EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Hrad Modrý Kamen

Geschichte:

Prvá písomná zmienka o hrade je z roku 1285. Prvým známym majitel bol Peter Forró, ktorý bol predkom rodu Balašovcov. Tento rod bol vlastníkom hradu takmer až do jeho zániku.
Od roku 1575 do 1593 na hrade sídlili turecké vojská. Po ich ústupe bol zámerne znicený. Zaciatkom 17. storocia zacali Balašovci s výraznou rekonštrukciou. V predhradí vznikla nová palácová stavba. Po sérii stavovských nepokojov bol hrad v 17. storocí znicený. Gotický hrad Balašovci neobnovili. V roku 1730 zrekonštruovali len palác v predhradí, z ktorého vznikol trojkrídlový barokový kaštiel.

Übersetzung:
Die erste schriftliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahr 1285. Der erste bekannte Besitzer der Burg war Peter Forró, der ein Vorfahr des Geschlechts der Balaša war. Dieses Geschlecht besaß die Burg fast bis zu ihrem Untergang.
Von 1575 bis 1593 hatten auf der Burg drei türkische Heere ihren Sitz. Nach ihrem Rückzug wurde die Burg absichtlich zerstört. Zu Beginn des 17. Jh. begann das Geschlecht der Balaša die Burg zu rekonstruieren. In der Vorburg entstand ein neues Palastbauwerk. Nach einer Serie von Standesunruhen wurde die Burg im 17. Jh. zerstört. Die gotische Burg wurde vom Geschlecht der Balaša nicht erneuert. Im Jahr 1730 wurde von dem Geschlecht der Balaša nur der Palast in der Vorburg rekonstruiert, aus dem das dreiflügelige barocke Schloss entstand.

Bauentwicklung:

Gotický hrad vznikol v priebehu 13.storocia. Tvorí ho obvodový múr a cast palácovej stavby zachovanej pri vstupe. Dalšie architektúry sú ešte ukryté pod umelo navršenými záhradnými terasami. Prestavba v 16. storocí zmenila hrad na protitureckú pevnost. V roku 1575 hrad obsadili Turci, ktorí ho rozšírili a vybudovali v predhradí palisádové opevnenie. Výrazná prestavba nastala aj v rokoch 1609-1612. Dobudovali sa delostrelecké plošiny a štvorboký bastión. V mieste severného predhradia vznikla trojkrídlová palácová stavba. Po znicení hradu v 17. storocí, gotický hrad zanikol a život sa sústredil už len v palácovej stavbe v predhradí. V prvej polovici 18. storocia prebehla baroková prestavba paláca. Koncom 19.storocia ruinu horného hradu upravili na park.

Übersetzung:
Die gotische Burg entstand im Laufe des 13. Jh. Die Burg bilden eine Umfassungsmauer und ein Teil eines Palastbauwerks, das sich beim Eingang erhielt. Weitere Architekturrese sind noch unter den künstlich aufgetürmten Gartenterrassen versteckt. Durch den Umbau im 16. Jh. wurde die Burg zu einer antitürkischen Festung verändert. Im Jahr 1575 wurde die Burg von den Türken besetzt, von denen die Burg erweitert und in der Vorburg eine Palisadenbefestigung aufgebaut wurde. Ein großer Umbau wurde auch in den Jahren 1609-1612 durchgeführt. Es wurden Artillerieplattformen und eine vierseitige Bastion gebaut. An der Stelle der nördlichen Vorburg entstand ein dreiflügeliges Palastbauwerk. Nach der Zerstörung der Burg im 17. Jh. ging die gotische Burg unter und das Leben konzentrierte sich nur noch im Palastbauwerk in der Vorburg. In der ersten Hälfte des 18. Jh. wurde der barocke Umbau des Palastes durchgeführt. Zu Ende des 19. Jh. wurde die Ruine der Oberen Burg in ein Parkgelände integriert.

Baubeschreibung:

Hrad má nepravidelný oválny pôdorys s rozmermi 46x32m (1200m2). Pôvodne bol opevnený len hradbovým múrom s výrazným zalomením v juhovýchodnej casti, kde sa nachádzal vstup. Tu bol pôvodne aj stredoveký palác. Z neho sú dnes viditelné len dve obvodové steny so zvyškami gotického okna a kozuba. Na severe a východe je zachovaný mladší parkánový múr. Rozsiahlejšie opevnenie sa zacalo budovat až od 16. storocia (prestavba parkánu, JV štvorboký bastión, predhradie). Predhradie vzniklo na severnej strane pod hradom. Uzatvára ho trojkrídlová baroková palácová stavba v tvare nepravidelného U, v ktorej je zabudovaná kaplnka sv. Anny (vznik 1759). Palác od prístupu oddeluje priekopa preklenutá murovaným mostom.

Übersetzung:
Die Burg hat einen unregelmäßigen ovalen Grundriss mit den Ausmaßen von 46 x 32 m (1200 m2). Ursprünglich wurde die Burg nur durch eine Burgmauer mit ausgeprägtem Umbruch im südöstlichen Teil befestigt, wo sich auch der Eingang befand. Hier befand sich ursprünglich auch der mittelalterliche Palast. Von dem mittelalterlichen Palast sind heute nur zwei Umfassungswände mit Resten eines gotischen Fensters und eines Kamins sichtbar. Im Norden und Osten ist eine jüngere Zwingermauer erhalten. Eine größere Befestigung wurde erst seit dem 16. Jh. gebaut (Umbau des Zwingers, südöstliche vierseitige Bastion, Vorburg). Die Vorburg entstand an der nördlichen Seite unterhalb der Burg. Die Vorburg wird durch ein dreiflügeliges barockes Palastbauwerk in Form eines unregelmäßigen Buchstaben U geschlossen, in das die Kapelle der Hl. Anna eingebaut wurde (Entstehung im Jahr 1759). Der Palast wird von dem Eingang durch einen Graben getrennt, über dem sich eine gemauerte Brücke befindet.

Arch-Untersuchung/Funde:

2002 – Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (E. Hrašková)
2002 – Kreisdenkmalamt in Banská Bystrica (E. Hrašková)