EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Kozí Hrádek

Geschichte:

Nejstarší zmínka o existenci hradu je datována do 21. ledna 1377, kdy je zminován Vlcek z Kozího, který 13. zárí 1389 prodává Oldrichovi z Rožmberka „les ci bor Roudenský a jeden lán dedin v Roudném“. K roku 1377 je pak krome Vlcka z Kozího jmenován purkrabí z Kozího, Albrecht. Po Vlckovi z Kozího prechází hrad do rukou pánu z Hardeka. Jan Mladší z Hardeka, „zvaný též hrabetem Kozským“, držel hrad do roku 1387. Dne 4. cervna 1391 prodává, patrne Januv strýc Hanuš, hrad i s jeho príslušenstvím, zahrnujícím poplužní dvur (Cervený dvur), dvur Borichov a vsi Kravín, Lhotu, Lipín, Turovec s dvorem Jindrichovi z Hradce za 2000 kop ceských grošu. V následujících letech byl hrad v majetku Kozských z Kozího. V letech 1412-14 našel, za Jana a Ctibora z Kozího, na hrade útocište Mistr Jan Hus po svém odchodu z Prahy (Sedlácek 1885, 144-145). V podzimních mesících roku 1412 dokoncuje Jan Hus ve zdech Kozího Hrádku „Výklad víry, desatera prikázání a otcenáše“ a „Zrcadlo cloveka hríšného“ . V první polovine 15. století je hrad a jeho zboží v majetku táborské obce. V té dobe však již byl hrad patrne neobyvatelný. Po požáru Desek zemských 1541 je v roce 1542 opet hrad zapsán jako majetek táborské obce jako pustý. Zánik Kozího Hrádku je tak možné datovat do casového intervalu vymezeného pobytem Mistra Jana Husa a rokem 1542. Za prícinu zániku hradu je pak s nejvetší pravdepodobností možné považovat sled událostí spojených s tažením Albrechta Rakouského v roce 1438.

Die älteste Nachricht von der Existenz der Burg datiert vom 21. Januar 1377, als Vlcek von Kozí genannt wird, der am 13. September 1389 den “Roudner Wald oder Kiefernwald und einen Lahn Dorf in Roudný“ an Oldrich von Rožmberk verkaufte. Im Jahr 1377 wird außer Vlcek von Kozí auch der Burggraf von Kozí, Albrecht, genannt. Nach Vlcek von Kozí geht die Burg in die Hände der Herren von Hardek über. Jan der Jüngere von Hardek, "gennant auch Graf Kozský" befand sich bis 1387 im Besitz der Burg. Am 4. Juni 1391 verkaufte offensichtlich Jans Onkel Hanuš die Burg mit Ausstattung, einschließlich des Meierhofs (Cervený dvur), des Hofs Borichov und der Dörfer Kravín, Lhota, Lipín und Turovec mit Hof für 2000 Schock böhmischer Groschen an Jindrich von Hradec. In den folgenden Jahren befand sich die Burg im Besitz der Familie Kozský von Kozí. In den Jahren 1412-14, unter Jan und Ctibor von Kozí, fand Jan Hus nach seinem Fortgang aus Prag auf der Burg Asyl (Sedlácek 1885, 144-145). In den Herbstmonaten des Jahres 1412 beendet Jan Hus auf Kozí Hrádek "Auslegung des Glaubens, der Zehn Gebote und des Vaterunsers" und "Sünderspiegel". In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sind die Burg und ihre Güter im Besitz der Taboritengemeinde. In dieser Zeit war die Burg jedoch offensichtlich schon nicht mehr bewohnbar. Nach dem Brand der Landtafeln im Jahr 1541 wird die Burg im Jahr 1542 erneut als verödetes Eigentum der Taboritengemeinde geführt. Das Aussterben der Kozí Hrádek lässt sich daher in den Zeitraum zwischen Jan Hus´ Aufenthalt und dem Jahr 1542 datieren. Das Ende der Burg ist mit ziemlicher Sicherheit im Kontext des Feldzugs Albrechts Rakouský im Jahr 1438 zu sehen. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Z hlediska typologického trídení mužeme hrad hodnotit jako jednu z ukázek rozvinutejšího donjonového typu, kdy je do hradního jádra, jemuž dominovala obytná vež, vložena další zástavba - v prípade kozáho Hrádku sýpka zaujala západní cást hradního hádra vsousedství obytné veže. V soucasné dobe je celý hradní organizmus velmi neštastne památkove upraven, což výrazne snižuje výpovední hodnotu dochované architektury. V 2. polovine 20. století byl pozmenen také terén prubeh dna hradního príkopu, precházejícího na severní strane v širokou nivu Kozského potoka.

