EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Chvateruby

Geschichte:

Nejstarší zmínku o Chvaterubech predstavuje predikát Rudigera z Chvaterub (1219 – 1222). Již v té dobe je možné patrne v okolí kostela sv. Petra a Pavla predpokládat starší šlechtické sídlo. Vlastní hrad je poprvé pripomínán v letech 1366 a 1371, kdy byl v majetku pražského meštana Jakeše Bolka z rodu Velfovicu. Od prelomu 14. a 15. století se na lokalite strídají majitelé. V roce 1467 byl hrad obležen vojskem Jirího z Podebrad. Vojenskou akcí, pri níž se hradní posádka vzdala, nebyl patrne vážneji poškozen a rychle mení majitele. Z techto transakcí vyplývaly nemalé majetkoprávní spory. V roce 1567 získává hrad Jan z Valdštejna na Hrádku, který objekt renesancne prestavel. V roce 1717 byla zahájena prestavba objektu na rozsáhlý barokní zámek, která však zustala nedokoncena. Od 18. století sloužila cást dochovaného renesancního zámeckého krídla jako fara.

Nach der Burg benannte sich im frühen 13. Jahrhundert Rüdiger von Chvateruby (1219-1222). Es ist möglich, schon für diese Zeit einen älteren Adelssitz anzunehmen, der wahrscheinlich in der Nähe der Peter-und-Paul-Kirche zu lokalisieren ist. Die Burg selbst wird erstmals in den Jahren 1366 und 1371 erwähnt, als sie Eigentum des Prager Bürgers Jakeš Bolek aus dem Geschlecht der Velfovici war. Während des Übergangs vom 14. zum 15. Jahrhundert wechseln die Besitzer der Burg häufig. Im Jahr 1467 wurde die Burg vom Heer Georgs von Podiebrad belagert. Durch diese Militäraktion, bei der sich die Burgbesatzung ergab, wurde die Burg wahrscheinlich nicht schwer beschädigt und wechselte schnell ihren Eigentümer. Die komplizierten Besitzverhältnisse hatten größere Streititgkeiten zur Folge. 1567 ging die Burg auf Jan von Valdštejn zu Hrádek über, der die Anlage im Stil der Renaissance umgestalten ließ. 1717 wurden an der Burg Umbauarbeiten zu einem weitläufigen Barockschloss vorgenommen, die jedoch nicht zum Abschluss gelangten. Ab dem 18. Jahrhundert diente ein Teil eines erhaltenen Flügels des Renaissance-Schlosses als Pfarrei. (J. Hlozek)

Bauentwicklung:

Dispozice puvodního gotického hradu byla dvojdílná. Puvodní predhradí nebylo od jádra oddeleno príkopem, ale patrne pouze kamennou hradbou. Od stoupajícího predpolí s kostelem sv. Perta a Pavla s pohrebištem bylo oddeleno mohutným príkopem. Nevelkému jádru dominoval rozmerný, cástecne podsklepený palác, prisazený k obloukovite zakrivené obvodové hradbe. Nelze vyloucit, že zastavena byla také severní fronta jádra hradu. Podoba této zástavby, ani doba jejího prípadného vzniku, není prozatím jasná. Jistou predstavu o zástavbe hradního jádra prinesl geofyzikální pruzkum a sondáž v prostoru puvodního prvního predhradí. Severní strana hradního areálu byla zajištena parkánem. V druhé polovine 15. století byl hradní areál rozšíren o nové predhradí. Do takto vzniklého prostoru byl zaclenen také gotický farní kostel sv. Petra a Pavla. Prostor predhradí zustal patrne bez další zástavby a plnil pouze obrannou funkci. Nove založené predhradí bylo zajišteno patrne dvema baštami. Dochována zustala pouze bašta v jihovýchodním nároží predhradí. Prostor mladšího predhradí je znacne zkomolen navezenými zahradními horizonty a tarasními zídkami. V cele staršího predhradí vzniklo renesancní zámecké krídlo. V dobe výstavby nedokonceného barokního zámku byl prostor puvodního hradního jádra a staršího predhradí patrne zplanýrován. Rešení otázek týkajících se podoby a clenení hradního areálu jsou predmetem probíhajícího archeologického výzkumu.

