EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Nejdek

Geschichte:

Pocátky hradu nejsou pomerne komplikované. Hrad vznikl nejspíše v prubehu 1. poloviny 13. století jako královský operný bod na hranici s Chebskem. První písemná zmínka o existenci hradu pochází z roku 1300. V této dobe byl hrad v majetku Konráda Plicka. V jeho držení zustal hrad až do roku 1341. V roce 1341 prijal hrad jeho syn Petr jako královské léno. Jindrich Plick mladší odprodává hrad s príslušenstvím a pod hradem ležící mestecko Janu Forsterovi z Chebu. V roce 1413 prodává Nejdekchebský purkrabí Hanuš loketskému purkrabímu Jankovi Maleríkovi a jeho žene Helene z Nejdku. Na pocátku roku 1419 prodal Janek hrad Mikuláši a Hanušovi Frasum a Jindrichovi Koppovi z Tannberka. Rodina Frasu držela svuj díl ješte v roce 1430. Druhou cást majetku drželi patrne Erazim a Hanuš z Tannberka. Minimálne v cástecné držbe hradu a s ním souvisejících majetku se v následujících letech vystrídali Mikuláš Hysrle, Kašpar z Tetova a Hanuš Henigar ze Žeberka. Od neho kupují v roce 1446 hrad Šlikové. Krome krátkého období zástavy v roce 1568, kdy hrad držel snad jako krátkodobou zástavu Jindrich z Regenu, patril hrad príslušníkum tohoto rodu až do roku 1602. V témže hrad odprodal Štepán Šlik Bedrichovi Colonovi z Felsu. Za tricetileté války byli Colonové z Felsu nuceni pro víru opustit Nejdek a vystehovat se. Novým majitelem hradu se stává Herman Cernín z Chudenic. Hrad byl za tricetileté války nejspíše poškozen a s výjimkou Cerné veže byl rozebírán na stavební materiál. Funkci sídelního objektu prevzal nový zámek ve meste užívaný již v roce 1653. Cerná vež byla následne upravena na zvonici farního kostela, v níž byl zrízen také byt povežného.

Die Anfänge der Burg sind nicht sehr kompliziert. Die Burg entstand wahrscheinlich im Verlauf der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als königlicher Stützpunkt an der Grenze zum Egerland. Die erste schriftliche Erwähnung der Existenz der Burg stammt aus dem Jahr 1300. Zu dieser Zeit befand sich die Burg im Besitz Konrad Plicks. In seiner Hand blieb die Burg bis zum Jahr 1341. Im Jahr 1341 nahm sein Sohn Petr die Burg als königliches Lehen an. Jindrich Plick der Jüngere verkaufte die Burg mit Ausrüstung und das unter der Burg liegende Städtchen an Jan Forster z Chebu. Im Jahr 1413 veräußerte der Cheber Burggraf Hanuš die Burg Nejdek an den Loketer Burggraf Janek Malerík und dessen Frau Helena z Nejdku. Am Anfang des Jahres 1419 verkaufte Janek die Burg an Mikuláš und Hanuš Fras und an Jindrich Kopp z Tannberka. Die Familie Fras hielt ihren Teil noch im Jahr 1430. Den anderen Teil des Besitzes hielten offenbar Erazim und Hanuš z Tannberka. Als wenigstens teilweise Eigentümer der Burg und des mit ihr zusammen hängenden Eigentums lösten sich in den folgenden Jahren Mikuláš Hysrle, Kašpar z Tetova und Hanuš Henigar ze Žeberka ab. Von diesem kauft im Jahr 1446 die Familie Šlik die Burg. Bis auf eine kurze Zeit der Verpfändung im Jahr 1568, während der sich die Burg vielleicht als kurzfristiges Pfand in der Hand Jindrichs z Regenu befand, gehörte die Burg den Angehörigen der Familie Šlik bis ins Jahr 1602. In diesem Jahr wurde die Burg von Štepán Šlik an Bedrich Colon z Felsu verkauft. Während des Dreißigjährigen Krieges musste die Familie Colon z Felsu die Burg Nejdek wegen ihres Glaubens verlassen und umziehen. Neuer Eigentümer der Burg wurde Herman Cernín z Chudenic. Die Burg wurde während des Dreißigjährigen Krieges wahrscheinlich beschädigt und wurde bis auf den Schwarzen Turm zur Gewinnung von Baumaterial demontiert. Die Funktion eines Sitzes übernahm das neue, bereits im Jahr 1653 genutzte Schloss in der Stadt. Der Schwarze Turm wurde danach zum Glockenturm der Pfarrkirche umgebaut, in dem auch die Wohnung für den Glöckner eingerichtet wurde. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Hrad svou stavební podobou i zvoleným staveništem zapadá do kontextu tzv. Horských hrádku, které predstavovaly významné zemepanské operné a strážní body vázané zejména na hranice a dálkové komunikace, které zajištovaly. Pro Cechy 13. století ne zcela obvyklá ctverhranná vež by mohla mít urcité souvislosti s hradní produkcí štaufského Chebska.

