EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Roztoky u Prahy

Geschichte:

Nejstarší písemnou zmínku o objektu predstavuje predikát Petra z Roztoky z roku 1233. V období kolem roku 1360 drží Roztoky významný pražský meštan Šimon Bohuslavuv z rodu Olbramovicu. Snatkem se Šimonovou vdovou získává majetek Eberhard z Remeše (Mühlhausenu) a po nem jeho bratr Reinhard. V roce 1416, byla roztocká tvrz, v rámci majetkoprávních nejasností týkajících se nedalekých pozemku, oznacena jako „munitio“. V roce 1421 zabavují Reinhardovi opevnený objekt Pražané a následne se novým majitelem se stává staromestský písar Jan z Porešína a pozdeji Lidér z Radkovic. V roce 1429 byl objekt v Roztokách obležena pražským vojskem pod vedením Zikmunda z Kotencic. Po trech dnech se však posádka vzdala. I pres zabavení majetku se Eberhard z Remeše nevzdal svých nároku na roztocké majetky a i nadále se po Roztokách psal. Po husitské revoluci dosáhl uznání svých nároku. Eberhardovu odúmrt si v roce 1454 vyprosil Bedrích z Donína. V dalším období se majitelé v Roztokách rychle strídali. V roce 1565 zakoupil Roztoky rytír Boryne ze Lhoty. Za neho byla tvrz prepadena houfem tuláku a lupicu, k nimž nepridali i poddaní. Pro úcast na stavovském povstání byli Borynové ze Lhoty potrestáni cástecnou konfiskací majetku. V roce 1632 prodal David Boryne Roztoky Karlovi z Lichtenštejna. Za tricetileté války byl objekt, oznacovaný již jako zámek vypálena. Pri opravách byla zámecká budova snížena o jedno patro. V majetku Lichtenštejnu zustávají roztoky i dále až do roku 1803. V prubehu 19. století patril zámek a statek opet zámožným pražským meštanum.Od roku 1948 byl zámek s prilehlým hospodárským dvorem v majetku státního statku. Tato éra znamenala dlouhá léta nezájmu a devastace. Zásadní opravy se zámek i prilehlé budovy dockaly v letech 1957-1961. Od té doby v zámku sídlí Stredoceské muzeum. Na podzim 2011 zapocala další oprava zámeckého areálu a s ní související archeologický výzkum.

