EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Ceský Krumlov

Geschichte:

Hrad v Ceském Krumlove založili páni z Krumlova, jedna z vetví rodu Vítkovcu, již pred r. 1253. Snad starší zmínku o Krumlovu nalezneme již ve 40. letech 13. století v básni Frauendienst rakouského minnesängera Ulricha von Liechtenstein. Roku 1302 vymírají páni z Krumlova; ceský král Václav II. se však na krumlovské panství vzdává svého práva odúmrti ve prospech Jindricha I. z Rožmberka. V této listine je poprvé výslovne zmínen krumlovský hrad. Rožmberkové z Krumlova ucinili svou rezidenci. V roce 1601 je však Petr Vok donucen pod tíhou dluhu prodat své nejvetší panství-práve Ceský Krumlov-císari Rudolfu II. V roce 1622 pak Ferdinand II. postupuje panství Eggenberkum. V roce 1628 byl Ceský Krumlov jako první panství v Cechách povýšen na knížectví s dedicným vévodským titulem. Eggenberkové vymreli bez potomku v roce 1719 a jejich dedictví prebírá Adam František Karel Eusebius ze Schwarzenberku. Ve druhé pol. 19. st. Ztrácí Krumlov ve prospech Hluboké rezidencní funkci. V r. 1947 byly majetky schwarzenberské primogenitury na základe zvláštního zákona, tzv. Lex Schwarzenberg zestátneny. Roku 1992 byly komplex zámku spolecne s jáderm mesta Ceský Krumlov zapsány na seznam svetového kulturního a prírodního dedictví UNESCO.(Zlata Gersdorfova)

Die Burg Krummau gründeten die Herren von Krumau, ein Zweig der Wittigonen, vor dem Jahre 1253 (Beiname eines Witigo de Chrumbenowe). Eine noch ältere Erwähnung von Krumau besitzen wir offenbar für die 40er Jahre des Jts. In der Dichtung Frauendienst von Ulrich von Liechtenstein. 1302 sind die Herren von Krumau ausgestorben. Obwohl Krumau als vakantes Gut dem böhmischen König zufallen sollte, verzichtete König Wenzel II auf sein Recht zu Gunsten von Heinrich von Krumau in dieser Urkunde ist zum ersten Mal die Burg Krumau erwähnt. Die Rosenberger erhoben Krumau zu ihrer Residenz und hatten Krumau bis 1601 in ihrem Besitz, als Peter Wok unter dem Druck der Gläubiger die Herrschaft dem kaiser Rudolf veräußerste. 1622 schenkte sie Kaiser Ferdinand II. als Entschädigung der Kriegskosten der Familie von Eggenberg. Krumau wurde im Jahre 1628 zum Fürstentum mit dem erblichen herzoglichen Titel als das erste in Böhmen erhoben. Die Eggenberger sind ohne Nachkommen im Jahre 1719 ausgestorben und die eggenbergischen Herrschaften einschl. Krumau erbte Adam Franz Karl Eusebius von Schwarzenberg. In der zweiten Hälfte des 19. Jts. Verlor Krumau die Residenzfunktion. Im Jahre 1947 wurde der Besitz der schwarzenbergischen Primogenitur einschl. Ceský Krumlov an den tschechischen Staat übertragen (Lex Schwarzenberg). Im Jahre 1992 wurde das Schloss mit dem Altstadt in die Unesco-Liste eingetragen. (Zlata Gersdorfova und Jens Friedhoff)

Bauentwicklung:

