EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Louzek

Geschichte:

Pocátky hradu datují archeologické nálezy do konce 13. století. Prvá historikcá zmínka pochází až z roku 1421, kdy byl majetkem Harachére z Louzku. Po smrti dalšího majitele Jana Malovce z Malovic v roce 1448 byli Louzek s panstvím pripojen k rožmberskému dominiu Nové Hrady a poté jako mnohé další hrady na mocnými Rožmberky získaných panstvích ponechán svému osudu a zpustl. Jako pustý hrad se pak zminuje k roku 1541. (Thomas Durdik)

Anfänge der Burg sind archäologisch in der Ende des 13. Jahrhunderts zu datieren, während die erste Erwähnung in den Schriftquellen erst zu einem relativ späten Zeitpunkt, 1421, erfolgt. Zu dieser Zeit befand sich die Anlage im Beiszt der Harachér von Louzek. Nach dem Tode des Jan Malovec von Malovice im Jahre 1448 wurde Louzek mit seinen Gütern in die Rosenbergische Domäne Nové Hrady (Gratzen) inkorporiert. Wie der Fall auch auf weitern von mächtiger Rosenebergerfamilie erworbenen Gütern gewesen ist, wurde die nun ihrer Funktion beraubte Burg ihrem Schicksal überlassen und aufgegeben. Als öde Burg ist sie im Jahre 1541 erwähnt. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

Dvojdílný hrad byl ze dvou stran dobre chránen strmými svahy a skalními stenami. Proti planine ho pak zajistily dvojité valy a príkopy. Soucástí této fortifikace i vysunutá zrejme deostrelecká stavba. Zástavba podélného predhradí se nedochovala. Jádro hradu má témer ctverhranný obrys. V prvé stavební fázi mu v cele dominovala ctverhranná vež, vedle níž se nacházela kulisová brána. Nad skalní stenou se na jižní strane nacházel cástecne drevený palác s roubenou místností. Ve druhé stavební fázi vzniklo protilehlé severní palácové krídlo a krídlo branské. Jižní palácové kríldo bylyo zvýšeno. Ve gtretí stavební fázi dendrodatované k roku 1357 zanikly drevené cásti jižního paláce a budova získala nárocnou zdenou podobu. (Thomas Durdik)

Baubeschreibung und Bauhphasen
Zweiteilige Burganlage, die von zwei Seiten durch steile Hänge und Felswände geschützt wird. Gegen Ebene bot eine doppelte Wall-Grabenanlage Schutz. Bestandteil dieser Fortifikation bildete ein vorgeschobener, wahrscheinlich artilleristischer Bau. Von der Bebauung der länglichen Vorburg blieb nichts erhalten. Die Kernburg hat einen fast quadratischen Grundriss. Der ersten Bauphase gehört ein viereckiger Turm an der Stirnseite an (Frontturm). Unmittelbar daneben lag das Tor. Über der Felswand auf der Südseite befand sich ein teilweise in Holz errichteter Palas mit einer Blockwerkkammer.
Der zweiten Bauphase gehören der Nordpalas und das Torhaus an. Der südliche Palas wurde aufgestockt.
In der dritten Bauphase, welche durch dendrochronologisch in das Jahr 1357 zu setzen ist, wurden die hälzernen Teile des Südpalas abgebrochen und und durch Bauteile in Stein ersetzt. Die Aufgabe der Burg erfolgte deutlich vor 1541. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Prvá stavební fáze hradu jeví jako malý šlechtický hrad nižší kvalitativní úrovne V prípade, že velká vež byla bergfritem, šlo by o méne nárocnou variantu hradu bergfritového typu Ctverhranné bergfrity jsou v Cechách méne casté. Pokud by velká vež byla obytná, Louzek by náležel mezi rozvinutejší hrady donjonového typu.Neobvyklé je i siituování roubené komory v prízemí paláce.Z mínenou nižší kvalitativní úroven pak odstranila druhá a zejména tretí stavební fáze. Po nich hrad predstavoval malou, ale v podstate klasickou ukázku hradu blokové dispozice. Hrad nepochybne dobre reprezentoval své majitele a patril ke kvalitním menším šlechtickým hradu své doby. (Thomas Durdik)

In ihrer ersten Bauphase handelte es sich um eine kleine Adelsburg. Der Hauptturm repräsentiert eine weniger anspruchsvolle Variante des Bergfrieds. Viereckige Bergfriede sind in Böhmen nicht sehr häufig. Unklar ist, ob der Turm nicht auch als Wohnturm anzusprechen ist. Besondere Beachtung verdient auch die Platzierung der Blockwerkkammer im Palasobergeschoss. Bedeutung erlangen die folgenden beiden Bauphasen der Burg, die u. a. auf Steigerung des Wohnkomforts der Burg zielen und auch die fortifikatorische Situation verbesserten. (Jens Friedhoff und Thomas Durdik)

Arch-Untersuchung/Funde:

Lesefunde