Die älteste schriftliche Erwähnung der Burg datiert in das Jahr 1233 und bezieht sich auf die Nennung des Peter von Roztoky. In der Zeit um 1360 ist Roztoky im Besitz des bedeutenden Prager Bürgers "imon Bohuslavuv aus dem Geschlecht der Olbramovici. Durch Heirat der Witwe erlangt Eberhard von Reme (Mühlhausen) und ihm folgend sein Bruder Reinhard den Besitz. Im Jahre 1416 wird die Festung Roztoky im Rahmen der besitzrechtlichen Unklarheiten hinsichtlich der benachbarten Grundstücke als "munitio" bezeichnet. 1421 ziehen die Prager die Anlage ein. Im Anschluss wird der altstädtliche Schreiber Jan von Poreín der neue Eigentümer, und später Lidér von Radkovice. 1429 wurde das Objekt durch ein Prager Heer unter Führung Zikmunds von Kotencice belagert. Nach drei Tagen ergab sich die Besatzung. Auch nach der Besetzung gab Eberhard von Reme seine Ansprüche auf das Roztoker Eigentum nicht auf. Nach der hussitischen Revolution erreichte er die Anerkennung seiner Ansprüche. Eberhards Nachlass erlangte im Jahr 1454 Bedrích von Donín. In der nachfolgenden Periode wechselten die Eigentümer der Burg häufig. Im Jahr 1565 wurde Roztoky vom Ritter Boryne von Lhota gekauft. Unter seiner Verwaltung wurde die Burg durch eine Schar Landstreicher und Diebe überfallen, denen sich auch Hörige anschlossen. Die Boryner von Lhota wurden wegen der Teilnahme an einem Standesaufstand mit teilweiser Konfiszierung ihres Eigentums bestraft. Im Jahr 1632 verkaufte David Boryne Roztoky an Karel von Lichtenstein. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Anlage, nun schon als Schloss bezeichnet, niedergebrannt. Im Zuge des Wiederaufbaus wurde der Bau um ein Stockwer reduziert. Roztoky bleibt weiter im Besitz der Lichtensteiner bis zum Jahr 1803. Im Laufe des 19. Jahrhunderts gehörten das Schloss und das Gut erneut reichen Prager Bürgern. Ab dem Jahr 1948 waren das Schloss und der anliegende Wirtschaftshof im Besitz der staatlichen Landwirtschaftsgenossenschaft. Infolge mangelnden Interesses geriet die Burg in Verfall. 1957 und 1961 wurden grundlegende Reparaturen am Schloss und den anliegenden Gebäuden durchgeführt. Seit dieser Zeit befindet sich im Schloss das Mittelböhmische Museum (Stredoceské muzeum). Im Herbst 2011 begannen weitere Reparaturarbeiten am Schlossareal und in diesem Zusammenhang auch archäologische Untersuchungen. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Stávající zámecká budova je z vetší cásti dochovanou, cástecne podsklepenou stredovekou tvrzí, která prošla složitým stavebním vývojem. Patrne nejstarší stavební fázi, zjištenou amatérsky vedeným archeologickým výzkumem v roce 1957, predstavovala mohutná hranolová obytná vež o rozmerech 9 x 10m. Síla zdiva v prízemí dosahovala 170-190 cm. Vznik této stavby byl doposud datován do konce 13. století, nebo na pocátek 14. století. K této stavební fázi náležela patrne také cást prubehu obvodové hradby vymezující na vnitrní strane mohutného príkopu oválné stavenište. V další stavební etape, za Eberharda z Remeše, nebo za Reinharda z Remeše, byla zástavba doplnována o další objekty priložené k obvodové hradbe. Nejprve byla k severozápadnímu úseku hradebního okruhu priložen malý palác a arkýrovou kaplí na mohutném pilíri. Arkýr je nesen peti krakorci s ozdobnými cely. Nad nimi a rímsou pokracuje tencí zdivo z kvádru, clenené drobnými nárožními operáky a operákem v ose, prolomené ctyrmi pravoúhlými okny s vloženými hrotitými oblouky. Interiér kaple v arkýri je zaklenut krížovou klenbou s klínovitými vyžlabenými žebry a svorníkem, který nese malovaný erb pánu z Remeše (Mühlhausenu) se tremi žernovy. Mezi okny je hrotitý výklenek v obdélné vpadline. Na stenách se jsou dochovány pozustatky nástenných maleb. Arkýrová kaple byla z nepravidelne lomeného prostoru sálu profilovaným hrotitým obloukem. Na obou koncích byl palác se znacnou mírou pravdepodobnosti zakoncen vežovitými stavbami, z nichž menší sloužil jako vstupní brána. Nelze vyloucit, že ješte v tomto období existovala obytná vež umístená, mírne excentricky, v nádvorí tvrze. Pokracující stavební vývoj si však již v predhusitském období vynutil její zborení i porušení oválného obvodu objektu výrazne pravoúhlou stavbou paláce v jihovýchodní cásti objektu.

Zástavba priložená k mohutné obvodové hradbe, puvodne patne z vetší cásti drevená, rostla postupne témer po celém vnitrním obvodu opevnení. Za pánu z Donína byla zástavba zvýšena o jedno patro. Z pozdne gotického období se dodnes zachovalo nekolik tesaných ostení. Omítaná prucelí pokrývala sít malovaných spár, která vytvárela iluzi kvádrového zdiva. S ohledem na nekterá nová zjištení získaná nove zapocatými rekonstrukcními pracemi však nelze vyloucit, že pravoúhlá zástavba jihovýchodní cásti objektu, ponekud neorganicky zaclenená do nepravidelne oválného stavenište, by mohla souviset již se starší stavební etapou. Nová modelace stavebního vývoje, ci overení dosavadních predstav o stavebním vývoji objektu pak bude možné až po vyhodnocení dalších, postupne odkrývaných situací.

