EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Vrtba

Geschichte:

Hrad byl založen nejspíše na prelomu 13 a 14. století, do písemné evidence pak vstupuje hrad, zmínený v predikátu Sezemy z Vrtby, v roce 1316. Tento predikát se již vázal, zejména s ohledem na zmínky o vesnici Vrtbo pocházející až z 19. století, k již existujícímu hradu. Po celé 14. století se v rámci soudobé písemné evidence vyskytuje hrad pouze v predikátech rodové vetve, která se po Vrtbe psala. První zpráva, vztahující se prímo k hradu, pochází až z roku 1405. V této zpráve odpouští Sezema z Vrtby krašovickému farári sloužit jednou do roka zádušní mši. Tato zpráva by mohla hovorit ve prospech existence hradní kaple. V období husitských válek vlastnil hrad prívrženec katolické strany, tzv. Plzenského landfrýdu, Jan Štepánovec z Vrtby. Bylo by proto možné predpokládat, že se Vrtba samotná ci s ní související majetky mohly stát tercem ataku ci snah o drancování. O nejakých škodách na hrade ani jeho dominiu však dochované soudobé prameny mlcí. Posledním príslušníkem rodu, který se po Vrtbe psal, byl v 2. polovine 15. století Hroznata z Vrtby. Hroznatu z Vrtby v letech 1484 – 1495 na hrade strídá Habart ze Strochovic. Nekdy po roce 1500 získává Vrtbu Jan z Rabštejna. Jan sám sídlil na Hostouni a na Vrtbe pobývala jeho sestra Anna. Roku 1538 odprodal Jan z Rabštejna Vrtbu i s príslušenstvím karlštejnskému purkrabímu Šebestiánovi Markvartovi z Hrádku na Nekmíri. V roce 1555 získává Šebestián Markvartovi z Hrádku také nedalekou Belou a obe panství spojuje v jeden celek. Tento krok znamenal ztrátu významu hradu jako centra samostatného zboží, prestal být udržována a velmi brzy se patrne stal zdrojem stavebního materiálu. Pri odhadování belského panství v roce 1659 již není uváden had, ale pouze dvur, který byl s nejvetší pravdepodobností postaven, nebo alespon výrazne upraven, z materiálu získaného rozebíráním hradních konstrukcí. V roce 1848 byla založena ves Vrtbo priléhající k hradu, jejíž výstave padla za obet vetšina dosud stojících hradních zdiv.

Die Burg wurde wahrscheinlich während des Übergangs vom 13. zum 14. Jahrhundert erbaut. Iin den schriftlichen Quellen taucht die Burg im Jahr 1316 auf, als sie im Prädikat Sezemas z Vrtby erwähnt wird. Dieses Prädikat war bereits an die existierende Burg gebunden, interessant ist in diesem Zusammenhang auch die aus dem 19. Jahrhundert stammende Erwähnung des Dorfes Vrtbo. Während des gesamten 14. Jahrhunderts taucht die Burg in den zeitgenössischen schriftlichen Quellen nur in den Prädikaten des Familienzweiges auf, der sich nach Vrtba nannte. Die erste Nachricht, die sich unmittelbar auf die Burg bezieht, stammt aus dem Jahr 1405. Es handelt sich um die Stiftung einer Totenmesse. Die Nachricht bezieht sich evtl. auf die Existenz einer Burgkapelle. Während der Hussitenkriege war die Burg Eigentum Jan Štepánovecs z Vrtby, eines Anhängers der katholischen Seite, des so genannten Pilsener Landfriedens. Man könnte daher anzunehmen, dass die Burg Vrtba oder mit ihr in Zusammenhang stehende Besitztümer das Ziel von Angriffen oder Plünderungsversuchen gewesen sein konnten. Die erhaltenen zeitgenössischen Quellen schweigen jedoch über Beeinträchtigungen der Burg oder ihrer Herrschaft. Der letzte Familienangehörige, der sich nach der Burg nannte, war in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts Hroznata z Vrtby. Hroznata z Vrtby wurde in den Jahren 1484 - 1495 durch Habart ze Strochovic abgelöst. Irgendwann nach dem Jahr 1500 gelangte die Burg in die Hand Jans z Rabštejna. Jan selbst wohnte in Hostoun und auf Vrtba weilte seine Schwester Anna. Im Jahr 1538 verkaufte Jan z Rabštejna die Burg Vrtba samt Ausrüstung an den Karlsteiner Burggrafen Šebestián Markvart z Hrádku na Nekmíri. Im Jahr 1555 gewann Šebestián Markvartovi z Hrádku auch das nahe gelegene Belá und vereinte beide Besitztümer. Dieser Schritt führte zum Bedeutungsverlust der Burg Vrtba als Zentrum eines eigenständigen Feudalbesitzes, Sie wurde nicht mehr in Stand gehalten und diente offensichtlich bald als Quelle für Baumaterial. Bei der Schätzung des Beler Gutsbesitzes im Jahr 1659 wird keine Burg, sondern nur noch ein Hof erwähnt, der mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Material erbaut (oder wenigstens stark umgebaut) wurde, das durch Abbruch der Anlage gewonnen worden war. Im Jahr 1848 wurde das Dorf Vrtbo unmittelbar neben der Burg gegründet; ein Großteil des bisher noch stehenden Burggemäuers fiel dem Steinraub der Bevölkerung zum Opfer. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Hrad Vrtba predstavuje zajímavou ukázku jednodílného hradu, v jehož obrane hrála významnou roli hladina pod hradem založených vodních del, která si však zároven podržela také jistý provozní a ekonomický význam. Typologické souvislosti hradu nejsou za soucasného stavu dochování této lokality uspokojive rešitelné, nebot byl hradní areál v dusledku rabování stavebního materiálu i v dusledku dalších cinností remodelován do té míry, že neumožnuje ani základní hodnocení jeho zástavby.

