EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Nové Hrady

Geschichte:

Nové Hrady založili zrejme již v první polovine 13. století Vítkovci (pozdejší vetev pánu z Ladštejna a Trebone). Hypotéza o vzniku hradu na míste staršího hradište není opodstatnená. První písemná zmínka pochází z predikátu Ojíre z Nových Hradu. 1341 byl hrad poddán ceskému králi jako ušlechtilé manství. Roku 1358 kupují hrad Rožmberkové, kterí jej mají v držení do roku 1610. Behem 15. století byl hrad dvakrát vypálen-roku 1425 husitským vojskem pod vedením Jana Hvezdy z Vícemilic a roku 1467 v rámci povstání proti Jiríkovi z Podebrad. Roku 1573 byl hrad poškozen výbuchem strelného prachu a následne roku 1590 poškozen zemetresením. Po smrti Petra Voka z Rožmberka prešel hrad dle nástupnické smlouvy do držení pánu ze Švamberka. V rámci stavovského povstání byl však hrad roku 1619 dobyt císarským vojskem a následne zkonfiskován. Jako válecnou náhradu si jej vyžádal na císari Ferdinandovi II. Karl Bonaventura Buquoy. Jeho rod mel hrad v držení do roku 1945, kdy byl hrad zestátnen. (Zlata Gersdorfova)

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhundertsgründeten die Wittigonen (ein Zweig der von Landstein) die Burg Gratzen. Bei der vermeintlichen Entstehung über eiem alten slawischen Burgwall handelt es scih um eine Hypothese. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus dem Jahre 1279 (Prädikat Hogyrius de Gretzen). 1358 kauften die Herren von Rosenberg die Anlage, die sie bis dem Jahre 1610 besaßen. 1425 fiel Gratzen an die Hussiten unter Jan Hvezda z Vícemilic. Sie brannten Stadt und Burg nieder. Während des Aufstandes gegen den böhmischen König Georg von Podiebrad brandschatzten im Jahre 1467 die Truppen Zdenko von Sternbergs Burg und Stadt. In den Jahren 1573 und 1590 wurde die Burg durch eine Schießpulverexplosion und durch ein Erdbeben schwer beschädigt. Nach dem Tod des letzten Rosenbergers Petr Wok (1610) wurde die Herrschaft für eine kurze Zeit Eigentum der Herren von Schwanberg. Im Jahre 1619 wurde die ganze Herrschaft wie die anderen Güter der Herren von Schwanberg konfisziert und als Entschädigung der Kriegskosten bekam die Herrschaft Karl Bonaventura Buquoy von Kaiser Ferdinand II. Die Burg war im Besitz der Familie Buquoy bis zum Jahre 1945, dann wurde sie verstaatlicht. (Zlata Gersdorfova)

Bauentwicklung:

Puvodní dispozici hradu v prubehu 13. stol. Tvorila velká okrouhlá vež (bergfrit) vevázaná do jižní hradby, která chránila palác stojící v severozápadní cásti hradu. Není dukazu domnívat se, že hrad byl od pocátku oboustranne prujezdný; zadní brána, ac vykazuje více stavebních etap, vznikla zrejme až v prubehu 14. století s rozšírením hospodárského predhradí o ves Údolí. Za vlády Oldricha I. z Rožmberka (†1390) hrad nabyl poprvé a naposledy v dejinách rezidencní funkci. Z této doby se dochoval v purkrabských úctech popis hradu-zmíneny jsou tri samostatné domy, pivovar, studna, stáje, velká vež a dve brány. Hrad byl zapojen do opevnení mesta. Vetší stavební aktivity prineslo 15. století, i když neznáme presne jejich rozsah ani dataci. Po vyplenení hradu v roce 1425 byl hrad rychle obnoven. Výraznejších prestaveb a modernizace opevnení se hrad dockal až po roce 1463 a zrejme i po roce 1467, kdy byl vyplenen. Byly obnoveny náspy, prohlouben príkop, místo parkánu vznikl nový pás opevnení reagující na aktivní obranu a zrejme byla postavena nová vstupní brána (nynejší východní vež). Roku 1496 byl hrad vykázán jako vdovské sídlo Hedviky z Rožmberka a predpokládá se další stavební úprava spojená již s nastupující renesancí (profilované ostení okna v prízemí paláce).Jedná se o jeden z nejranejších projevu nového slohu v jižních Cechách. Hrad byl težce poškozen v roce 1573 výbuchem strelného prachu, který rozmetal vež (bergfrit) a poškodil cástecne i ostatní budovy. Roku 1590 byl hrad poškozen zemetresením. Obnova následovala zrejme na poc. 17. století-stavitel Antonio Canevale. Bylo posíleno opevnení (prohloubení príkopu a zhotovení sypaných rondelu). Po nástupu Buquoyu byl hrad degradován na sídlo správy panství, budovy byly premeneny na byty (1675) a na konci 18. století byl o ke starému paláci pristaveno nové schodište. Tím byl stavební vývoj hradu po stránce hmotové prakticky dovršen. (Zlata Gersdorfova)

