EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Liškuv hrad

Geschichte:

Písemné prameny o existenci hradu mlcí. Necetné archeologické nálezy však dovolují klást dobu života hradu do 13. století. Zcela hypoteticky bývá hrad nekterými autory spojován s nekterou z vetví rodu Buzicu. Na základe ojedinelých nálezu pretavené železné houby z východního predpolí hradu nelze vyloucit možnou souvislost hradu s dobre dostupnými železnorudnými horninami v regionu i v širším okolí hradu a jejich zpracování. Tyto nálezy však nejsou stratifikovány a i samotná datace težebních areálu dochovaných v širším okolí hradu je problematická.

Die schriftlichen Quellen schweigen zur Existenz der Burg. Zahlreiche archäologische Funde erlauben es jedoch, die Besiedlung der Burg auf das 13. Jahrhundert einzugrenzen. Rein hypothetisch wird die Burg von einigen Autoren mit einem Zweig der Buzicer in Verbindung gebracht. Auf der Grundlage vereinzelter Funde von geschmolzenem Eisenschwamm im östlichen Vorland der Burg kann eine mögliche Verbindung der Burg mit den gut zugänglichen Eisenerzgesteinen in der Region und in der weiteren Burgumgebung und deren mögliche Verarbeitung nicht ausgeschlossen werden. Diese Funde sind jedoch nicht stratifiziert und auch die eigentliche Datierung der in der weiteren Umgebung der Burg erhaltenen Förderareale ist problematisch. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Hrad predstavuje velmi casnou a úsporne rešenou hradní lokalitu se silnými prvky starší hradištní stavební tradice. Díky krátké dobe života hradu je jeho dochovaná podoba prosta zásadnejších úprav a mladších prestaveb. Hrad tak významným zpusobem vypovídá o stavební podobe jedné ze skupin ve své dobe nikoli nevýznamných objektu vzešlých z pomerne bohaté hradní produkce 13. století.

Die Burg stellt eine sehr frühe und sparsam angelegte Anlage mit starken Elementen der älteren Burgbautradition dar. Dank der kurzen Besiedlung der Burg ist ihre erhaltene Form unberührt von größeren Veränderungen oder jüngeren Umbauarbeiten. Die Burg steht exemplarisch für eine Gruppe von Bauten des 13. Jahrhunderts. (Josef Hlozek)

Baubeschreibung:

