EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Budetice

Geschichte:

Hrad byl založen ve druhé polovine 13. století pány z Budetic. Naposledy se hrad objevuje v predikátu Bohuslava z Budetic v letech 1290-1291. Osud dalších držitelu budetického hradu je pro nedostatek písemných pramenu zamlžen, ale zrejme jej drželi Bohuslavovi potomci. Predchudcem hradu bylo starší sídlo pri emporovém kostele ve vsi. Prvním clenem rodu byl nejspíše Dluhomil, který se v roce 1123 úcastnil krížové výpravy do Jeruzaléma. Doloženým clenem rodu byl Bohuslav, jehož synovci Svojše a Dluhomil drželi Bor v letech 1236 – 1254 a psali se z Boru. Václav I. daroval Budetice Držslavovi a ten je prodal okolo roku 1254 Dluhomilovi. V roce 1254 potvrdil Premysl Otakar II. Dluhomilovi její držení. Po Dluhomilove smrti si dedictví rozdelili jeho synové Svojše a Bohuslav. K roku 1290 je uváden Bohuslav z Budetic, který je také považován za stavitele hradu. Patrne ješte na konci 13. století pak získávají Páni z Budetic po návratu Sušicka k ceské korune nedaleký hrad Rabí. Sušicko bylo od roku 1124 jako veno Premyslovny Svatavy do rukou hrabat z Bogenu. Ve 13. století byla tato nekdejší cást ceské koruny ovládána Wittelsbachy a k ceskému státu se navrátila až roku 1273. Po pripojení Budetic k hradu Rabí ztrácejí Budetice, svoji hospodárskou samostatnost. V 2. polovine 14. století získávají hrad spolecne s dalšími majetky, Švihovští z Rýzmberka. Hrad nebyl patrne dále udržován a zpustl.

Die Burg wurde in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts durch die Herren von Budetice erbaut. Zuletzt taucht die Burg im Prädikat Bohuslavs z Budetic in den Jahren 1290-1291 auf. Das Schicksal der nächsten Besitzer der Budeticer Burg liegt auf Grund des Mangels an schriftlichen Quellen im Dunkeln, offenbar befand sie sich jedoch im Eigentum von Bohuslavs Nachkommen. Der Vorgänger der Burg war ein älterer Sitz bei der Emporenkirche im Dorf. Der erste Vertreter des Geschlechts war wahrscheinlich Dluhomil, der im Jahr 1123 am Kreuzzug nach Jerusalem teilnahm. Ein weiteres Familienmitglied war Bohuslav, dessen Neffen Svojše und Dluhomil in den Jahren 1236-1254 die Burg Bor hielten und sich „z Boru“ nannten. Wenzel I. schenkte Budetice Držslav und dieser verkaufte es um das Jahr 1254 an Dluhomil. Im Jahr 1254 bestätigte Ottokar II. Premysl Dluhomil seinen Besitz. Nach Dluhomils Tod teilten sich seine Söhne Svojše und Bohuslav das Erbe. Im Jahr 1290 wird Bohuslav z Budetic erwähnt, der auch als der Erbauer der Burg angesehen wird. Offenbar noch am Ende des 13. Jahrhunderts gewannen die Herren von Budetic nach der Rückkehr des Gebiets Sušice unter die böhmische Kronen die unweit gelegene Burg Rabí. Das Gebiet Sušice war seit dem Jahr 1124 als Aussteuer Svatavas aus dem Premysler Geschlecht in den Händen der Grafen von Bogen. Im 13. Jahrhundert wurde dieser ehemalige Teil der böhmischen Krone von den Wittelsbachern beherrscht und kehrte erst im Jahr 1273 zur böhmischen Krone zurück. Nach dem Anschluss von Budetice an die Burg Rabí verlor Budetice seine wirtschaftliche Eigenständigkeit. In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts gewann das Geschlecht der Švihovští z Ryžmberka die Burg einschließlich weiterer Besitztümer. Die Burg wurde offenbar nicht weiter in Stand gehalten und verfiel. (Josef Hlozek)

Bauentwicklung:

Hrad se radí k príkladum opoždené aplikace hradu prechodného typu ve šlechtickém prostredí ve své jednodušší podobe. Tomuto predpokladu odpovídá také situování paláce na skalnatém hrebeni v rámci hradního areálu bez kontaktu s obvodovým opevnením. Hradní areál byl doplnen o velmi subtilní vež mírne eliptického pudorysu, kterou by bylo možné, s výhradami a znacnou mírou opatrnosti interpretovat i jako bergfrit. Hrad pak ilustruje vzestup možností jeho šlechtického majitele, kdy se Budetice stávají nástupcem staršího sídla v sousedství kostela ve vsi. Bohuslavovi hrad prestal patrne svou podobou a snad i svou polohou vyhovovat. Bohuslav z Budetic pak získává nedaleký, výrazne kvalitnejší románský hrad Rabí.

