EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Stará Dubá

Geschichte:

Po hradu z se poprvé psal roku 1283 Ondrej z Dubé. Okolo roku 135O se zminuje kaple svatého Klimenta. Na pocátku 15. století, kdy prešel episodicky z rukou pánu z Dubé do držby Jana Zúla z Ostredka a byl zrejme následne v roce 1404 dobyt, se hrad nacházel ve špatném stavu. Posléze se dostal do rukou Bohuše Kostky z Postupic a jako jeho majetek byl roku 1466 obležen, dobyt a rozboren vojsky Jirího Podebradského. Jménem Stará Dubá byla zrícenina poprvé oznacena k roku 1648. - Nach der Burg schrieb sich zum ersten mal im Jahre 1283 Ondrej z Dubé. (Thomas Durdik)

Vermutlich datieren die Anfänge der Burg - folgt man dem Baubefund - in das ausgehende 13. Jahrhundert. Eine dem hl. Clemens geweihte Kapelle auf der Burg wird um 1350 genannt. Zu Beginn des 15. Jahrhundert gelangte die Burg von den Herren von Duba in die Hände des Raubritters Jan Zulz Ostredka. 1404 wude die Anlage, die sich in einem schlechten baulichen Zustand befand von ienem königlichen Heer belagert und erobert. Später erwarb Bohuše Kostka z Postupic, ein Gegner des Königs Georg von Podebrady die Burg. Im Jahre 1466 erfolgte eine nochmalige Einnahme durch ein königliches Heer. Im Anschluss wurde die Burg geschleift. Mit dem Namen Stará Dubá (ursp)üngliche Name war nur Dubá) wurde die Ruine zum erstmals im Jahre 1648 bezeichnet. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

Na ostrožne pred vlastním hradem se nacházelo osídlení, které však nejspíše nemelo charakter predhradí. Ekonomické funkce zde totiž evidentne plnilo nevelké podhradní mestecko Odranec, z nejž se doposud dochovaly zbytky jeho hradeb s branskou a hradební veží, obema nepatrne vysunutýma pred sousední kurtiny. Disposice mestecka není známa. Predpokládat je však nutno zástavbu po stranách ulice, která probíhala od zachované k zaniklé protilehlé bráne. Vlastní jádro hradu bylo troj ci ctyrdílné. Naznacená nejasnost vyplývá z toho, že Stará Dubá náleží mezi zavrené hrady a celá strední cást jádra je zavalena troskami velké veže, takže nelze bez výzkumu rozhodnout, zda zde byla vydelena samostatná cást disposice ci nikoliv. Príchozí vstoupil po moste pres príkop do malého vstupního nádvorí, které priléhalo na severovýchodní strane k boku vnitrních cástí jádra a precházelo v parkán obíhající zadní cást hradu. Branou vystupující ze severovýchodní hradby druhého nádvorí bylo možno vstoupit do této cásti hradu, která obsahovala na jihozápadní strane dlouhou dvouprostorovou budovu.. Nádvorí na jihovýchodní strane dnes uzavírá masivní hromada trosek velké veže z níž na severovýchodní strane zrejme vycnívá cást polygonálního presbyteria hradní kaple. Za zmínenou hromadou trosek velké veže, evidentne vojsky Jirího Podebradského roztrhané ci vyhozené do povetrí, leží vlastní palácový okrsek tvorený zrejme ctyrmi krídly okolo nevelkého obdélného centrálního nádvorí. Na ploše ostrožny pred hradem se velmi dobre dochovaly pozustatky opevneného ležení oblehatelu se zvláštním opevnením velitelského stanovište z roku 1466. Pozustatkem techto obléhacích prací je i palebné postavení pro dva hrubé kusy a nekolik tarasnic na protilehlé hrane údolícka pred jihozápadní frontou hradu. (Thomas Durdik)

Bauentwicklung und Beschreibung
Die Anfänge der Adelsburg reichen bis in das ausgehende 13. Jahrhundert zurück. 1466 wurde die Anlage im Zuge einer kriegerischen Aktion zerstört und blieb Ruine.
Vor der Burg lag auf dem Bergsporn eine Besiedlung, die jedoch nicht als befestigte Vorburg anzusprechen ist. Wirtschaftlich bedeutsam für die Burg war das Städtchen Odranec, von dessen Befestigung isch Teile der Wehrmauer mit Türmen erhalten haben. Die Topographie der Stadt lässt sich nicht sicher erschließen.
Bei der Burg selbst handelt es sich um eine drei bzw. vierteilige Anlage. Ungeachtet dessen wird man die Burg zu den Kompaktanlagen zählen. Teile sind heute unter den Trümmern des Hauptturms begraben, und klärende archäologische Untersuchungen fehlen bislang.
Der Besucher betritt die burg über eine Brücke und passiert ein Tor, um in den ersten Burghof zu gelangen. Der erste Burghof liegt an der Nordostseite der Kernburg und verfügte über eine Zwingeranlage. Durch ein zweites Tor in der Nordwestmauer gelangt man in den zweiten Burghof an der Südwestseite. Hier befand sich ein langgezogendes zwiteiliges Gebäude. Auf de Südseite wird der Hof durch eine massive Kuppe geschlossen unter der sich die Trümmer des Turmes verbergen. Auf der Nordostseite ist wahrscheinlich ein Teil des polgynolnalen Presbyteriums der Burgkapelle zu vermuten. Hinter den Turmtrümmern (der Turm wurde den den Soldaten König Georgs von Podebrady gesprengt), liegt ein vierflügeliger Palas mit einem kleinem zentralem Hof. Auf der Fläche des Bergsporn vor der Burg sind sehr gut die Überreste des Belagerungslagers mit einem befestigten Befehlshaberspost aus dem Jahre 1466 zu erkennen. Aus der Zeit der Belagerung stammen auch Feuerstellen (für 2 Bombarden und einigen Tasasbüchsen) auf der Talkante südlich der Burg. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Výstavný a rozsáhlý hrad náležel mezi výjimecné špckové šlechtické hrady 13. století. Svou dispozicí odpovídá královskému typu hradu s obvodovou zástavbou. (Thomas Durdik)

Baulich anspruchsvolle und ausgedehnte Burg, die zu der Gruppe der Adelsburgen des 13. Jahrhunderts zählt. Typologisch ist die Anlage mit den königlichen Randhausanlagen eng verwandt. (Thomas Durdik u. Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

Doposud pouze povrchový pruzkum a sbery. - Bis jetzt erfolgten nur oberflächige Begehungen und die Bergung von Lesefunden.