Het kasteel is nog intact. Latere uitbreidingen van het kasteel zijn aan het begin van de negentiende eeuw afgebroken, waardoor Vuylcoop zijn middeleeuwse uiterlijk weer terug heeft gekregen. Aan de noordoostzijde van het kasteel is nog een gedeelte van de gracht bewaard gebleven.
Op de voormalige voorburcht van het kasteel staat een boerderij uit het begin van de zeventiende eeuw, 'Huis Vuylcoop' geheten.