Die Burg Vrtba stellt ein interessantes Beispiel einer einteiligen Burg dar, in deren Verteidigung der Wasserstand der unter der Burg gelegenen Wasserwerke eine große Rolle spielte, wobei diese jedoch zugleich eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung behielten. Eine typologische Einordnung lässt sich beim gegenwärtigen Erhaltungszustand der Burg nicht zufrieden stellend vornehmen, da die Burg so stark umgeformt wurde, dass selbst eine grobe Bewertung ihrer Bebauung unmöglich ist. (Josef Hlozek)

Baubeschreibung:

Hrad Vrtba náleží mezi nepocetné šlechtické hrady vzniklé, jak dokládají archeologické nálezy, na prelomu 13. a 14. století. Dispozice hradu, založeném na malém pahorku v blatné poloze, byla jednodílná. Vnitrní plocha hradní dispozice je velmi neprehledná. Její povrch je ze znacné cásti zaplnen konvexními a konkávními objekty prevážne subrecentního i recentního puvodu, souvisejícími predevším s rabováním stavebního kamene i s dalšími výkopovými pracemi, které prakticky znemožnují hodnocení hradu z hlediska jeho možné puvodní zástavby. V dusledku jednoho z výraznejších narušení povrchu terénu v severní cásti hradního areálu došlo k odkryvu pravoúhlého styku dvou zdí, z nichž jedna obsahovala trámovou kapsu s odskokem zdiva v hloubce približne dvou metru. V soucasnosti zustala z této situace, v dusledku chybejícího zajištení, pouze vrstva kamenné destrukce. Pozustatky zdiv v podobe lícu zbavených amorfních fragmentu jsou pak patrné i v dalších cástech hradního areálu, zejména na hrane príkopu v jihovýchodní a jihozápadní cásti hradu. Severovýchodní svah hradního areálu pak vykazuje, podobne jako rada dalších hradních lokalit, stopy po lámání kamene. Hradní areál byl vymezen mohutným, do skalního podloží vylámaným príkopem, pred jehož vnejší hranu bylo nasypáno impozantní valové teleso. Stávající šírka príkopu, dosahujícího hloubky až 8m, kolísá v rozmezí 18-25m. Valové opevnení však nemá v rámci celého svého prubehu jednotnou podobu. Na jihovýchodní a východní strane má výrazne vetší šírku. Tato skutecnost je nejspíše zpusobena tím, že minimálne na západní strane je val umele v celé své hmote nasypán, zatímco jeho zbývající cásti mohly vzniknout po vylámání hradního príkopu. Hodnocení vzniku této fortifikace, tedy nakolik je pozustatkem puvodního terénu a nakolik byla v techto patriích dosypána by pak mohl usnadnit prípadný archeologický výzkum. Valové teleso však nemelo význam pouze fortifikacní, ale také komunikacní. Po jeho korune byla vedena prístupová cesta, která vedla od severu na jeho korunu a pokracovala po jeho korune dále k jihu, až k místu rozšírení koruny valového telesa do podoby protáhlé plošiny, která umožnovala snazší nástup na most pres príkop. Ve svahu pod touto plošinou je patrná další rovná plocha s navazujícím valovitým útvarem, vyklinujícím pod hranou koruny jihovýchodního prubehu valového telesa. Tuto situaci by bylo možné, s jistou mírou opatrnosti, možné považovat za pozustatky zajištení této cásti hradního areálu napr. V podobe bašty. Celo tohoto hypotetického obranného zarízení je však orientováno ve smeru, který, vzhledem k existenci vodních ploch pod hradem, nebylo možné príliš ohrozit. Tato plošina by tak mohla souviset také s jinou aktivitou ci objektem. Zcela vyloucit však nelze ani možnost existence fortifikace v techto místech, spadající spíše do kontextu demonstracní architektury.

