EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Trosky

Geschichte:

Výsledky racheologických výzkumu v predhradí ukázaly, že pocátky osídlení v areálu hradu leží hloubeji ve 14. století. Do psané hsitorie hrad vstoupil roku 1396 jako majetek Cenka z Vartemberka. Na pocátku 15. století byl majetkem Oty z Bergova a v roce 1424 ci 1428 patrne odolal husitskému pokusu o dobytí. V roce 1455 hrad koupil Jan Zajíc z Házmburka, za nejž ho v roce 1467 dobyla vojska krále Jirího z Podebrad . Ve druhé polovine 15. století prestaly Trosky být sídlem panství a od konce století se zde strídali majitelé. Po tricetileté válce, v níž byl nekolikrát obsazen Švédy a nakonec vypálen, byl hrad již zríceninou. V roce 1841Jan Lexa z Aehrenthalu zapocal- se stavbou schodište na vež Panu, která však zustakla nedokoncena. (Thomas Durdik)

Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen im Vorburgbereich zeugen, das die Anfänge der Besiedlung des Burgareals vor die zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts zurückreichen. In den Schrifquellen wird die Burg erstmals 1396 als Eigentum des Cenek von Vartenberg erwähnt. Ende des 15. Jahrhunderts war die Burg im Besitz des Ota von Bergova und im Jahre 1424 oder 1428 widerstand sie einem hussitischen Belagerungsversuch. Im Jahre 1455 kaufte die Burg Jan Zajíc von Házmburka das Objekt.. 1467 belagerte und eroberte die Burg das Heer Königs Georg von Podebrady. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert verloren Trosky die Funktion des Herrschaftszentrums und seit Ende des Jahrhunderts wechselten sich die Besitzer. Nach dem Dreißgjährigen Krieg, im welchen war die Burg mehrmals von schwedischen Truppen besetzt war und ausgebrannt, wurde sie zur Ruine. Im Jahre 1841 begann Jan Lexa von Aehrenthalu mit dem Bau einer Wendeltreppe zum Turm Panna. Dieser Bau ist aber unvollendet geblieben. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

Základní schéma hradní disposice bylo dáno jedinecným skalním útvarem, tvoreným dvema vežovitými sopouchy a zvýšeným sedlem mezi nimi. Korunu obou prírodních veží zvýšily dve zdené obytné veže, vyšší ctverhranná, pozdeji rozširovaná zvaná Panna a nižší rozložitejší víceboká Baba. Mezi obema sopouchy bylo hradbami vymezeno dvojdílné hradní jádro. Velký palác stál pod veží Pannou. Šlo o vysokou dvoutraktovou stavbu, jejíž hlavní obytné prostory osvetlené rozmernými okny obsahovalo až tretí patro. Menší nejspíše též palácová stavba, v jejíž konstrukci se zrejme významneji uplatnovalo drevo, stála i pod veží Babou. V prízemí se nacházela kovárna. V téže cásti hradu se bacházela další rozmerná budova. Pred celou vstupní stranu jádra bylo predloženo hradbou opevnené predhradí. Vedle brány zde stávala dvouprostorová budova, zvaná též Purkrabství. Obsahovala i roubenou místnost a požáru v 15. století byla obnovena a rozšírena v 16. veku. Pod veží Pannou již mimo hradní areál jsou dochovány zbytky staveb podhradí. (Thomas Durdik)

Baubeschreibung und Bauphasen
Die baulichen Anfänge der im Dreißigjährigen Krieg zerstörten Burg reichen bis in das 14. Jahrhundert zurück.
Die eigenwillige Grundrissgestaltung der Burg war durch exponierte topographische Lage bzw. die Felsengebilde bestimmt: zwei turmartige Basaltlkuppen. Die Krone der beiden Naturtürme haben zwei gemauerte Wohntürmen erhöht, der höhere quadratische, im Laufe des Baus vergrösserter, Panna (Jungfrau) genante Turm und sein niedrigerer mehrkantige Pendant,r Baba (Oma) genant. Die Wehrmauern haben zwischen beiden Felsentürmen einen zweiteiligen Burgkern umfasst. Ein großer Palas stand unter dem Turm Panna. Es handelte sich um einen hohen Zweitraktbau mit Hauptwohnräumlichkeiten und großen Fenstern im dritten Geschoss.Ein kleiner, wahrscheinlich auch als Wohnbau anzusprechender Bau stand unter dem Turm Baba. Dieser Baukörper war teilweise aus Holz konstruiert. Im Erdgesschoss befand sich eine Schmiede. In der selbem Burgteil existierte noch ein geräumiges Gebäude. Vor der Eingangseite der Kernburg befindet sich eine mauerumgürtete Vorburg. Neben dem Tor stand ein zweiräumiges Gebäude aus der Wende des 14. zum 15. Jahrhundert, das als Burggrafenhaus bezeichnet wurde. Es enthielt auch eine Blockwerkkammer und nach dem Brand im 15. Jahrhundert hat man im 16. Jahrhundert das Haus wiederhergestellt und vergrößert. Unter dem Turm Panna - schon ausserhalb des Burgareals - sind die Überreste der Unterburgbesiedlung zu sehen. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

V podobe hradu i volbe tuto podobu umožnujícího stavenište se projevila jedna z hlavních tendencí vývoje ceské hradní architektury klidného 14. století, totiž tíhnutí k vyvážené dvoupólovosti, které dalo vzniknout jak hradum dvoupalácového typu, tak ruzným formám disposic se dvema vežemi. Do mladšího horizontu techto souvislostí náleží i hrad Trosky, jehož podoba je silne ovlivnena jedinecným staveništem. (Thomas Durdik)

In der Burgbaulösung - Wahl der Baustelle - hat sich eine der Haupttendenzen der böhmischen Burgenarchitekturentwicklung des 14. Jahrhunderts geäußert: Es handelte sich um Bestrebungen zur Erreichen der ausgewogenen Zweipoligkeit - hier in der Form der Zweitürmigkeit, andernorts durch die Verdoppelung der Palasgebäude. (Thomas Durdik und Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

1986, Krajské muzeum Východních Cech, M. Cejpová
1996 - 2002, Muzeum Ceského Ráje v Turnove, J. Benešová, J. Kalferst, J. Prostredník