Die Burg zählt zu einer Gruppe von Adelsburgen im 13. Jahrhundert, die sich durch eine annähernd einheitliche Grundrissdisposition bzw. Verteilung der Gebäude auszeichnen. Charkateristisch ist die Lage des Palas auf einem felsigen Kamm ohne Kontakt zur Ringbefestigung. Die Burganlage wurde durch einen Turm mit leicht elliptischem Grundriss vervollständigt, den man mit großer Vorsicht und einigen Einwänden auch als Bergfried interpretieren könnte. Die Burg illustriert den Anstieg der Möglichkeiten ihres adeligen Eigentümers, wobei die Burg Budetice zum Nachfolger eines älteren Sitzes in der Nähe der Dorfkirche wurde. Die Burg kam Bohuslav jedoch in ihrer Gestalt und offenbar auch in ihrer Lage bald nicht mehr entgegen. Bohuslav z Budetic gewann danach die unweit gelegene, deutlich hochwertigere romanische Burg Rabí. (Josef Hlozek)

Baubeschreibung:

Hrad vystavený na vrcholu Džbán byl koncipován jako jednodílný. Na východní strane byl hrad chránen príkrým svahem, precházejícím v málo výrazný skalnatý hreben, na nemž byla situována palácová stavba. Severní, západní a jižní strana hradního areálu byla zajištena po svém obvodu príkopem o šírce 8-11m, cástecne vylámaným ve skalním podkladu, pred jehož vnejší hranou bylo navršeno valové teleso. Hrad byl prístupný od severovýchodu, kde se pred hradní fortifikací nachází další, široký, patrne v období stredoveku upravovaný, rozsedline prírodního puvodu podobný príkop o šírce 25m. Podoba obvodového opevnení dnes není zcela jasná. Hrana hradního areálu zde postrádá charakteristické relikty, které by mohly hovorit ve prospech existence kamenné hradby. Rovnež zde chybí na povrchu terénu patrné vrstvy kamenné destrukce. I s ohledem na celkovou koncepci hradního areálu však lze predpokládat, že pri výstavbe opevnení hrálo znacnou úlohu drevo. Podoba vstupní brány dnes také není zcela jasná. Je však zrejmé, že se vstupem a zároven se zajištením cela hradu na prístupové severovýchodní strane souvisí výrazne širší koruna valového telesa. Na nejvyšším míste hradního areálu, za vnejší hranou príkopu, byla vystavena velmi subtilní vež mírne eliptického pudorysu. Maximální šíre dochovaného, vápennou maltou pojeného zdiva dosahuje 1,30 m, což je približne tretinová mocnost zdiva staveb obdobného charakteru. Vnejší prumer veže dosahuje hodnoty 5,8 m, což je rovnež na vež tohoto typu pomerne málo. Vnejší líce jsou v soucasné dobe povetšinou prekryty vrstvou kamenné destrukce. V interiéru veže je pomerne dobre dochovaný líc suterénu, vyplnený ve svých spodních partiích kamennou destrukcí. Ve zdivu nejsou v žádných místech patrné trámové kapsy. Je pravdepodobné, že úroven stropu se nacházela o neco výš, než je dnes dochovaná koruna zdiva. V jižní cásti interiéru veže vystupuje z vrstvy kamenné suti svrchní cást niky související s patrne s docasným vstupem do veže. Po odebrání svrchní vrstvy kamenu bylo zrejmé, že její zadní stena a levá špaleta je lícována. Pravá špaleta dnes postrádá líc. Z niky je patrna pouze její horní cást, zbytek je zavalen sutí z bergfritu. Záklenek niky je silne narušen. Je pravdepodobné, že se však nejednalo o trvalý vstup do veže. Vstup by se totiž nacházel v míste severní zdi paláce, který nebyl, s ohledem na jeho situování na úzkém skalnatém hrebeni podsklepen. Lze tak predpokládat, že evidentne slabší zazdívkou uzavrená nika by mohla souviset budto se zavážením stavebního materiálu do interiéru veže v dobe její stavby, nebo s docasným vstupem do prízemí veže v dobe pred výstavbou paláce. Vzájemný vztah veže a obdélného paláce však dnes není bez provedení archeologického výzkumu rešitelný. Na jihozápadní strane nasedá k veži obdélný vícedílný kamenný palác o rozmerech 5,5 x 12m. Nad povrch soucasného terénu dochované severozápadní nároží paláce vykazuje vzájemné provázání. Jižne od budovy paláce se terén po hrebeni mírne zvyšuje a nevykazuje žádné další stopy zástavby. Po obou stranách hradního areálu, podél jeho vnitrní hrany jsou patrné nevýrazné ploché prohlubne s plochým a pomerne rovným povrchem. V techto místech by bylo možné predpokládat, a to i s ohledem na absenci areálu predhradí, další lehcí zástavbu spíše hospodárského ci provozního charakteru.