Hinsichtlich der typologischen Klassifizierung kann die Burg als ein Beispiel eines entwickelten Donjontyps bewertet werden, bei dem in die von einem Wohnturm dominierte Kernburg weitere Bebauung eingefügt wurde. Im Falle von Kozí Hrádek lag ein Kornhaus im westlichen Teil der Kernburg, in der Nähe des Wohnturms. In der Gegenwart ist der gesamte Burgorganismus auf sehr unglückliche Art touristisch erschlossen worden, was die Aussagekraft der erhaltenen Architektur stark mindert. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde auch der Geländeverlauf des Grunds des Burggrabens verändert, der auf der nördlichen Seite in die breite Aue des Bachs Kozský potok übergeht. (Josef Hlozek)

Baubeschreibung:

Dispozice hradu, zajištená po svém obvodu širokým príkopem a valem opatreným palisádou a na jihovýchodní strane také srubem je dvojdílná, prestože zdánlive tvorí homogenní celek. Predhradí s kuchyní, studnou a branským stavením není od hradního jádra oddeleno príkopem. Dominantou hradního jádra byla volne stojící obytná vež obdélného pudorysu. Na západní strane pak byla do obvodové hradby jádra hradu vevázána rozmerná dvouprostorová budova, interpretovaná na základe archeologických nálezu jako sýpka. Hradní jádro bylo na severní, jižní a západní strane zajišteno parkánem, v jehož prostoru byly Josefem Švehlou odkryty pozustatky další, patrne hospodárské zástavby, priléhající k parkánové hradbe. Vstup do jádra hradu byl v severovýchodním nároží zajišten kulisovitou branou. Na východní strane navazoval na hradní jádro, bez vzájemného oddelení dalším príkopem, areál predhradí. Vstup do tohoto prostoru byl možný prujezdem v obdélném branském stavení. Podél jižní hradby predhradí vznikla rozmerná hospodárská budova s kuchyní. Naproti této budove, pri severní hradbe byla vyhloubena 18,5 m hluboká studna, v jejíž blízkosti bylo odkryto zaklenuté schodište umožnující vstup do parkánu. Východne od hradu bylo za obvodovou fortifikací situováno bezprostrední ekonomické zázemí hradu. Této cásti lokality dominuje rozmerný, do skály vylámaný pivovarský sklep o rozmerech 11 x 10m, v jehož blízkosti vznikla v roce 1925 u príležitosti 500. výrocí úmrtí Jana Žižky z Trocnova sokolská mohyla.

V sousedství hradu je dochovaná rybnicní soustava. Poslední z vodních nádrží, jejíž prepad ústil do prostoru hradního príkopu je dnes zaniklá. Její hráz byla protržena nejspíše v souvislosti se zánikem hradu patrne v roce 1438. Tento rybník zcela jiste sloužil k prímé regulaci hladiny vody v príkopu a poskytoval dostatecnou vodní rezervu pro jeho okamžité zaplavení. Na nevelké plošine situované vne severovýchodního prubehu valového telesa byly geofyzikálním pruzkumem zjišteny pozustatky kamenné zástavby. S ohledem na návaznost této plochy na nivu Kozského potoka a odtoky vody z hradního príkopu je zde možné se znacnou mírou pravdepodobnosti predpokládat existenci mlýna. Archeologický výzkum J. Švehly v letech 1899-1929 byly v tesné blízkosti hradního areálu, pred vnejší hranou valového opevnení zaznamenána existence nekolika usedlostí nejspíše vesnického charakteru, z nichž minimálne jedna obsahovala pec.

I pres ne zcela štastné památkové úpravy objektu predstavuje hradní areál cennou ukázku malého šlechtického hradu, který predstavoval centrum malého dominia s dobre dochovaným bezprostredním ekonomickým a provozním zázemím situovaným v nekolika polohách pred vnejší fortifikací, které nemohlo pojmout pomerne stísnené predhradí. Další význam lokality je možné spatrovat také v jejím relativne dobre dochovaném okolí, které po jejím zániku nebylo dlouhodobe osídleno. Dochovaná situace tak do jisté míry respektuje prostorové rozložení hospodárského a provozního príslušenství hradu pred jeho zánikem pred koncem poloviny 15. století. V širším okolí hradu byly v rámci nove provádeného povrchového pruzkumu zjišteny objekty, které by mohly souviset s rozsáhlým vojenským ležením Albrechta Rakouského. Nelze však také vyloucit možnou souvislost antropogenních reliktu také s mladší prospekcní cinností související s možnou težbou železné rudy ci kvalitnejšího stavebního kamene.

