EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Hartenštejn

Geschichte:

Hrad Hartenštejn vystaveli pred rokem 1473 pánové z Plavna jako náhradu za sousední hrad Hungerberg, znicený v prubehu podebradských válek. Dále byl casto zastavován a v roce 1524 ho získal Jindrich Maštovský z Kolovrat. Význam hradu poté, i díky castým majetkovým zmenám, klesal. V roce 1573 byl oznacen jako pustý. Téhož roku ho koupil Adam Stensdorf ze Stensdorfu starší a nechal ho, zrejme velmi úsporne, obnovit. Jako svou residenci ho však nepoužíval, nebot bydle v dome v meste Bochove. Po nekolika majetkových zmenách byl hrad pocátkem 17. století pripojen k Andelské Hore a definitivne ponechán svému osudu. Nový zájem zríceniny vzbudily až v 20. století poté, co je v roce 1921 koupilo mesto Bochov. Práce zde probíhaly z iniciativy a podle projektu Aloise Naffa. Vetší intensitu nabraly od roku 1935. Zajištení se však nedockaly všechny odkryté cásti. Soucasný stav je výsledkem poválecného chátrání a v soucasnosti prpobíhajících památkových úprav. (Thomas Durdik)

Die Burg Hartenstejn erbauten vor dem Jahre 1473 die Herren von Plavno (Plauen) als Ersatz für die wähnred der Podiebrader Kriege verlorene benachbarte Burg Hungerberg. In der Folgezeit wurde sie als Lehen vergeben und im Jahre 1524 gewann sie Jindrich Maštovský von Kolovraty. Ihre Bedeutung sank nicht zuletzt durch häufigen Wechsel der Besitzer. Nach dem Jahre 1554 wurde sie nicht mehr bewohnt und im Jahre 1573 wurde sie als verödet bezeichnet. In diesem Jahr kaufte Adam Stensdorf von Stensdorf der Ältere die Burg und liess sie, erneuern. Als Wohnsitz wurde sie jedoch nicht genutzt. Er selbst hielt isch in der Stadt Bochov auf. Nach einem weiteren Besitzwelchsel wurde die Burg am Beginn des 17. Jahrhunderts der Herrschaft Andelská Hora (Engelsberg) zugeordnet und verfiel. Ein neues Interesse wurde den Ruinen erst im 20. Jahrhundert zuteil. Die Arbeiten begannen auf Initiative und nach dem Projekt des Alois Naff nach dem Jahre 1921, in dem die Ruine von der Stadt Bochov gekauft wurde. Intensive Eingriffe erfolgten seit dem Jahre 1935. Eine Absicherung wurde nicht allen freigelegten Konstruktionen zuteil. Der heutige Zustand ist das Ergebnis des Verfalls der Nachkriegszeit und des derzeitigen Beginns der Konservierung durch die Stadt Bochov. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

Nevelký, takrka ctvercový hrad zaujal vrchol osamelého kopce. Stredy trí jeho stran zajištovaly protáhle polookrouhlé bateriové veže vybavené klícovými strílnami. Dnešní podoba severozápadní z nich, zvané též Karlovarská, je výsledkem rasantní dostavby v prvé polovine 20. století. Suterény všech bateriových veží byly klenuté. Pred ctvrtou, jihozápadní stranou dispozice se vypínala polygonální bateriová vež,. Z jejího tela ješte v blízkosti brány, situované v západním nároží hradního areálu, vystupovala drobná polookrouhlá bašticka ci spíše kasematovitý objekt typu který nemecká literatura oznacuje jako Streichwehr (ceský ekvivalent není k dispozici). Obvodová hradba mezi vežemi dosahovala znacné výšky. V jižním nároží hradu stála nepríliš rozsáhlá podsklepená budova, která v jedné z fází života hradu sloužila dle nalezené velké pece nejspíše jako kuchyne, další stavby je možno predpokládat pri obvodu a archeologický výzkum v roce 2007 zde zjistil i volne stojící objekt v nádvorí. Pred nádvorním prucelím severovýchodní veže je situována studna. Stavby hradu byly zrejme upravovány ješte v 16. století. Prístupová cesta k hradu stoupala spirálovite okolo homolovitého návrší a její poslední cást pred hradem byla vedena po korune valu pred príkopem, takže príchozí, než se dostal k bráne, musel obejít všechny bateriové veže. Bateriové veže bylo možno bránit pouze dely menších ráží (predevším hákovnicemi), osazení težšími dely zjevne umožnovala polygonální vež. (Thomas Durdik)