Významnou promenu stredovekého sídla stojícího na pomezí mezi hradem a tvrzí prinesla stavební aktivita Borynu ze Lhoty, kdy se starší opevnený objekt promenuje v pohodlný renesancní, minimálne zcásti dvoupatrový zámek. Velká pozornost byla v této dobe venována úprave interiéru. Z tohoto období se dochovaly malované záklopové stropy a cástecne také pozustatky výmalby interiéru. Drevené pavlace pri paláci byly nahrazeny zdenými arkádami. Souvislý prstenec arkád obepínající obvodovou zástavbu zámeckého areálu priloženou k puvodní gotické hradbe, založený na mohutném litém základovém pasu, založeném do výkopu porušujícího starší praveké sídelní horizonty lokality, je však výsledkem barokních úprav zámku. Renesancní arkády jsou zachovány v úseku od vstupní brány až jihovýchodního koutu zdiva. Klenby této cásti arkádové chodby nesou charakteristické hrebínky.

Fasáda zámku je zejména západní a jihozápadní strane zajištena radou kamenných operných pilíru, z nichž nekteré jsou výsledkem romantických úprav objektu. Ve vnejší fasáde jsou na nekolika místech dochovány pozustatky vrcholne gotických okenních ostení a okenních otvoru clenených tesaným kamenným krížem, pocházejících patrne z velké gotické výstavby z doby kolem roku 1400. Pri rekonstrukci objektu byla v blízkosti vstupní brány odhalen otvor související s existencí prévetu. Puvodne zazdené clenené gotické okno bylo odhaleno také v nádvorní fasáde zámku, v prvním patre arkády. Stávající sedlová strecha, opatrená vikýri typu volské oko je nesena klasickou ukázkou bežného klasicistního hambalkového krovu.

Objekt tvrze je cástecne podsklepen, což není u vodních opevnených objektu zcela bežné, nicméne není vyloucené. S ohledem do rozclenení sklepu do trí samostatných skupin, dve na severní strane, kde odpovídají dispozici prízemí a skupinu dvou sklepu v jihovýchodním nároží, kde se od rozvrhu místností v prízemí liší. Za soucasného stavu poznání techto prostor se však zdá, že dnešní sklepy vznikly až dodatecným vyhloubením.

Das bestehende Schlossgebäude ist auf eine zum größten Teil erhaltene, teilweise unterkellerte mittelalterliche Burg zurück zu führen. Die wohl älteste Bauphase, die von amateurhaft geführten archäologischen Untersuchungen im Jahr 1957 aufgefunden wurde, stellt ein mächtiger prismatischer Wohnturm mit den Maßen 9 x 10 m dar. Die Mauerstärke erreicht im Erdgeschoss 170-190 cm. Die Entstehung dieses Gebäudes wurde bisher auf das Ende des 13. Jahrhunderts oder auf den Anfang des 14. Jahrhundert datiert. In diese Bauphase gehört offensichtlich auch ein Teil der Ringmauer, die an der Innenseite eines mächtigen Grabens den ovalen Burgstandort umgibt. In der nächsten Bauphase, unter Eberhard von Remes oder Reinhard von Remes, wurde die Bebauung um weitere an die Ringmauer angeschlossene Bauten ergänzt. Zuerst wurden an den nordwestlichen Abschnitt der Ringmauer ein kleiner Palas und eine Erkerkapelle auf einer mächtigen Säule angeschlossen. Der Erker wird durch fünf auskragende Balken mit dekorierten Frontseiten getragen. Über diesen und über dem Sims schließt sich dünneres Mauerwerk aus Quadern an, das an den Ecken und in der Achse durch Stützen gegliedert und durch vier rechtwinklige Fenster mit eingelassenen Spitzbögen durchbrochen wird. Das Innere der Erkerkapelle wird von einem Kreuzrippengewölbe mit keilförmigen ausgefurchten Rippen und einem Schlussstein überwölbt, den ein gemaltes Wappen der Herren von Remes (Mühlhausen) mit drei Mühlsteinen schmückt. Zwischen den Fenstern befindet sich eine spitzbogige Nische in einer rechteckigen Einsenkung. An den Wänden sind Reste von Wandmalereien erhalten. Der Kapellerker ist gegen den unregelmäßig gebrochenen Saalraum durch einen Spitzbogen profiliert. An beiden Enden schloss der Palas mit großer Wahrscheinlichkeit mit zwei turmartigen Bauten ab, von denen der kleinere als Eingangstor diente. Es lässt sich nicht ausschließen, dass noch in dieser Phase im Hof ein leicht abseits der Mitte gelegener Wohnturm existierte. Die weitere Bauentwicklung forderte jedoch schon in der Vorhussitenzeit den Abriss des Turms und die Unterbrechung der ovalen Mauer des Objekts durch einen stark rechtwinkligen Palasbau im südöstlichen Teil des Objektes. (Josef Hlozek)