Jednodílný hradní areál oválného pudorysu o rozmerech 50 x 35 m byl po svém obvodu zajišten mohutným príkopem vylámaným ve skalním podloží, pred jehož vnejší hranou bylo navršeno mohutné valové teleso. Tato fortifikace vyklinuje ve velmi špatne prístupném jižním svahu, zde melo opevnení patrne lehcí podobu. Šírka príkopu za soucasného stavu dochování dosahuje v úrovni své horní hrany 10-15m. Hloubka príkopu pak dosahuje oproti korune valu a úrovni vnitrní plochy hradu hloubky až 7m. Dno príkopu je, s ohledem na sklon prirozeného terénu hradního stavenište, odlámáno stupnovite, V severní cásti prubehu príkopu vystupuje z jeho vnitrní hrany hrube odlámaný skalní blok, který však patrne, s ohledem na jeho vymezení vuci vnitrní ploše hradního areálu valovým reliktem zaniklé fortifikace zajištující vnitrní plochu hradu, nehrál v rámci hradního areálu žádnou významnejší roli. Podél severní, západní a cástecne také východní hrany vnitrní plochy hradu je dochován valovitý relikt tvorený prepáleným hlinitým materiálem s významným podílem kamene. Tento relikt je tak možné bez vetších pochybností spojovat s vnitrním opevnením hradu, v jehož konstrukci hrály významnou roli drevené konstrukce a patrne také nasucho kladený kámen. V jihovýchodní cásti hrany vnitrní plochy hradu byla v rozsahu cca 1m erozí cástecne odkryta rada lomových kamenu tvorících dobre patrnou hranu. Tato situace by s jistou mírou opatrnosti mohla predstavovat pozustatek nasucho kladené podezdívky vnitrní fortifikace. V techto partiích valovitý propálený relikt není dochován. Tato skutecnost by mohla být zaprícinena radou možných skutecností. Pomineme–li možnost jeho rozebrání ci oderodování, mohla by jeho absence souviset také s možností založení fortifikace o neco hloubeji ve svahu príkopu. Po její destrukci by pak nemusel vzniknout relikt dochovaný v ostatních cástech prubehu vnitrní hrany hradního areálu. Možnost nahrazení fortifikace v techto místech nejakou její lehcí formou se pak jeví jako málo pravdepodobná a to již s ohledem na skutecnost, že je tato cást hradního areálu relativne lépe prístupná než strana severní ci severozápadní. V této souvislosti je pak nutné upozornit také na další nikoli nepodstatný detail. Na vnitrní strane reliktu kopírujícího severní a severozápadní prubeh vnitrní hrany hradu jsou patrné vetší kameny i jejich koncentrace vybíhající smerem do vnitrní plochy hradu, které by, opet s jistou mírou opatrnosti, mohly souviset s možnou lehcí zástavbou priloženou k vnitrnímu líci fortifikace, Její existence by pak mohla mít nemalý vliv na vznik do soucasnosti dochovaného valovitého reliktu. Hradnímu areálu dominovala rozsáhlejší podsklepená budova, snad vežovitého charakteru o témer ctvercovém pudorysu o délce hrany 8 m, rozdelená v úrovni suterénu na dve cásti. Suterén byl prístupný od severovýchodu dobre dochovanou vstupní šíjí. Je pravdepodobné, že se pri výstavbe objektu opet ve vetší míre uplatnilo drevo. Drevené konstrukce pak spocívaly nejspíše na kamenné podezdívce ci plente suterénu, jejíž destrukce se dochovala na povrchu terénního reliktu suterénu. Množství rozvolnené kamenné destrukce však neodpovídá existenci rozsáhlejších kamenných konstrukcí. Stopy po rabování stavebního materiálu na lokalite nebyly pri povrchovém pruzkumu zachyceny. Pozustatky dalšího patrne dreveného objektu v podobe rozvolnené kamenné podezdívky ci spíše kamenné rovnaniny byly zachyceny v jižní cásti hradu. Rovná plocha o rozmerech cca 5 x 8 m se nachází ve vzdálenosti 5m jihovýchodne od vnejší hrany vstupní šíje podsklepeného objektu. Obe stavby tak nebyly v dobe života hradu v kontaktu s obvodovým opevnením. Další stopy zástavby nebyly na lokalite pri povrchovém pruzkumu zachyceny. Konunikacní schéma lokality není zcela jasné. Bylo by však pravdepodobné, kdyby byla prístupná od jihu ci spíše od východu, kde vystupuje z vnitrní hrany príkopu nevýrazná plošinka, která by opet s jistou mírou pravdepodobnosti mohla souviset s ukotvením dreveného mostu pres príkop. Prostor jižne od hradu je výrazne remodelován v dusledku provozu kamenolomu. Témer až k pate valového telesa dosahuje výsypka související s postupným rozširováním lomu. Jižní predpolí hradu je pak zcela odteženo.