Hrad v Ceském Krumlove má díky své rozsáhlosti velmi složitý stavební vývoj. Podoba nejstaršího hradu není presne známa, nebot v hradním areálu se skrývají dve stredoveká jádra-tzv. Hrádek, zástupce bergfritového typu hradu a tzv. Horní hrad s dvouvežovou dispozicí. Výsledky dendrochronologií ukázaly, že Hrádek je nejspíše dílem posledních pánu z Krumlova, na což ukazují i další indicie a je možné, že starším a prvotním jádrem je tzv. Horní hrad, který do jisté míry kopíruje dispozici tzv. Dolního hradu v Rožmberku, který vznikl pred r. 1250. Rožmberkové, kterí Krumlov prevzali r. 1302 zahájili rozsáhlou stavební aktivitu. Petr I. je v pramenech oznacován jako stavitel hradních kaplí sv. Jirí a sv. Kateriny(?). Jisté je jen to, že prestavby se týkaly zejména východní cásti Horního hradu. Ješte v prubehu 2.pol.14.st. Vznikla zástavba v míste dn. IV. nádvorí-byly zde dve obytné budovy na jihu a a na severu (severní mela i obranné patro) a byla zde kuchyne a studna. Velkorysé prestavby se hrad dockal ve 20. letech 15. st., kdy byla sjednocena zástavba v míste IV. nádvorí a vznikla 3 nová vysoká palácová krídla. Též hradní kaple byla rozšírena smerem k východu a nad novým presbytárem byla vztycena vež. Prestaven byl i Hrádek (40.léta 15.st.), který byl navýšen o patro (palác i vež). Nove opevneno bylo i V. nádvorí (zda se stála predpokládaná štítová zed není možné doložit, nebot zde dnes stojí tzv. Renesancní dum, nedokoncená mícovna z poc. 17. st., a barokní divadlo z let 1765-1766). Opevnováno bylo i predpolí hradu v míste dnešní zámecké zahrady a výšin nad rekou Vltavou, kde vzniklo predsunuté opevnení hradu. Prestavba Petra IV. se soustredila zejména na interiéry a jejich komunikacní propojení (schodištová vež v cele hradu, arkády na IV. nádvorí, arkýr na jižní fasáde Horního hradu). Pozdne gotické prestavby probíhaly za úcasti Ulricha Pesnitzera z Burghausenu a Jana Getzingera. Promenu v renesancní zámek hrad prodelal v 60. a 80. letech 16. století pod vedením stavitelu Ericera Vlacha a Baldassare Maggi di Arogna. Nove vystaveno bylo jižní krídlo III. nádvorí, na II. nádvorí vznikla mincovna, byly sjednoceny úrovne strech a korunních ríms). Za Jana Kristiána z Eggenberku byla ubourána západní vež Horního hradu a jižní stranu II. nádvorí uzavrela mincovna. Vzhled stredovekého hradu zcela setrely barokní prestavby zámeckého areálu v polovine 18. století za Josefa Adama ze Schwarzenberku, který nechal ubourat poslední z veží Horní hradu nad zámeckou kaplí, která byla prestavena do dnešní podoby. Úpravy se týkaly celého areálu, který dostal prakticky dnešní vzhled a po stránce hmotové byly zásahy do hradní dispozice minimální.-

