EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Batestein Harmelen

Geschichte:

De eerste bezitter van Batestein die in de bronnen voorkomt is Hendrik van Wede. Hij werd in 1403 beleend met Batestein. Hij verkocht het huis meteen aan Hendrik de Rover van Zuylen. Diens dochters Agnese en Aleid werden in 1407 met het goed beleend. In 1451 kwam Batestein in handen van Zweder van Zuylen Dirksz. Zijn nakomelingen bezaten Batestein tot 1549. Na korte tijd het bezit van Sander van Bommel te zijn geweest, wisselde het huis een aantal keren snel van eigenaar. In 1566 was het in handen van Dirk Schaep Jacobsz., die het naliet aan zijn broer Gerrit Schaep. Deze verkocht het in 1580 aan Goert van Reede tot Saesveld. Zijn zoon Gerard verkocht op zijn beurt Batestein in 1593 aan Pedro Ormea. Het huis bleef tot 1715 in de familie Ormea (hoewel na het eerste kwart van de 17de eeuw in een andere tak van de familie). Jacomina Clotterbooke, kleindochter van Jacomina Ormea kocht het huis, en in 1733 kocht haar zuster Eva Clotterbooke Batestein. Eva's zoon Franciscus Burman verkocht het in 1744 aan Abraham Wieling, maar deze overleed al snel. Batestein werd in 1767 verkocht aan Johannes Jacobus Schele, die kanunnik was van St. Pieter te Utrecht. Zijn zoon verkocht het huis aan Jan Meulman, baljuw te Woerden. Na zijn overlijden in 1874 was Batestein belast met schulden. De erfgenamen verkochten het zo spoedig mogelijk aan Fredericus Leo van Blaricum en diens zwager Bernardus Lenssinck. Zij lieten Batestein in 1849 grotendeels slopen, en de rest verdween in 1911.

Besitzgeschichte:
Der erste Besitzer Batesteins, der in den Quellen genannt wird, ist Hendrik von Wede. Er bekam das Lehnsgut Batestein 1403 und verkaufte das Haus an Hendrik de Rover von Zuylen. Seine Töchter Agnese und Adelheid erhielten 1407 das Lehnsgut Batestein. 1451 kam Batestein in den Besitz Zweders von Zuylen Dirksz. Seine Erben besaßen Batestein bis 1549. Sander von Bommel war nur kurze Zeit Herr auf Batestein. Später wechselte das Haus mehrere Male den Besitzer. 1566 fiel Batestein an Dirk Schaep Jacobsz . Er hinterließ Batestein seinem Bruder Gerrit Schaep, der es 1580 an Goert von Reede tot Saesveld veräußerte. Sein Sohn Gerard verkaufte Batestein 1593 an Pedro Ormea. Das Haus gehörte der Familie Ormea bis 1715. Jacomina Clotterbooke, Enkelin von Jacomina Ormea kaufte das Haus, und 1733 wurde ihre Schwester Eva Clotterbooke durch Kauf neue Besitzerin von Batestein. Eva's Sohn Franciscus Burman verkaufte das Haus 1744 an Abraham Wieling, der aber kurz danach starb..Batestein wurde 1767 an Johannes Jacobus Schele, den Kanonikus von St. Peter zu Utrecht veräußert. Sein Sohn verkaufte das Haus an Jan Meulman, Baljuw zu Woerden. Nach seinem Tod 1874 war Batestein hoch verschuldet. Die Erben verkauften es an Fredericus Leo von Blaricum und seinen Schwager Bernardus Lenssinck. Die beiden ließen Batestein 1849 zum großen Teil abreißen. Die letzten baulichen Reste verschwanden 1911

Bauentwicklung:

Over de bouwgeschiedenis van het vroegste, middeleeuwse huis Batestein is niets bekend. Aan de hand van de eerste afbeeldingen, gemaakt door Jan de Beijer en Jan Caspar Phlips in de 18de eeuw, is het mogelijk het 17de-eeuwse uiterlijk van Batestein te reconstrueren. Het was een huis op een omgracht terrein, dat na de verbouwing van 1617 een voorgevel had die negen traveeën breed was. Het huis had twee, respectievelijk drie bouwlagen. Aan de noordzijde sloot een verdiepingsloze dwarsvleugel erop aan. In het fries van het ingangspoortje stond het jaartal 1637. Begin 19de eeuw werden er een paar veranderingen aangebracht. De vensters in de voorgevel werden op gelijke hoogte gebracht, en één ervan werd er dichtgezet. Het ingangspoortje werd aangepast naar de neo-classicistische stijl en het gebouw werd witgepleisterd. In 1849 werd Batestein grotendeels gesloopt, en in 1911 verdween het laatste gedeelte van het huis.

Baubeschreibung:

Het is niet bekend hoe het middeleeuwse huis eruit heeft gezien. De vroegste afbeeldingen stammen uit de 18de eeuw, maar het is niet mogelijk aan de hand van deze afbeeldingen iets te zeggen over het middeleeuwse huis.

Baugeschichte und -beschreibung
Über die Baugeschichte des ersten mittelalterlichen Hauses Batestein ist nichts bekannt. An Hand von den Bildern, gezeichnet von Jan de Beijer und Jan Caspar Phlips im 18. Jh. können wir die Aussenseite des Hauses für das 17. Jh. rekonstruieren. Es war ein von einem Graben umgebenes Haus, das 1617 drei Geschosse aufwies. An der Nordseite gab es einen Querflügel. Die Eingangspforte trug die Jahreszahl 1637. Anfang des 19. Jh.s Jahrhunderts gab es einige bauliche Veränderungen. Die Fenster im Vordergiebel wurden auf gleiche Höhe gebracht. Die Eingangspforte wurde in neo-klassizistischem Stil umgebaut und das Hauptgebäude wurde weiß verputzt..
A.t.S. und L.v.d.W.