EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Halicský zámok

Geschichte:

Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1321. Vznikol už pravdepodobne skôr. Bol správnym centrom panstva v okolí Lucenca, ktoré patrilo v 13. storocí šlachtickému rodu Tomajovcov a neskôr Lošonciovcom. Zaciatkom 14. storocia bol pocas bojov medzi Karolom Róbertom a Matúšom Cákom znicený a do roku 1386 zostal v ruinách. Povolenie na obnovenie hradu získal Štefan Lošonci. V prvej polovici 15. storocia hrad obsadili stúpenci Jána Jiskru. Ján Hunady ich v roku 1451 vyhnal. V súvislosti s týmito udalostami bol hrad opät zbúraný. Štefan Lošonci ho až zaciatkom 16. storocia znovu obnovil, ale bez povolenia krála. Krajinský snem odvolajúc sa na zákonné ustanovenie z roku 1542 rozhodol hrad zbúrat, k comu došlo v roku 1544. Panstvo spolu s hradom zdedila Anna, dcéra Štefana Lošonciho, ktorá sa vydala za Štefana Forgáca. Až v roku 1601 král oficiálne daroval panstvo aj so zbúraným hradom Žigmundovi Forgácovi, ktorý dal na mieste starého hradu vystavat opevnený renesancný kaštiel. Pocas povstania Františka II. Rákociho v roku 1709 bol kaštiel vypálený. Posledná prestavba v rokoch 1736 až 1750 pretvorila opevnený kaštiel na reprezentacné sídlo arcibiskupa Forgáca. Forgácovci vlastnili hrad do roku 1945.

Übersetzung:
Die erste schriftliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahr 1321. Sie entstand wahrscheinlich schon früher. Die Burg war das Zentrum der Herrschaft in der Umgebung von Lucenec, die im 13. Jh. dem Adelsgeschlecht Tomajovci und später Lossonczyovci gehörte. Zu Beginn des 14. Jh. wurde die Burg während der Kämpfe zwischen Karl I. Robert und Matthäus Csák zerstört und bis 1386 blieb die Burg nur eine Ruine. Die Erlaubnis für die Erneuerung der Burg erhielt Stefan Losonczy. In der ersten Hälfte des 15. Jh. wurde die Burg von den Anhängern von Johann Giskra von Brandeis besetzt. Sie wurden von Johann Hunyadi im Jahr 1451 vertrieben. Im Zusammenhang mit diesen Ereignissen wurde die Burg wieder abgerissen. Stefan Losonczy ließ die Burg zu Beginn des 16. Jh. erneuern, jedoch ohne Erlaubnis des Königs. Der Landtag entschied sich, sich auf die gesetzliche Bestimmung aus dem Jahr 1542 berufend, die Burg abreißen zu lassen, was im Jahr 1544 auch wirklich passierte. Die Herrschaft samt der Burg erbte Anna, die Tochter von Stefan Losonczy, die Stephan Forgác heiratete. Erst im Jahr 1601 schenkte der König die Herrschaft auch mit der abgerissenen Burg Sigmund Forgác, der an der Stelle der alten Burg ein befestigtes renaissancezeitliches Schloss erbauen ließ. Während des Aufstands von Franz II. Rákoczi wurde das Schloss im Jahr 1709 ausgebrannt. Beim letzten Umbau in den Jahren 1736 bis 1750 wurde das befestigte Schloss zu einem repräsentativen Sitz des Erzbischofs Forgác gemacht. Das Geschlecht der Forgác besaß die Burg bis zum Jahr 1945.

Bauentwicklung:

O gotickom hrade nemáme informácie. Kaštiel vybudovali Forgácovci zaciatkom 17. storocia. Išlo o šestkrídlovú renesancnú stavbu s ústredným nádvorím postavenú na pozdlžnom šestuholníkovom pôdoryse. Z dôvodu pretrvávajúceho tureckého nebezpecenstva boli nárožia kaštiela zabezpecené vysunutými baštami s delovými strielnami. Okolo celého sídla bola priekopa a obranný val. Z prístupnej strany sa nachádzalo predhradie s dvoma nárožnými baštami, ktoré neskôr zanikli. Kaštiel bol v roku 1709 znicený. Poslednú prestavbu zrealizoval arcibiskup Forgác v rokoch 1736 - 1750. Kaštiel si nechal prebudovat na reprezentacné sídlo. Na mieste predhradia vznikla záhrada, vstupné krídlo bolo rozšírené na ústredný pavilón. Obranné prvky sa bud neobnovili alebo zbúrali.

Übersetzung:
Über die gotische Burg haben wir keine Informationen. Das Schloss wurde vom Geschlecht der Forgác zu Beginn des 17. Jh. gebaut. Es handelte sich um ein sechsflügeliges renaissancezeitliches Bauwerk mit zentralem Hof, das auf einem länglichen sechseckigen Grundriss gebaut wurde. Wegen der andauernden türkischen Gefahr wurden die Ecken des Schlosses mit vorspringenden Bastionen und Kanonenplattformen ausgerüstet. Um den ganzen Sitz herum befanden sich ein Graben und ein Schutzwall. Auf der Zugangsseite befand sich die Vorburg mit zwei Eckbastionen, die später untergingen. Das Schloss wurde im Jahr 1709 zerstört. Der letzte Umbau wurde in den Jahren 1736 – 1750 vom Erzbischof Forgác durchgeführt. Er ließ das Schloss zu einem repräsentativen Sitz umbauen. An der Stelle der Vorburg entstand ein Garten, der Eingangsflügel wurde zum zentralen Pavillon verbreitert. Die Schutzelemente wurden entweder nicht erneuert oder sie wurden abgerissen.

Baubeschreibung:

Pôdorys stredovekého hradu je neznámy. Na jeho mieste dnes stojí renesancný kaštiel s výraznou barokovou prestavbou. Predpokladá sa, že zvyšky hradu sú zakomponované do murív vstupného krídla, prípadne pod nádvorím. Kaštiel je 6-krídlový uzavretý. Po bokoch sa nachádza 6 vysunutých bášt. Vstupné krídlo je rozšírené v smere do nádvoria a barokovo upravené. Na ústrednom nádvorí sa nachádza baroková fontána. Okolo kaštiela je zachovaná priekopa, ktorá je v mieste vstupu premostená. Pred vstupom bola okrasná záhrada.

Übersetzung:
Der Grundriss der mittelalterlichen Burg ist unbekannt. An ihrer Stelle steht heute ein renaissancezeitliches Schloss mit ausgeprägtem barocken Umbau. Es wird angenommen, dass die Reste der Burg in den Mauern des Eingangsflügels bzw. unter dem Hof einkomponiert sind. Es handelt sich um ein sechsflügeliges geschlossenes Schloss. An den Seiten befinden sich 6 vorgeschobene Basteien. Der Eingangsflügel ist in Richtung vom Hof verbreitert und barock hergerichtet. Auf dem Zentralhof befindet sich ein barocker Springbrunnen. Um das Schloss herum blieb ein Graben erhalten, der an der Stelle des Eingangs überbrückt wurde. Vor dem Eingang befand sich ein Parkgarten.

Arch-Untersuchung/Funde:

2008-2009 ITHAKA BB spol. s r.o. (M. Kucerová)
2008-2009 ITHAKA BB spol. s r.o. (M. Kucerová)