Baubeschreibung und Bauphasen
Burg Gratzen gehört zu den ältesten Adelsburgen Böhmens und wurde erstmals in den 1270er Jahren urkundlich erwähnt.
Die Burg hat einen unregelmäßigen ovalen Grundriss. Zum Baubestand der Gründungsanlage des 13. Jahrhunderts gehören ein runder Turm (Bergfried), der in die Südmauer eingebunden war. Im nordwestlichen Teil der Burg stand der Palas. Nicht nachgewiesen ist, dass die Burg von Anfang an eine Abschnittsanlage war. Der westliche Torturm, der in den mehreren Bauphasen entstand, wurde offensichtlich im Laufe des 14. Jhs mit der Vergrößerung der landwirtschaftlichen Vorburg um das Dorf Niederthal ausgebaut. Unter der Regierung Ulrichs I. von Rosenberg (1390) wurde Gratzen zur Residenz erhoben. Aus dem Jahre 1390 haben wir eine Burgbeschreibung, die aus der Gratzer Burggrafensrechnung stammt. Erwähnt sind drei selbständige Häuser, eine Brauerei, ein Brunnen, die Ställe, ein großer Turm und zwei Tortürme. Die Burg war Bestandteil der Stadtbefestigung. Die größere Bauaktivität brachte das 15. Jh.-Leider ist über den Umfang der baulichen Aktivitäten und den genauen Ablauf nichts bekannt. Nach der Plünderung der Burg in den Jahren 1425 und 1467 musst sie sehr bald wieder erneuert worden sein.
Die spätgotische Bauphasen konzentrieren sich auf die Verstärkerung der Befestigung; an Stelle der alten Zwingermauer entstand der neue Ring der Befestigung und neu wurde der östliche Eingangstorturm ausgebaut.
Im Jahre 1496 wurde Gratzen Witwensitz von Hedwig von Rosenberg. Wir setzten voraus, dass diese Bauphase schon Züge der Renaissance aufwies. Es handelt sich um eines aus der frühesten Beispiele von Renaissance in Südböhmen. Davon zeugt ein profiliertes steinernes Fenstergewände im Erdgeschoss des Palas. Die Burg wurde im Jahre 1573 (durch eine Schießpulverexplosion) und im Jahre 1590 (durch ein Erdbeben) beschädigt. Ganz zerstört war der Bergfried. Der Wiederaufbau erfolgt erst am Anfang des 17. Jhs (Baumeister Antonio Canevale). Mit dem Antritt der Familie Buquoy war die Burg zum Herrschaftsverwaltungssitz degradiert, in den Gebäuden entstanden die Wohnungen für die Beamten und am Ende des 18. Jhs war zum alten Palas ein neues Treppenhaus beigelegt. (Zlata Gersdorfova)

Baubeschreibung:

Nové Hrady náležely puvodne k bergfritovému typu, užívanému v Cechách pro šlechtické stavební podniky od první tretiny 13. století. Puvodne volne stojící okrouhlý bergfrit byl znicen v roce 1573 výbuchem v nem uskladneného strelného prachu. Soucasný hrad tvorí západní a východní vstupní brána s navazujícím jednopatrovým objektem uzavírajícím severní stranu nádvorí. Pohledovou dominantu tvorí dvoupatrový palác, který náleží k nejstarším cástem hradní dispozice. (Zlata Gersdorfova)

Gratzen repräsentiert ursprünglich den Bergfriedtyp. Der Bergfried, ein rudförmiger Turm, der frei am südlichen Rand des Burghofes stand, wurde durch die Schwarzpulverexplosion im Jahre 1573 zerstört. Die jetzige Burg besteht aus den östlichen und westlichen Tortürmen, dem einstöckigen ursprďnglichen Beamtenhaus mit dem anschließenden zweigeschossigen ehemaligen Palas, der zu den ältesten Teilen der Burg gehört. (Zlata Gersdorfova und Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

1989 V. Špidla/základy bergfritu- Grund vom Bergfried, 2007 J. Havlice/základy bergfritu-Grund vom Bergfried, 2010 J. Havlice/studna-Brunnen