Die Burg fällt durch ihre Bauform und den gewählten Standort in den Kontext der so genannten Bergburgen, die bedeutende landesherrliche Stütz- und Wachpunkte darstellten, die besonders an Grenzen oder Fernwege gebunden waren und diese schützten. Der für Böhmen im 13. Jahrhundert völlig ungewöhnliche viereckige Turm könnte in Zusammenhang mit dem Burgenbau im Staufischen Egerland zu sehen sein. (Josef Hlozek)

Baubeschreibung:

Soucasná podoba hradu je dvojdílná. Geneze hradního areálu, formovaného složitejším stavebním vývojem však umožnuje také úvahy o mladším puvodu areálu predhradí. Celo hradu zajištoval šíjový príkop. O zástavbe prostoru predhradí nemáme prakticky Žádné informace. V cele hradního jádra oddeleného druhým príkopem byla vystavena na ctverhranném pudorysu Cerná vež, zaujímající témer celou šíri hradního stavenište. Prístup do prostoru za veží tak musel být veden podél jejího boku. Hranolová vež nepravidelného lichobežníkového pudorysu zaujala místo na samém hrebeni skalnaté ostrožny ukloneném k severovýchodu. Vež byla vystavena z lomového kamene (žula) bez rádkování. Nároží jsou armována vetšími hrube tesanými kvádry. Odlišný charakter má pouze zdivo nejvyššího dochovaného patra veže s mohutnými pecliveji tesanými nárožními kvádry. Soucasná podoba veže je výsledkem komplikovaného stavebního vývoje. Do první stavební etapy veže je možné zaradit zdivo dosahující úrovne puvodne tretího, dnes druhého patra. Vstup do veže umožnoval puvodne prostý obdélný portál ve druhém poschodí. Ve veži se dochovaly pouze prosté, archaicky vyhlížející detaily v podobe výklenku ve východním koutu prízemí veže vysokého 260 cm a zakonceného pulkruhovým záklenkem vyzdeným z lomového kamene a strílnovitého okénka v prvním patre. Oba tyto detaily je možné hodnotit jako pozdne románské. Vež v této podobe utrpela v minulosti z neznámých prícin znacná poškození a nebyla po delší casový úsek udržována. S tímto obdobím souvisí zánik cásti vnitrních lícu, které již nebyly obnoveny. Výraznejší obnovy se vež dockala až v prubehu 15. století. Do souvislosti s touto prestavbou je možné klást vetšinu dnes dochovaných stredovekých okenních otvoru. Nejstarší charakter by mohlo mít dodatecne prolomené okno v jihovýchodní fasáde veže osazené okoseným ostením. Známky druhotného prolomení s uplatnením cihel v záklencích nesou i další okenní otvory. V rámci další šlikovské prestavby byla vež navýšena o poslední dochované zdené patro a další na konzolách vyloženou úroven. Ta však v 19. století zanikla. Soucasný vstup do prízemí veže byl prolomen patrne v polovine 18. století. Nynejší podoba ukoncení zdiva veže a její krov pochází patrne z roku 1831. Do druhé ctvrtiny 19 století by pak bylo možné, s jistou opatrností, datovat také dvojici lomených oken v druhém patre. Dnešní úroven pater, propojených vretenovým schodištem pak zcela porušila puvodní horizontální clenení veže. Za veží jsou dochovány velmi skromné pozustatky dalších hradních konstrukcí. Hradní jádro zde obsahovalo patrne další obytnou stavbu, z níž zustalo dochováno jen nevelké torzo. Výška zdi dosahuje maximálne 185 cm, její síla pak 170 cm. Dva z použitých kvádru dosahují rozmeru až 125 x 70 a 120 x 90 cm. Objekt byl cástecne zalámán do skalního podkladu, z nehož byla vymodelována také cást jeho obvodové zdi. Nejvýraznejším pozustatkem této stavby je prícní kamenná zed vystavená z velkých kvádru s dochovaným strílnovitým okénkem a mladším otvorem. Interiér objektu byl pak osvetlován také dalšími okénky vylámanými do skalního podloží, z nehož byla cást jeho obvodu vymodelována.