Die einteilige Burganlage auf einem ovalen Grundriss mit den Maßen 50 x 35 m wurde in ihrem gesamten Umfang durch einen mächtigen, in den Felsuntergrund gehauenen Graben gesichert, vor dessen äußerem Rand ein mächtiger Wallkörper aufgeschüttet war. Diese Befestigung schert von einem sehr schlecht zugänglichen Südhang her aus. Der Graben erreicht im gegenwärtigen Erhaltungszustand an seiner Oberkante eine Breite von 10-15 m. Er erreicht von der Krone des Walls und der Ebene der Innenfläche der Burg aus gemessen eine Tiefe von 7 m. Der Grund des Grabens wurde mit Rücksicht auf die natürliche Neigung des Geländes des Burgstandorts stufenförmig gehauen. Im nördlichen Verlauf des Grabens springt aus seiner Innenseite ein grob herausgehauener Felsblock hervor. In Hinblick auf seine Lage im Verhältnis zur Innenfläche des Burgareals spielte dieser jedoch offenbar im Rahmen des Burgareals keine größere Rolle.
Entlang der nördlichen, westlichen und teils auch der östlichen Seite der Burginnenfläche ist ein wallförmiges Relikt erhalten, das aus gebranntem, tonartigem Material mit einem bedeutenden Steinanteil gebildet wird. Dieses Relikt kann ohne größere Zweifel mit der inneren Befestigung der Burg in Zusammenhang gebracht werden, bei deren Bau Holzkonstruktionen und offenbar auch trocken aufeinander geschichtete Steine eine bedeutende Rolle spielten. Im südöstlichen Teil des inneren Rands der Burg wurde auf einer Länge von ungefähr 1m durch Erosion eine Reihe von gebrochenen Steinen freigelegt, die eine gut sichtbare Kante bilden. Diese Situation kann mit einiger Vorsicht als Überrest eines trocken geschichteten Sockels der inneren Befestigung bewertet werden. In diesen Partien ist das wallförmige, durchgebrannte Relikt nicht erhalten. Dieser Umstand könnte durch eine Reihe von Tatsachen verursacht worden sein. Falls wir die Möglichkeit der Zerlegung oder der vollständigen Erosion des Relikts außer Acht lassen, könnte sein Fehlen an dieser Stelle auch mit der möglichen Existenz einer Befestigung etwas tiefer am Grabenhang zusammen hängen. Nach deren Zerstörung musste hier dann das am restlichen Innenrand des Burgareals erhaltene Relikt nicht notwendigerweise entstehen. Eine Möglichkeit der Ersetzung der Befestigung durch eine leichtere Variante an diesen Stellen erscheint nicht sehr wahrscheinlich und dies besonders auch in Hinblick auf die Tatsache, dass dieser Teil des Burgareals verhältnismäßig besser zugänglich ist als die Nord- oder Nordwestseite. In diesem Zusammenhang muss auf ein weiteres, nicht unbedeutendes Detail aufmerksam gemacht werden. Auf der Innenseite des Relikts, das sich am nördlichen und nordwestlichen Verlauf des inneren Rands der Burg entlang zieht, sind größere Steine in höherer Konzentration in Richtung der Innenfläche der Burg sichtbar. Diese könnten, wiederum mit einem gewissen Maß Vorsicht bei der Interpretation, mit einer leichteren, an die Innenseite der Befestigung anliegenden Bebauung zusammen hängen. Deren Existenz könnte dann einen Einfluss auf die Entstehung des bis heute erhaltenen wallförmigen Relikts gehabt haben.
Das Burgareal wurde von einem geräumigen, unterkellerten Gebäude eventuell turmartigen Charakters mit quadratischem Grundriss dominiert, dessen Seitenlänge 8m betrug und das im Untergeschoss in zwei Teile geteilt war. Das Untergeschoss war von Nordosten durch einen gut erhaltenen halsartigen Zugang erreichbar. Es ist wahrscheinlich, dass beim Bau des Objekts erneut in größerem Maße Holz eingesetzt wurde. Die Holzkonstruktionen lagerten wahrscheinlich auf einem Steinsockel oder einer Blende des Untergeschosses, dessen Schuttüberreste sich an der Oberfläche des Geländerelikts des Untergeschosses erhalten haben. Die Menge gelösten Steinschutts entspricht jedoch nicht einer möglichen Existenz umfangreicherer Steinkonstruktionen. Bei Oberflächenuntersuchungen wurden keine Spuren der Plünderung von Baumaterial an der Lokalität festgestellt. Im Südteil der Burg wurden Überreste eines offenbar weiteren Holzobjekts in Form eines zerfallenen Steinsockels oder eher eines Steinsatzes festgestellt. Die ebene Fläche mit Maßen von ca. 5 x 8m befindet sich in einer Entfernung von 5m südöstlich der Außenseite des halsartigen Eingangs zum Kellerobjekt. Keines der beiden Gebäude war daher zu Lebzeiten der Burg in Kontakt mit der Ringbefestigung. Bei Oberflächenuntersuchungen wurden keine weiteren Bebauungsspuren an der Lokalität festgestellt. Das Wegeschema der Lokalität ist nicht eindeutig geklärt. Es wäre jedoch wahrscheinlich, wenn sie von Süden oder eher von Osten her zugänglich wäre, wo vom Innenrand des Grabens ein wenig markantes kleines Plateau hervorspringt, welches mit einem gewissen Maß an Vorsicht mit der Verankerung einer Holzbrücke über den Graben zusammen hängen könnte. Der Bereich südlich der Burg wurde in Folge des Betriebs eines Steinbruchs stark umgeformt. Die Aufschüttungen in Zusammenhang mit der schrittweisen Erweiterung des Steinbruchs erreichen fast den Fuß des Wallkörpers. Das südliche Vorland der Burg ist völlig abgebaut. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Povrchový pruzkum M. Novobilský, T. Durdík, J. Hložek, P. Menšík; Geofyzikální merení P. Baierl. Sondáž D. Baštová a J. Bašta. Geodetická dokumentace J. Hložek, P. Menšík, M. Procházka. Oberflächeuntersuchung M. Novobilský, T. Durdík, J. Hložek, P. Menšík; geophysikalische Messunge P. Baierl. Sondierung D. Baštová a J. Bašta. Geodetische Dokumentierung J. Hložek, P. Menšík, M. Procházka.