Die Anlage der gotischen Burg war zweigeteilt. Die ursprüngliche Vorburg war von der Kernburg nicht durch einen Graben getrennt, sondern nur durch eine Steinmauer. Vom ansteigenden Umland mit der Peter-und-Paul-Kirche mit Begräbnisstätte war sie durch einen mächtigen Graben getrennt. Die kleine Kernburg wurde von einem geräumigen, teils unterkellerten Palas dominiert, der an die bogenförmig gekrümmte Ringmauer angeschlossen war. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Nordfront der Kernburg bebaut war. Weder das Aussehen dieser Bebauung noch gegebenenfalls die Zeit ihrer Entstehung sind bisher geklärt. Eine vage Vorstellung der Baugestalt der Kernburg lieferten eine geophysikalische Untersuchung und eine Sondage im Bereich der ursprünglichen ersten Vorburg. Die Nordseite des Burgareals wurde von einem Zwinger gesichert. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde das Burgareal um eine neue Vorburg erweitert. In den entstandenen Raum wurde auch die gotische Peter-und-Paul-Pfarrkirche eingegliedert. Der Bereich der Vorburg blieb offensichtlich ohne weitere Bebauung und diente nur der Verteidigung. Die neu angelegte Vorburg wurde wahrscheinlich von zwei Basteien geschützt. Erhalten geblieben ist nur die Bastei in der südöstlichen Ecke der Vorburg. Der Bereich der jüngeren Vorburg ist durch herbei gefahrene Gartenstufen und Terrassenmauern stark entstellt. An der Stirnseite der älteren (heute zweiten) Vorburg entstand ein Flügel des Renaissance-Schlosses. In der Zeit des Baus des nicht vollendeten Barockschlosses wurde der Bereich der ursprünglichen Kernburg und der älteren Vorburg offensichtlich planiert. Die Beantwortung der Fragen zum Aussehen und zur Einteilung des Burgareals ist Gegenstand laufender archäologischer Forschungen. (J. Hlozek)

Baubeschreibung:

Nejstarší cástí hradního areálu je nevelké hradní jádro a dnešní druhé predhradí. Z této cásti hradní dispozice je dnes patrná predevším obvodová hradba. Nevelkému jádru dominoval rozmerný, cástecne podsklepený palác, prisazený k obloukovite zakrivené obvodové hradbe. Pozustatkem palácové budovy jsou torza okenních nik v obvodové hradbe hradního jádra. Prostor hradního jádra je zaplnen stavební sutí a prozatím nebyl archeologicky zkoumám - probehla zde pouze geofyzikální merení. Povrch terénu hradního jádra prekrývá zahradní horizont z 19. století. Znacnou cást puvodního hradního jádra zaujímají nedostavená barokní zámecká krídla. V cele staršího predhradí (dnes druhého) vzniklo renesancní zámecké krídlo. V prostoru prvního predhradí stojí starší gotický kostel sv. Petra a Pavla.

Die älteste Teilen des Burgareals bilden der Burgkern und die zweite Vorburg. Von dieser Gründungsanlage ist anscheinend nur die Umfassungsmauer erhaltenn. Die kleine Kernburg wurde von einem geräumigen, teils unterkellerten Palas dominiert, der an die bogenförmig gekrümmte Ringmauer angeschlossen war. Die Kernburg ist bis heute nicht untersucht - hier wurden nur geophysikalische Messungen vorgenommen. Der Schutt in der Kernburg bedeckt einen Garten des 19. Jahrhunderts. Beträchtliche Teile der Kernburg sind barock überformt worden. Der Barockbau selbst wurde nicht vollendet. An der Stirnseite der älteren (heute zweiten) Vorburg entstand ein Flügel des Renaissance-Schlosses. In der Raum der ersten (jüngeren) Vorburg steht ältere gotische Peter-und-Paul-Kirche. (J. Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Sondáž a geodetické zamerení J. Hložek (2008-2010) - Sondierung und geodetische Dokumentierung und Vermessung J. Hložek (2008-2010), Geofyzikální merení - Geophysikalische Messungen J. Hložek, R. Krivánek