Die heutige Form der Burg ist zweiteilig. Die Herausbildung des Burgareals, das durch eine kompliziertere Bauentwicklung geformt wurde, erlaubt jedoch auch die Erwägung eines jüngeren Ursprungs des Vorburgareals. Die Stirnseite der Burg wurde durch einen Halsgraben geschützt. Über die Bebauung des Vorburgbereichs haben wir praktisch keine Informationen. An der Stirnseite der durch einen zweiten Graben abgegrenzten Kernburg wurde auf einem rechteckigen Grundriss der Schwarze Turm erbaut, der fast die gesamte Breite des Burgstandortes einnahm. Der Zugang zum Bereich hinter dem Turm mußte daher entlang seiner Außenseite geführt werden. Der eckige Turm mit unregelmäßigem, trapezförmigem Grundriss stand auf dem eigentlichen, nach Nordosten geneigten Kamm des Felssporns. Der Turm wurde aus Bruchsteinen (Granit) ohne regelmäßige horizontale Schichtung erbaut. Die Ecken sind mit größeren, grob behauenen Quadern verstärkt. Einen anderen Charakter hat lediglich das Mauerwerk des höchsten erhaltenen Turmstockwerks mit mächtigen sorgsam behauenen Eckquadern. Die heutige Form des Turms ist das Ergebnis einer komplizierten Bauentwicklung. In die erste Bauetappe des Turms kann das Mauerwerk gezählt werden, das die Ebene des ursprünglich dritten, heute zweiten Stockwerks erreicht. Der Zugang zum Turm wurde ursprünglich durch ein einfaches rechteckiges Portal im zweiten Stock ermöglicht. Im Turm sind nur einfache, archaisch anmutende Details in Form einer Aushöhlung in der östlichen Ecke des Turms mit einer Höhe von 260cm, die durch eine halbkreisförmige, aus Bruchsteinen gemauerte Wölbung abgeschlossen wird, und in Form eines schießschartenartigen kleinen Fensters im ersten Stock erhalten. Beide Details lassen sich als spätromanisch einordnen. Der Turm wurde in dieser Form aus ungeklärten Gründen stark beschädigt und wurde über einen längeren Zeitraum nicht in Stand gehalten. Mit diesem Zeitraum hängt der Verfall eines Teils der inneren Verblendung zusammen, der nicht mehr erneuert wurde. Der Turm wurde erst im 15. Jahrhundert umfangreich erneuert. Die meisten der heute erhaltenen mittelalterlichen Fensteröffnungen lassen sich in einen Zusammenhang mit diesen Umbauarbeiten bringen. Den ältesten Charakter könnte ein nachträglich durchgebrochenes Fenster in der südöstlichen Fassade des Turms haben, das in einen abgeschrägten Rahmen eingefasst ist. Zeichen eines nachträglichen Durchbruchs mit dem Einsatz von Ziegeln im Fenstersturz tragen auch weitere Fensteröffnungen. Im Rahmen weiterer Umbauarbeiten der Familie Šlik wurde der Turm um das letzte erhaltene gemauerte Stockwerk und eine weitere auf Konsolträgern gelagerte Ebene erhöht. Diese zerfiel jedoch im 19. Jahrhundert. Der gegenwärtige Eingang ins Erdgeschoss des Turms wurde offenbar in der Mitte des 18. Jahrhunderts durchgebrochen. Die heutige Form des Mauerwerksabschlusses und des Dachstuhls des Turms stammen wahrscheinlich aus dem Jahr 1831. In das zweite Viertel des 19. Jahrhundert können mit einiger Vorsicht auch die zwei eckigen Fenster im zweiten Stock datiert werden. Die heutigen, durch eine Spindeltreppe verbundenen Stockwerke verletzen die ursprüngliche horizontale Gliederung des Turms. Hinter dem Turm sind nur sehr bescheidene Reste weiterer Burgkonstruktionen erhalten. Die Kernburg enthielt hier offenbar einen weiteren Wohnbau, von dem nur ein kleiner Torso erhalten ist. Die Mauer erreicht eine maximale Höhe von 185 cm und eine Stärke von 170 cm. Zwei der benutzten Quader erreichen Ausmaße von 125 x 70 cm und 120 x 90 cm. Das Objekt war teilweise in den Felsuntergrund gehauen, aus dem auch ein Teil seiner Außenmauern gebildet wurde. Der markanteste Überrest dieses Baus ist eine steinerne Quermauer aus großen Quadern mit einem erhaltenen schießschartenartigen Fenster und einer jüngeren Öffnung. Der Innenbereich des Objekts wurde ebenfalls durch weitere kleine Fenster erhellt, die in den Fels gehauen waren, aus welchem ein Teil der Außenmauer erbaut worden war. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Stavebnehistorický pruzkum . Líbal - D. Lišková - A. Mácha
Povrchový pruzkum T. Durdík, V. Knoll, T. Karel
Baugeschichte D. Líbal - D. Lišková - A. Mácha
Oberflächeuntersuchung T. Durdík, V. Knoll, T. Karel