Baubeschreibung und Bauphasen
In den 1470er Jahren gegründet, zählt die Burg zu den jüngeren Anlagen Böhmens. Als Wohnsitz wurde sie bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgegeben. Restaurierungsarbeiten folgten ab 1921.
Die nicht grosse, nahezu viereckige Burg nahm den Gipfel eines einsamen Berges ein. Die Mitte ihrer drei Seiten sicherten länglich halbrunde Batterietürme mit Schlüssellochschießscharten. Die heutige Gestalt des nordwestlichen von ihnen, der auch Karlsbader genannt wird, präsentiert das Ergebnis eines rasanten Ausbaus in der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts. Die Erdgeschosse aller Batterietürme waren eingewölbt. Vor der vierten südwestlichen Seite lag ein ausgedehnter polygonaler Batterieturm, aus dessen Korpus noch in der Nähe eines in der westlichen Ecke des Burgareals situierten Tores, eine kleine halbrunde Bastei (oder eher Streichwehr) hervorragte. Die Umfassungsmauer zwischen den Türmen erreichte eine beträchtliche Höhe. In der Südecke der Burg stand ein nicht grosses unterkellertes Gebäude und weitere Objekte können am Rand der Anlage angenommen werden. Die Ausgrabungen im Jahre 2007 ergaben auch Hinweise auf drei frei stehende Gebäude im Burghof. Vor der hofseitigen Fassade des nordöstlichen Turmes ist ein Brunnen situiert. Die Bauarbeiten an der Burg verliefen offensichtlich noch im 16. Jahrhundert. Der Zugangsweg zur Burg stieg spiralförmig um den hutförmigen Hügel und sein letzter Abschnitt vor der Burg wurde auf der Krone des Walls vor dem Graben geführt, so dass der Besucher, bevor er noch zum Tor gelangte, alle Batterietürme umgehen musste. Die Batterietürme konnten nur mit Feuerwaffen kleineren Kalibers verteidigt werden (vor allem mit Hackenbüchsen). Die Anwendung schwererer Kanonen ermöglichte offensichtlich dar Polygonalturm. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Hartenštejn reprezentuje rannný objekt charakteru šlechtického mocenského delostreleckého operného bodu bez residencní funkce. Tentonevelký hrad reprezentuje mimorádne vyzrálé promyšlené rešení aktivního obranného systému palnými zbranemi, který je ješte umocnen z hlediska možností kontroly a pokrytí palbou príznivou terénní konfigurací a promyšleným vedením prístupové komunikace. Predstavuje nejstarší hrad v Cechách, v jehož obrane hrály hlavní roli baterriové veže. Ackoliv jejich polookrouhlá podoba pripomíná napr. Podstatne mladší Bílou vež B. Rieda na Pražském hrade, Hartenštejn další ceský vývoj príliš neovlivnil. Nepochybne jde o špickový objekt, jehož zhodnocení v širším kontextu stále zustáváme mnoho dlužni. - (Thomas Durdik)

Hartenštejn repräsentiert eine der spätesteten Anlagen in Böhmen die bereits über Einrichtungen für Feuerwaffen verfügten. Diese nur mässig große Burg zeigt eine außergewöhnlich ausgereifte und durchdachte Lösung für Artillerieverteidigung. Sie ist in Böhmen die älteste Burg, in deren Verteidigung Batterietürme die Hauptrolle spielten. Obwohl sich ihren halbrunden Form z. B. der wesentlich jüngere von Benedikt Ried erbaute Weisse Turm der Prager Burg wesentlich nähert, hat Hartenštejn die weitere böhmische Entwicklung nicht stark beeniflusst und ist zweifellos ein Objekt mit Spitzenbedeutung, dessen Auswertung noch aussteht. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

Archeologický ústav AV CR, Praha, v. v. i. a - und ARCHAIA Praha o. p. s., T. Durdík, 2007.