Die Burg Krumau als zweitgrößter Burgkomplex Böhmens weist eine äußerst komplizierte Baugeschichte auf. Die älteste Burganlage blieb unbekannt. Die Burg hat nämlich eine zweipolige Disposition, bzw. zwei mittelalterliche Kerne- sg. Hrádek bestehend aus einem Palas (vom Anfang an mit den drei Palasflügel?) und einem Turm, Bergfried, und sog. Obere Burg, die sich ursprünglich als zweitürmige Anlage präsentiert (zwei quadratische Türme, die sich zwei kleine Palasbauten anschließen). In der Literatur wird die These vertreten, dass Hrádek der älteste Burgkern ist. Die Dendrodaten aber zeigen, dass Hrádek wahrscheinlich der Bau der letzten Herren von Krumau ist (Ausbau 1290-1311) und älter wäre so die Obere Burg, deren Anlage der Unteren Burg in Rosenberg (Ausbau vor 1250) entspricht. Die Wittigonen gehörten zu den mächtigsten Adelsgeschlechtern in Böhmen und eine Burg solcher Größe schon zu dieser Zeit vollstellbar ist. Die Rosenberger begannen bald mit der umfangreichen Bautätigkeit. Petr. I. von Rosenberg ist als Gründer der Burgkapelle genannt und es kam zur Erweiterung und Umbauten der östlichen Teilen der Oberen Burg. Es ist höchstwahrscheinlich, dass noch in der 2. Hälfte des 14. Jhs. Zwei Palasbauten am Norden und am Süden an Stelle des heutigen IV. Burghofs entstanden (ihre Mauern sind noch heute in den tiefsten Kellergeschosse sichtbar), die Schlosskapelle wurde verlängert zum Osten und über dem Presbytar entstand der neue Turm . In dieser Teil der Oberen Burg war auch ein Brunnen und eine Küche. Die weiteren großartige Umbauten kamen in 20er Jahren des 15. Jhs-über die ältesten Gebäuden im Raum des IV. Burghofes entstanden drei neue Palasflügel, in 40er Jahren wurde Hrádek umgebaut (der Turm wurde erhöht um einen Geschoss wie der Palas-aus dieser Zeit stammt der Dachstuhlholz, das noch einmal bei der Renaissanceumbauten benutzt war). Zu dieser Zeit entstand wahrscheinlich auch die neue Befestigung im Raum des V. Burghofs. Ob hier wirklich eine Schildmauer stand, ist heute unsicher. Heute stehen hier zwei Gebäuden-das sog. Renaissance-Haus (vorgesehen am Anfang des 17. Jhs. Als ein Ballhaus) und das Barocktheater (Ausbau 1765-1766). Neu befestigt war auch das westliche Vorfeld (heutiger Schlossgarten und Anhöhen über Moldau), wo eine vorgeschobene Befestigung entstand. Die spätgotischen Umbauten fanden unter der Beteiligung von Ulrich Pesnitzer von Burghausen und Johann Getzinger statt. Die Umbauten unter Petr IV. von Rosenberg betrafen sich v.a. den Interieuren und Kommunikationen in der Oberen Burg (Treppenturm, Arkaden am IV. Burgof, Erker an der Südfassade). Zur Renaissanceresidenz wurde Krumau unter Wilhelm von Rosenberg in den 60-er bis 80-er Jahren des 16. Jts umgebaut-Ericer Vlach. Baldassare Maggi di Arogna. Neu gebaut war das ganze südliche Palasflügel am III. Burghof, das Niveau der Bekrönung der Gebäuden der Oberen Burg wurde vereinigt, Hrádek bekam das heutige Aussehen. Auf dem II. Burghof entstand die neue Burggrafschaft (1578). Vor dem 30-jährigen Krieg wurde das Schloss neu befestigt (die mächtige Bastionen beim Eingang in den II. Burghof)-Ferdinand Carrati de Carrara. Unter der Johann Christian von Eggenberg wurde der gotische Turm über die Schlosskapelle niedergerissen und auf der Südseite des II. Burghof entstand die Münze (1686-1693 Jakub Maggi) . Die letzte umfangreiche Bautätigkeit registrieren wir in der Zeit des Fürstens Joseph Adam von Schwarzenberg, der das Schloss zum Barockresidenz veränderte. (Jens Friedhoff)

Baubeschreibung:

Na približne sedmi hektarech zámeckého areálu se dnes nachází bezmála 40 budov. Ze stredovekého hradu hradu je zretelné pouze menší z obou jader, Hrádek na 2. nádvorí, který je prezentován v renesancní podobe. Dvouvežové jádro Horního hradu bylo postupne pohlceno rozširováním palácových budov a je zretelné jen v pudoryse. (Zlata Gersdorfova)

Auf dem sieben Hektar großen Schlossareal befinden sich etwa vierzig Einzelbauten, sowie fünf Burghöfe und der Schlossgarten. Aus dem Mittelalter stammt auf dem ersten Blick nur Hrádek auf dem II. Burghof, der sich heute im Renaissancezustand präsäntiert. Der zweitürmige Kern der Oberen Burg wurde durch die Erweiterungen der Palasgebäuden ganz verschlungen und sichtbar bleibt nur im Grundriss. (Zlata Gersdorfova und Jens Friedhoff)

Arch-Untersuchung/Funde:

1994/1995 M. Ernée, J. Militký, K. Novácek-sondy v prostoru prvního a druhého nádvorí-Archäologische Ausgrabungen im Bereich des zweiten und ersten Burhofes.