EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Rícany

Geschichte:

Hrad založil ve druhé polovine 13. století Ondrej ze Vchrom, který se pak po nem psal. Jméno Rícan v predikátu poprvé použil roku 1289. V majetku významného rodu pánu z Rícan zustaly až do husitských válek, kdy byl v roce 1420 dobyt husity. V popredí zájmu majitelu pak hrad setrval až do poloviny 15. století. Poté jeho význam pro majitele postupne klesal, definitivne byl opušten Trcky z Lípy, kterí ho získali v 80. letech 15. století a to zrejme až ve dvacátých ci tricátých létech 16. veku. Po první zmínce z roku 1544 pak o nem všechny následující písemné zprávy hovorí jako o pustém hradu ci zámku.

Die Burg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Ondrej von Všechromy gegründet, der sich ab 1289 nach der Burg benannte. Im Besitz der wichtigen Adelsfamilie von Rícany blieb die Burg bis zu den Hussitenkriegen. Im Jahre 1420 haben die Hussiten die Burg belagert und erobert. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts verlor die Burg ihre Bedeutung. Als letzte Burgherren sind die Trcka von Lípa anzusprechen, die um 1480 den Besitz erwarben. Nach einer ersten Nachricht aus dem Jahr 1544 ("öde Burg Rícany") sprechen alle nachfolgenden Quellen nur noch von einer verlassenen ruinösen Anlage. (T. Durdik)

Bauentwicklung:

Stopy stavebního vývoje je možno pozorovat, jejich detailnejšímu vyhodnocení (zejména zda se jedná o postup stavby ci casovevzdálenejší fáze) bráni fragmentárnost dosavadních vedomostí. (T. Durdik)

Eine eingehende bauhistorische Untersuchung der Anlage steht noch aus, so dass eine Unterscheidung verschiedener Bauphasen zur Zeit spekulativ erscheint. (J. Friedhoff)

Baubeschreibung:

Hrad byla patrne dvojdílný s nepravidelne okrouhlým jádrem zajišteným parkánem Príkopy, které vymezovaly jeho obvod hradu proti mestu, jsou dnes prakticky zcela zasypány. Podobu predpokládaného predhradí neznáme, nebot jeho areál byl zmenen mestskou zástavbou a predevším výstavbou školy. Vzhledem k bezprostrední návaznosti na mestecko není však jisté, zda zde predhradí v klasickém slova smyslu vubec existovalo. Domky zastaveno je i jádro. Zde se však zachovaly významné pozustatky stredoveké situace krome, studny ve stredu nádvorí tvorené predevším vysokými torsy dvou staveb. Prvým je nároží ctverhranného plochostropého donjonu, k jehož obema stranám priléhaly další stavby. Smerem k sálovému paláci to dokládá výbeh nádvorní zdi krídla, na druhou stranu pak zrejme dodatecne vysekané kapsy pro trámy stropu priléhající budovy. Druhým zbytkem jsou prakticky v plné výši stojící dve steny výstavného paláce. Nad plochostropým prízemím a patrem mel sál zaklenutý tremi poli krížových kleneb a vytápený krbem. Nad ním se již nacházel ochoz ci podstrešní patro. Prvé a druhé patro osvetlovala sdružená okna ve výklencích se sedátky. V úrovni prvého patra nádvorní stranu paláce obíhala pavlac. Na jedné strane na krídlo se sály navazovalo krídlo bežící od obytné veže, k nemuž bylo sálové krídlo pristaveno, a na druhé strane existovala s ním soucasná nižší a kratší patrová budova, cástecne odkrytá archeologickým výzkumem. Ten zjistil i pozustatky další lehcí navazující budovy. Jádro hradu, jemuž výškove dominoval donjon, tak bylo nejspíše prubežne obestaveno ze všech stran. Komunikacní schéma není zcela jasné, nebot pomery v predpolí jádra byly zcela zmeneny stavbou hmotného, dimense mesta prevyšujícího objektu školy. S urcitou dávkou pravdepodobnosti se zdá, že príchod byl veden prímo s námestí mestecka. Hrad predstavuje šlechtickou miniaturizovanou nápodobu královského hradu s obvodovou zástavbou. -

Die Burganlage war wahrscheinlich zweiteilig. Die über rundlichem Grundriss errichtete Kernburg ist von einem Zwinger umgeben. Ursprüngliche gegen die Stadt gerichtete Gräben sind verschüttet. Die Baugestalt der Vorburg ist nicht bekannt, weil diese Fläche durch die städtische Bebauung und ein Schulgebäude stark verändert worden ist. Ob überhaupt eine Vorburg existierte oder die notwendigen Wirtschaftsgebäude in der vorgelagerten städtischen Siedlung lagen, lässt sich nicht sicher entscheiden. In der Kernburg dominierte neuzeitliche Wohnbebauung. Erkennbar ist noch der Burgbrunnen sowie hochaufragende Teile des viereckigen Wohnturms, dessen oberes Geschoss Reste eines Kreuzgratgewölbes aufweist, während die darunter gelegenen Stockwerke flach gedeckt waren. Der Donjon war mit zwei weiteren Bauten verbunden. In Richtung Saalbau finden sich Mauerfragmente, die eine bauliche Verbindung dokumentieren. Der Donjon weist zahlreiche bauliche Details wie z.B. Biforienfenster und Sitznischen auf. (T. Durdik; J. Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

Tomáš Durdík - Vojtech Kašpar 1999 - 2000.