Z hlediska obrany se hrad opíral o soustavu trí rybníku, jejichž hladina zajištovala jižní, východní a cástecne také západní stranu hradního areálu. Dve z techto hrází predelují melké sedlo mezi hradem a blízkým kopcem, kudy protéká nedaleko pramenící Brodský potok. Hráz západního rybníka je na nekolika místech poškozená. Tato poškození jsou spojená s úpravami terénu pri výstavbe betonové nádrže, která se nachází v její blízkosti. Prostrední hráz pak byla stržena patrne na pocátku 20. století. Východní rybnícní hráz, probíhající rovnobežne s východním svahem valového telesa, byla založena již mimo výše zmínené sedlo. Hráz tohoto rybníka i okolní terén byla pozmenena v dusledku obnovení tohoto vodního díla v roce 2006. Soucástí obnovy vodní plochy bylo také další, jižní, hráze k hrázi puvodní.

Fortifikacní význam techto vodních del podtrhuje usporádání hrází, jejichž cílem bylo zajištení nejohroženejších cástí hradního areálu a nikoliv vytvorení co nejvetší a z hospodárského hlediska co nejvýnosnejší vodní plochy. Krome významu obranného je však pravdepodobné, že si tato vodní díla podržela i jistý význam hospodárský, který pretrval, spíše v transformované podobe, až soucasnosti. Význam techto, hradní areál cástecne obklopujících vodních del je však možné spatrovat také v oblasti provozní. O tomto možném využití rybnicní soustavy by mohl vypovídat napr. Objekt dochovaný na úrovni zachovalé koruny prostrední hráze ve svahu proti hradu. Tento objekt, vázaný také na další liniový útvar, který je možné interpretovat jako pozustatek náhonu, by tedy mohl být pozustatkem mlýna, pracujícího spíše na horní vodu. Nelze pak vyloucit, že soucástí príslušenství hradu byl také nedaleký poplužní dvur zminovaný v písemných pramenech poprvé v roce 1659, který mohl mít starší, s hradem související fázi.