Die an die mächtige Ringmauer angeschlossene Bebauung, anfangs offenstichtlich zum größten Teil aus Holz, verbreitete sich schrittweise an der gesamten Innenseite der Befestigung. Unter den Herren von Donín wurde die Bebauung um ein Stockwerk erhöht. Aus der spätgotischen Zeit sind bis heute einige gezimmerte Wandkonstruktionen erhalten. Die geputzte Fassade wurde von einem Netz gemalter Fugen bedeckt, die den Eindruck eines Quadermauerwerks weckten. In Hinblick auf neue, durch die wieder begonnenen Rekonstruktionsarbeiten gewonnene Erkenntnisse kann man jedoch nicht ausschließen, dass der rechtwinklige Bau im südöstlichen Teil des Objekts, der verhältnismäßig unorganisch in die unregelmäßige ovale Baufläche eingegliedert ist, schon mit einer früheren Bauetappe zusammenhängen könnte. Eine neue Modellierung der Bauentwicklung, beziehungsweise eine Überprüfung der bisherigen Vorstellungen über die Bauentwicklung des Objekts, wird jedoch erst nach der Auswertung weiterer, schrittweise freigelegter Situationen möglich sein.

Die Bauaktivitäten der Boryner aus Lhota brachten eine bedeutende Veränderung des mittelalterlichen Sitzes, der an der Grenze zwischen einer Burg und einer Festung anzusiedeln war. In dieser Zeit verwandelt sich das ältere befestigte Objekt in ein bequemes, wenigstens teilweise zweistöckiges Renaissance-Schloss. Große Aufmerksamkeit wurde in dieser Zeit der Inneneinrichtung gewidmet. Aus dieser Zeit sind bemalte Einschubdecken und teilweise auch Reste von Innenmalereien erhalten. Die hölzernen Laubengänge am Palas wurden durch gemauerte Arkaden ersetzt. Der fortlaufende Arkadenring, der die Ringbebauung des an die ursprüngliche gotische Mauer angeschlossenen Schlossareals umgibt, ist jedoch das Ergebnis von barocken Umbauarbeiten am Schloss. Der Arkadenring steht auf einem mächtigen, gegossenen Fundamentgürtel, der in einem Graben angelegt wurde, welcher die älteren urzeitlichen Siedlungshorizonte der Lokalität verletzt. Die Renaissance-Arkaden sind im Abschnitt vom Eingangstor bis zur südöstlichen Ecke des Mauerwerks erhalten. Die Wölbungen dieses Teils des Arkadengangs tragen charakteristische Kämme.

Die Fassade des Schlosses wird besonders auf der westlichen und südwestlichen Seite durch eine Reihe steinerner Stützpfeiler gesichert, von denen einige das Ergebnis romantischer Umbautarbeiten am Objekt darstellen. An der Außenfassade sind an einigen Stellen hochgotische Wandöffnungen und durch ein gehauenes steinernes Kreus gegliederte Fensteröffnungen erhalten, die offensichtlich aus großen gotischen Bauarbeiten in der Zeit um das Jahr 1400 stammen. Bei den Rekonstruktionen wurde in der Nähe des Eingangstores eine Öffnung gefunden, die mit der Existenz eines Aborts zusammenhängt. Ein ursprünglich zugemauertes gotisches Fenster wurde in der Hoffassade des Schlosses im ersten Stock der Arkade identifiziert. Das bestehende Satteldach mit Dachluken in Form von Ochsenaugen wird von einem gängigen klassizistischen Dachstuhl mit Kehlbalken getragen.