Die Burganlage, die an der gesamten Außenseite von einem breiten Graben und einem Wall mit Palisade und auf der südöstlichen Seite auch durch ein Blockhaus gesichert wird, ist zweiteilig, obwohl sie scheinbar ein homogenes Ganzes bildet. Die Vorburg mit Küche, Brunnen und Torbau ist nicht durch einen Graben von der Kernburg getrennt. Die Dominante der Kernburg wurde von einem freistehenden Wohnturm mit rechteckigem Grundriss gebildet. Auf der westlichen Seite war in die Ringmauer der Kernburg ein geräumiges zweiräumiges Gebäude eingebunden, dass auf Grundlage von archäologischen Funden als Kornhaus interpretiert wird. Die Kernburg wurde auf nördlicher, südlicher und westlicher Seite durch einen Zwinger gesichert, in dessen Bereich durch Josef Švehla die Überreste weiterer, offensichtlich wirtschaftlicher Gebäude freigelegt wurden, die an die Zwingermauer anschließen. Der Eingang in die Kernburg wird in der nordöstlichen Ecke durch ein Tor gesichert. Auf der östlichen Seite schloss sich das Areal der Vorburg ohne Abtrennung durch einen weiteren Graben an die Kernburg an. Der Zugang in diesen Bereich erfolgte über eine Durchfahrt in einem rechteckigen Torbau. Entlang der Südmauer der Vorburg befand sich ein geräumiges Wirtschaftsgebäude mit Küche. An der Nordmauer war gegenüber diesem Gebäude ein 18,5m tiefer Brunnen ausgehölt, in dessen Nähe eine gewölbte Treppe freigelegt wurde, welche den Zugang zum Zwinger ermöglichte. Östlich der Burg lag hinter der Ringmauer der wirtschaftliche Versorgungsbereich der Burg. Dieser Teil der Lokalität wird von einer geräumigen, in den Fels gehauenen Kellerbrauerei mit den Ausmaßen 11 x 10 m dominiert, in dessen Nähe im Jahr 1925 zum Anlass des 500. Todestages Jan Žižkas von Trocnov ein Sokol-Grabhügel entstand.
In der Nähe der Burg ist ein Teichsystem erhalten. Das letzte der Wasserbecken, dessen Überlauf in den Bereich des Burggrabens mündete, ist heute erloschen. Sein Damm wurde wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Erlöschung der Burg im Jahr 1438 durchbrochen. Dieser Teich diente mit großer Sicherheit zur direkten Regulation des Wasserstands im Graben und stellte genug Wasserreserven zu dessen augenblicklicher Überschwemmung bereit. Auf einer kleineren Fläche außerhalb des nordöstlichen Verlaufs des Wallkörpers wurden durch geophysikalische Untersuchungen Reste von Steinbebauung festgestellt. Hinsichtlich der Anbindung dieser Fläche an die Aue des Bachs Kozský potok und die Wasserabflüsse des Burggrabens lässt sich hier mit einiger Wahrscheinlichkeit die Existenz einer Mühle annehmen. Die archäologischen Untersuchungen durch J. Švehla in den Jahren 1899-1929 in direkter Nähe zum Burgareal stellten vor der Außenseite der Wallbefestigung die Existenz einiger Siedlungen, wahrscheinlich mit Dorfcharakter, fest, von denen wenigstens eine einen Backofen besaß.
Trotz der nicht ganz glücklichen Denkmalarbeiten am Objekt stellt das Burgareal ein wertvolles Beispiel einer kleinen Adelsburg dar, die als Zentrum eines kleinen Dominiums fungierte, mit gut erhaltenen unmittelbaren wirtschaftlichen und betrieblichen Versorgungsbereichen, die an mehreren Stellen vor der Außenbefestigung lagen, da die relativ enge Vorburg sie nicht aufnehmen konnte. Einen weiteren Wert der Burg kann man in ihrem relativ gut erhaltenen Umland erblicken, das nach ihrer Erlöschung nicht langfristig besiedelt worden war. Die erhaltene Situation respektiert so in gewissem Maße die räumliche Aufteilung der wirtschaftlichen und betrieblichen Ausstattung der Burg vor deren Niedergang vor dem Ende der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. In der weiteren Umgebung der Burg wurden im Rahmen neu durchgeführter Oberflächenuntersuchungen Objekte gefunden, die mit dem weitläufigen Heerlager Albrecht Rakouskýs zusammenhängen könnten. Ein möglicher Zusammenhang antropogener Relikte mit jüngeren Prospektionsaktivitäten wegen eines möglichen Abbaus von Eisenerz oder hochwertigeren Bau-Steinen lässt sich jedoch ebenso wenig ausschließen. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Archeologický výzkum Antonín Švehla (1899-1929). Nový povrchový pruzkum Josef Hložek (2010). Geofyzikální merení Roman Krivánek (2010). Nové geodetické zamerení predpolí hradu Miroslav Ambrož (2011).

Archäologische Untersuchung Antonín Švehla (1899-1929), Oberflächeuntersuchung Josef Hložek (2010), Geophysikalische Messungen Roman Krivánek (2010), Geodetische Dokumentierung der Vorfeld der Burg Miroslav Ambrož (2011).