Die Burg Vrtba gehört zu den ohne bauliche Genehmigung am Übergang vom 13. zum 14. Jahrhundert entstandenen Adelsburgen, wie archäologische Funde bestätigen. Die Burg wurde auf einer kleinen Anhöhe in der Niederung gegründet. Es handelt sich um eine einteilige Anlage. Die Innenfläche der Burg ist sehr unübersichtlich. Ihre Oberfläche ist zum Großteil mit konvexen und konkaven Objekten überwiegend subrezenten und auch rezenten Ursprungs bedeckt, die besonders mit der Plünderung von Baumaterial und anderen Grabungsarbeiten zusammenhängen. Diese machen eine Bewertung der Burg hinsichtlich ihrer ursprünglichen Bebauung praktisch unmöglich. In Folge einer der weitest reichenden Beschädigungen der Geländeoberfläche kam es zur Freilegung des rechtwinkligen Berührungspunktes zweier Mauern, von denen eine einen Hohlraum für einen Balken enthielt, bei einem Rücksprung des Mauerwerkes in einer Tiefe von ungefähr zwei Metern. Von dieser Situation ist heute in Folge der fehlenden Absicherung lediglich eine Schicht aus Steinschutt vorhanden. Mauerüberreste in Form von Sohlen ohne amorphe Fragmente sind auch in anderen Teilen des Burgareals sichtbar, besonders an der Kante des Grabens im südöstlichen und südwestlichen Teil der Burg. Der nordöstliche Abhang des Burgareals zeigt, ähnlich wie bei anderen Burglokalitäten, Spuren von Steinbrucharbeiten. Das Burgareal wurde durch einen mächtigen, in den Felsuntergrund gehauenen Graben abgegrenzt, vor dessen Außenkante ein imposanter Wallkörper aufgeschüttet war. Die gegenwärtige Breite des bis zu 8m tiefen Grabens schwankt im Bereich von 18-25m. Die Wallbefestigung hat jedoch im Rahmen ihres gesamten Verlaufs keine einheitliche Form. Auf der südöstlichen und östlichen Seite ist sie deutlich breiter. Diese Tatsache wurde wahrscheinlich dadurch verursacht, dass der Wall wenigstens auf der Westseite in seiner gesamten Masse künstlich aufgeschüttet wurde, während seine restlichen Teile durch das Herausbrechen des Burggrabens entstanden sein könnten. Eine Bewertung der Entstehung dieser Befestigung, zu welchem Maße sie also einen Überrest des ursprünglichen Geländes darstellt und zu welchem Maße sie in diesen Partien zusätzlich aufgeschüttet wurde, könnte durch archäologische Untersuchungen erleichtert werden. Der Wallkörper hatte jedoch nicht nur Bedeutung als Befestigung, sondern auch als Kommunikationsweg. Auf seiner Krone führte der Zugangsweg zur Burg, von Norden auf seine Krone und weiter die Krone entlang Richtung Süden, bis zu dem Punkt, an dem sich die Krone des Wallkörpers zu einem lang gezogenen Plateau verbreiterte, das einen leichteren Zugang zur Brücke über den Graben ermöglichte. Im Abhang unter diesem Plateau lässt sich eine weitere ebene Fläche mit einem anschließenden wallartigen Gebilde ausmachen, das unter der Kante der Wallkrone im südöstlichen Verlauf des Wallkörpers ausschert. Diese Situation könnte mit einiger Vorsicht als ein Überrest der Befestigung dieses Teils des Burgareals, zum Beispiel in Form einer Bastei, angesehen werden. Die Stirnseite dieser hypothetischen Verteidigungsanlage wäre jedoch in eine Richtung orientiert, von der mit Hinblick auf die Wasserflächen unter der Burg keine große Bedrohung ausgehen konnte. Die erwähnte Fläche könnte also auch mit einer anderen Aktivität oder einem anderen Objekt in Zusammenhang stehen. Auch die Möglichkeit der Existenz einer Fortifikation an dieser Stelle kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden, da diese in den Kontext der Demonstrationsarchitektur fallen könnte.
Was die Verteidigung angeht, stützte sich die Burg auf ein System von drei Teichen, deren Wasserfläche die südliche, östliche und teils auch die westliche Seite des Burgareals schützte. Zwei der Dämme teilen den flachen Sattel zwischen der Burg und einem nahen Hügel, durch den der unweit entspringende Bach Brodský potok fließt. Der Damm des westlichen Teiches ist an mehreren Stellen beschädigt. Diese Schäden hängen mit Geländeveränderungen bei der Erbauung eines Betonstaubeckens zusammen, welches sich unweit des Dammes befindet. Der mittlere Damm wurde offensichtlich am Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen. Der östliche Teichdamm, der parallel zum östlichen Hang des Wallkörpers verläuft, wurde außerhalb des erwähnten Sattels angelegt. Der Damm dieses Teiches und des umliegende Gelände wurden in Folge der Erneuerung dieses Wasserwerks im Jahr 2006 verändert. Teil der Erneuerung war auch die Erbauung eines weiteren, südlichen Damms, der zum ursprünglichen Damm führt.
Die Befestigungsbedeutung dieser Wasserwerke wird durch die Anordnung der Dämme unterstrichen, deren Ziel die Sicherung der am meisten bedrohten Teile des Burgareals war und nicht die Schaffung der größtmöglichen und aus wirtschaftlicher Sicht einträglichsten Wasserfläche. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass diese Wasserwerke neben ihrer Bedeutung für die Verteidigung auch eine gewisse wirtschaftliche Bedeutung besaßen, die, wenn auch in abgewandelter Form, bis heute andauert. Eine weitere Funktion dieser das Burgareal teilweise umgebenden Wasserwerke lässt sich auch im betrieblichen Bereich erblicken. Die Möglichkeit einer solchen Nutzung des Teichsystems könnte zum Beispiel durch das auf der Ebene der Krone des mittleren Damms am Hang gegenüber der Burg erhaltene Objekt bestärkt werden. Dieses Objekt ist an ein weiteres, linienförmiges Gebilde gebunden, das als Zuleitungskanal interpretiert werden kann. Es könnte sich um den Rest einer Mühle handeln, die eher am Oberwasser arbeitete. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass auch ein unweit gelegener Meierhof, der zum ersten Mal in den schriftlichen Quellen im Jahr 1659 erwähnt wurde, einen Teil der Burgausrüstung bildete. Dieser könnte eine ältere, mit der Burg in Zusammenhang stehende Phase gehabt haben. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Povrchový pruzkum a geodetická dokumentace napr. J. Anderle, J. Miler, T. Durdík, L. Hobl
Oberflächeuntersuchung und geodetische Dokumentierung z.B.: Anderle, J. Miler, T. Durdík, L. Hobl