Die Burg wurde auf dem Gipfel Džbán erbaut und war einteilig konzipiert. Auf der Ostseite wurde die Burg durch einen steilen Abhang geschützt, der in einen wenig markanten Felskamm überging, auf dem sich ein Palasbau befand. Die Nord-, West- und Südseite des Burgareals wurde durch einen Graben mit einer Breite von 8 – 10 m geschützt, der teilweise in den Felsuntergrund gehauen worden war und vor dessen Außenseite ein Wallkörper aufgeschüttet war. Die Burg war aus nordöstlicher Richtung zugänglich, wo sich vor der Ringmauer ein weiterer, breiter, offenbar im Mittelalter umgebauter, einer natürlichen Felsspalte ähnlicher Graben mit einer Breite von 25 m befindet. Das Aussehen der Außenbefestigung ist heute nicht eindeutig geklärt. Der Rand des Burgareals weist keine charakteristischen Relikte auf, die für die Existenz einer Steinmauer sprechen könnten. Außerdem fehlen an der Geländeoberfläche sichtbare Schichten von Steinschutt. Auch mit Blick auf die Gesamtkonzeption des Burgareals lässt sich annehmen, dass Holz bei der Erbauung der Befestigung eine große Rolle spielte. Die Form des Eingangstores ist heute ebenfalls nicht völlig geklärt. Es ist jedoch offensichtlich, dass die deutlich breitere Wallkrone in Zusammenhang mit dem Zugang und gleichzeitig mit dem Schutz der Burgfront auf der nordöstlichen Zugangsseite steht. Auf dem höchsten Punkt des Burgareals, hinter der Außenkante des Grabens, befand sich ein sehr leichter Turm mit leicht elliptischem Grundriss. Die Breite des erhaltenen, mit gekalktem Mörtel gebundenen Mauerwerks erreicht maximal 1,30 m, was ungefähr einem Drittel der Mauerstärke ähnlicher Gebäude entspricht. Der Außendurchmesser des Turms erreicht ein Maß von 5,80 m, was für einen Turm dieses Typs ebenfalls relativ wenig ist. Die Außenflächen sind in der Gegenwart meist mit einer Schicht von Steinschutt bedeckt. Im Innenbereich ist die Verblendung des Untergeschosses relativ gut erhalten Das Untergeschoss ist in seinen unteren Teilen mit Steinschutt gefüllt. Im Mauerwerk sind nirgendwo Balkenhöhlungen zu sehen. Es ist wahrscheinlich, dass sich das Deckenniveau etwas höher befand als die heute erhaltene Mauerkrone. Im Südteil des Innenbereichs des Turms tritt aus der Schicht Steinschutt der obere Teil einer Nische hervor, die offenbar mit einem zeitweiligen Eingang zum Turm zusammen hängt. Nach dem Abtragen der oberen Steinschicht war zu sehen, dass ihre Hinterwand und linke Zarge verblendet ist. Die rechte Zarge weist heute keine Verblendung auf. Nur der obere Teil der Nische ist sichtbar, der Rest wird vom Schutt des Bergfrieds bedeckt. Der Sturz der Nische ist stark beschädigt. Es ist wahrscheinlich, dass es sich nicht um einen dauerhaften Zugang zum Turm handelte. Der Eingang würde sich so an der Stelle der Nordwand des Palas befinden, der auf Grund seiner Lage auf einem engen Felskamm nicht unterkellert war. Man kann daher annehmen, dass die offensichtlich durch schwächeres Mauerwerk geschlossene Nische entweder mit dem Transport von Baumaterial in den Innenbereich des Turms während seiner Erbauung oder mit einem zeitweiligen Zugang zum Erdgeschoss des Turms in der Zeit vor der Erbauung des Palas zusammen hängt. Die gegenseitige Beziehung zwischen dem Turm und dem rechteckigen Palas lässt sich jedoch heute ohne die Durchführung von archäologischen Untersuchungen nicht klären. Auf der südwestlichen Seite liegt an den Turm ein rechteckiger, mehrteiliger Steinpalas mit Maßen von 5,5 x 12 m an. Die über der heutigen Geländeoberfläche erhaltene nordwestliche Ecke des Palas weist verbundenes Mauerwerk auf. Südlich des Palasgebäudes steigt das Gelände leicht entlang des Kamms an und zeigt keine weiteren Bebauungsspuren. Auf beiden Seiten entlang des Innenrands des Burgareals sind markante flache Vertiefungen mit flacher und relativ ebener Oberfläche sichtbar. An diesen Stellen lassen sich, auch mit Blick auf das Fehlen einer Vorburg, weitere leichtere Gebäude eher wirtschaftlichen oder betrieblichen Charakters vermuten. (Josef Hlozek)

Arch-Untersuchung/Funde:

Povrchový pruzkum T. Durdík, O. Hájek
plánová dokumentace T. Durdík, geodetická dokumentace O. Hájek
Oberflächeuntersuchung T. Durdík, O. Hájek
Plandokumentierung T. Durdík, geodetische Dokumentierung O. Hájek.