EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Nijenstein

Geschichte:

In 1359 werd een heer van Arkel als eerst bekende heer van Nijenstein genoemd. Er is weinig bekend over latere bewoners/eigenaren. In de 17de eeuw is het kasteel eigendom van het geslacht Camons (mondelinge mededeling B. Olde Meierink).

Besitzgeschichte:
Im Jahr 1359 wurde ein Herr von Arkel als Herr von Nijenstein genannt. Es gibt wenig Informationen über spätere Besitzer der Burg Nijenstein. Im 17. Jh. war die Burg im Besitz des Geschlechts Camons (Mitteilung von B. Olde Meierink).

Bauentwicklung:

In 1359 werd Nijenstein voor het eerst genoemd, maar hoe lang het kasteel toen bestond is niet bekend. In 1448 is er sprake van 'het goed Nijensteyne met de molenwerf en toebehoren'. Er werd geen melding gemaakt van een huis of hofstede. Het kan zijn dat het kasteel is verwoest tijdens de Arkelse oorlog aan het begin van de 15de eeuw. Rond 1740 tekende Jan de Beyer het huis 'Nieuwenstein'. Het was een rechthoekig huis van twee bouwlagen onder een schilddak. Het muurwerk bevatte speklagen en de architectuur was 15de- of 16de-eeuws. Voor het huis bevond zich een vooplein met aan de noordzijde een koetshuis. Het terrein was toegankelijk via een vierkant poortgebouw. Op de kadastrale minuut van 1822 is te zien dat het koetshuis is gesloopt en dat het huis zelf, gelegen aan de westzijde van een trapeziumvormig terrein, aan de noordzijde is uitgebreid met een aanbouw. Van een eventuele voorburcht zijn dan geen sporen meer te zien. Volgens Van der Aa is het huis in 1834 gesloopt en bevatte het een 'zwarte en sierlijke voorpoort'. Dit poortgebouw was mogelijk het restant van het middeleeuwse kasteel.

Baubeschreibung:

De betekenis van Nijenstein is waarschijnlijk het nieuwe stenen huis. 'Nijen' duidt op nieuw en 'stein' betekent een stenen huis.
Het kasteelterrein van de hoofdburcht mat 65 x 75 m. incl. de buitenste grachten. De hoofdburcht mat 13 x 24 m. De afmetingen zijn afgeleid van de kadastrale minuut van 1822.
Rond 1740 tekende Jan de Beyer het huis 'Nieuwenstein'. Het was een rechthoekig huis van twee bouwlagen onder een schilddak. Het muurwerk bevatte speklagen en de architectuur was 15de- of 16de-eeuws. Voor het huis bevond zich een vooplein, met aan de noordzijde een koetshuis. Het terrein was toegankelijk via een vierkant poortgebouw. Op de kadastrale minuut van 1822 is te zien dat het koetshuis is gesloopt en dat het huis zelf, gelegen aan de westzijde van een trapeziumvormig terrein, aan de noordzijde was uitgebreid met een aanbouw. Van een eventuele voorburcht zijn dan geen sporen meer te zien. Volgens Van der Aa is het huis in 1834 gesloopt en bevatte het een 'zwarte en sierlijke voorpoort'. Dit poortgebouw was mogelijk het restant van het middeleeuwse kasteel.

Baugeschichte und -beschreibung
1359 wurde Nijenstein zum ersten Mal erwähnt, aber wie lange die Burg damals schon existierte, ist unbekannt. 1449 ist von 'het goed Nijensteyne met de molenwerf en toebehoren' die Rede. Ein Haus oder Hof werden aber nicht erwähnt. Vielleicht wurde die Burg im Arkelsen Krieg am Anfang des 15. Jh.s zerstört
Um 1740 zeichnete Jan de Beyer das Haus 'Nieuwenstein'. Es war ein rechteckiges Haus mit zwei Geschossen unter einem Schilddach. Das Mauerwerk hatte Zierbänder aus Stein und die Architektur war aus dem fünfzehnten oder sechzehnten Jahrhundert. Vor dem Haus befand sich ein Platz und an der Nordseite stand ein Kutschenhaus. Durch eine Eingangspforte konnte man das Gelände betreten. Auf der Katasterkarte von 1822 kann man erkennen, dass das Kutschenhaus abgerissen ist und dass das Haupthaus weiter ausgebaut wurde. Von einer eventuellen Vorburg sind schon keine Spuren mehr erkennbar. Van der Aa meint, dieses Haus sei 1834 abgerissen worden und es hätte ein 'zwarte en sierlijke voorpoort'( eine zarte und zierliche Pforte gehabt). Dieses Pfortgebäude war vermutlich noch ein Rest der mittelalterlichen Burg.
Das Burggelände der Hauptburg war etwa 65 x 75 m groß, inklusive der Außengräben. Die Hauptburg an sich war 13 x 24 m groß. Die Abmessungen entstammen der Katasterkarte von 1822.
A.t.S. und L.v.d.W.