Das Festungsobjekt ist teilweise unterkellert, was bei Wasserfestungen nicht ganz gängig, jedoch nicht ausgeschlossen ist. Die Keller sind in drei eigenständige Gruppen unterteilt, zwei auf der nördlichen Seite, wo sie die Anlage des Erdgeschosses kopieren, und eine Gruppe von zwei Kellern in der südöstlichen Ecke, die sich in ihrer Anlage von den Räumen des Erdgeschosses unterscheiden. Der aktuelle Stand der Erkenntnisse über diesen Bereich lässt jedoch annehmen, dass die heutigen Keller erst durch zusätzliche Aushöhlung entstanden sind.

Baubeschreibung:

Areál šlechtického sídla se nachází v nížinné poloze nad soutokem Vltavy a Únetického potoka.Soucástí areálu je rozsáhlý poplužní dvur s pivovarem, který zejména v pobelohorském období hrál významnejší roli než samotný zámek situovaný pred hlavním (puvodním) vstupem na severní strane objektu. Prostor jižne a jihozápadne od zámku je parkove upraven. Park vznikl na míste staršího sadu, existujícího ješte v roce 1840. Od okolního terénu byl opevnený objekt oddelen hlubokým príkopem, který mohl být napájen vodou z Únetického potoka ci z Vltavy. Vnejší hrana príkopu byla zajištena kontraeskarpovou zdí, nad kterou je dnes patrné novoveké valové teleso, které zde bylo navršeno patrne v rámci romantických úprav. Puvodne byl objekt prístupný po moste pres príkop na severní strane objektu. Vstupní portál vykazuje renesancní prvky a cástecne je zde dochován zvedací mechanismus padacího mostu patrne také renesancního stárí. Takto byl vstupní portál zajišten ješte roku 1590. Príchozí tak musel minimálne zcásti obcházet obvodovou hradbu tvrze. Dnešní celokamenný most je výsledkem stavebních úprav ze 17. ci 18. století. Dnes je zámek prístupný také východní brankou opatrenou starším, druhotne osazeným portálem, která byla prolomena v 17. století ci pozdeji.

Das Areal des Adelssitzes liegt in einer Niederung über dem Zusammenfluss der Moldau und des Flusses Únetický potok. Teil des Areals ist ein Meierhof mit Brauerei, der besonders in der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg eine bedeutendere Rolle spielte als das Schloss selbst, das vor dem (ursprünglichen) Haupteingang an der Nordseite des Objekts gelegen ist. Der Bereich südlich und südwestlich des Schlosses ist parkähnlich hergerichtet. Der Park entstand an der Stelle einer älteren Anpflanzung, die noch im Jahr 1840 existierte. Vom Umland war das befestigte Objekt durch einen tiefen Graben getrennt, der mit Wasser aus der Moldau oder aus dem Fluss Unetický potok gespeist werden konnte. Die Außenseite des Grabens wurde von einer Kontereskarpe gesichert, über der heute ein neuzeitlicher Wallkörper sichtbar ist, der hier wahrscheinlich im Rahmen der romantischen Umbauarbeiten aufgeschüttet wurde. Ursprünglich war das Objekt auf der Nordseite des Objekts über eine Brücke über den Graben zugänglich. Das Eingangsportal weist Renaissance-Elemente auf, teilweise ist hier der Hebemechanismus der Fallbrücke erhalten, der wohl ebenfalls aus der Renaissance-Zeit stammt. Auf diese Weise war das Eingangsportal noch im Jahre 1590 befestigt. Ein Ankömmling musste daher wenigstens teilweise die Ringmauer der Festung umgehen. Die heutige, gänzlich steinerne Brücke ist das Ergebnis von Umbauarbeiten aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Heute ist das Schloss auch über das östliche Tor zugänglich, das mit einem älteren, abgesetzten Portal ausgestattet ist und im 17. Jahrhundert oder später angelegt wurde. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Stavebne historický pruzkum Petr Chotebor, Emanuel Vlcek-Luboš Lancinger (2006), sondáž Josef Hložek (2006), archeologický výzkum Jana Klementová (2011-2012). (Baugeschichteuntersuchung Petr Chotebor, Emanuel Vlcek-Luboš Lancinger (2006).

Sondierung Josef Hložek (2006), Arch-Untersuchung Jana Klementová (2011-2012).