EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Strašná skála

Geschichte:

Spojení hradu a nedaleké vsi Cížkov není prosto problému. První zmínka o vsi je datována do roku 1237, kdy ves získal klášter v Plasích od Havla z Markvartic výmenou za jiné majetky. Na pocátku 14. století získává ves Budivoj, syn Protivy z Rožmitálu, který se po Cížkovu psal a je považován za zakladatele hradu. V jeho predikátu se Cížkov jedinkrát vyskytuje v roce 1310. S ohledem na skutecnost že ve vsi není doložena tvrz, lze predpokládat, že se Budivoj mohl psát po Strašné skále. Hrad tak mohl být založen jako majetková opora a správní objekt v cásti majetku pánu z Rožmitálu v okrajové cásti Brd. Rekonstrukce majetkové domény príslušející k hradu však není s ohledem k nedostatku písemné evidence možná. Lze však predpokládat, že k hradu mohly prináležet vícekrát spolecne zminované vsi Cížkov a Precín. Budislavuv nástupce Sezima postoupil obe vsi v roce 1347 spolu s dalšími majetky pražskému arcibiskupství. Pod arcibiskupskou zprávou, která sídlila na polovine hradu v Rožmitálu pod Tremšínem, jehož polovinu získal pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic v roce 1347, byly tyto majetky až do husitských válek. Je však možné, že hrad ztrácí již pred polovinou 14. století svuj význam a prestává být udržován. Ve prospech tohoto predpokladu hovorí také povrchovým sberem získaný keramický materiál.

Eine Verbindung der Burg mit dem nah gelegenen Cížkov ist nicht unproblematisch. Die erste Erwähnung des Dorfes ist auf das Jahr 1237 datiert, als das Kloster in Plasy das Dorf von Vavel z Markvatic im Tausch gegen andere Besitztümer gewann. Am Anfang des 14. Jahrhunderts gewann Budivoj, ein Sohn Protivas z Rožmitálu, das Dorf. Dieser nannte sich nach Cížkov und wird als der Burgerbauer angesehen. In seinem Prädikat taucht Cížkov nur einmal im Jahr 1310 auf. Mit Blick auf die Tatsache, dass im Dorf keine Festung belegt ist, kann man annehmen, dass sich Budivoj nach Strašná Skála nannte. Die Burg könnte daher als Besitzstütze und Verwaltungsobjekt eines Teils des Besitzes der Herren von Rožmitál in einem Randbereich des Gebiets Brdy erbaut worden sein. Eine Rekonstruktion der zur Burg gehörenden Besitzdomäne ist jedoch auf Grund des Mangels an schriftlichen Quellen nicht möglich. Es lässt sich jedoch annehmen, dass die mehrmals zusammen erwähnten Dörfer Cížkov und Precín zur Burg gehören. Sezima, der Nachfolger Budislavs, trat beide Dörfer im Jahr 1347 gemeinsam mit weiteren Besitztümern an des Prager Erzbistum ab. Der Besitz befand sich bis zu den Hussitenkriegen unter der erzbischöflichen Verwaltung, die auf einer Hälfte der Burg in Rožmitál pod Tremšínem saß, deren Hälfte der Prager Erzbischof Arnošt z Pardubic im Jahr 1347 gewonnen hatte. Es ist jedoch möglich, dass die Burg Strašná Skála noch vor der Mitte des 14. Jahrhunderts ihre Bedeutung verlor und nicht mehr in Stand gehalten wurde. Für diese Annahme spricht auch das bei einer Oberflächensammlung gewonnene keramische Material.

Bauentwicklung:

Hrad na strašné skále patrí k menším nenárocným a pomerne úsporne koncipovaným založením, které patrne nemely príliš dlouhého trvání a v jejichž zástavbe se výrazne uplatnily drevohlinité konstrukce.

Die Burg auf dem Fels Strašná Skála gehört zu den einfachen und relativ sparsam konzipierten Anlagen, die offensichtlich nicht von großer Dauer waren und in deren Bebauung überwiegend Holz-Lehm-Konstruktionen eingesetzt wurden.

Baubeschreibung:

Nevelký hrad byl situován na výrazné skalce cástecne opevnené na severní severovýchodní a západní strane príkopem o šírce 10-15m. Hloubka príkopu pak dosahovala až 6 m. Jižní strana hradního areálu byla dostatecne chránena geomorfologií zvoleného stavenište. Není zcela jisté, jak mohutné bylo prípadne valové teleso navršené pred vnejší hranou príkopu po celé jeho délce, ci zda byla tato hrana zajištena jiným zpusobem. Skromné pozustatky valu jsou dnes patrné pouze na západní, k jihu uklonené strane hradního areálu. Soucasná podoba vnejší hrany príkopu pak muže být také výsledkem zemedelského využití predpolí lokality. Z výsledku povrchového pruzkumu by bylo možné predpokládat, že se vytežený materiál mohl ve vetší míre uplatnit pri úpravách povrchu nevelkého predhradí situovaném pod clenitým skalním hrebenem, na kterém byla založena hlavní hradní zástavba. Predhradí tak nebylo od výše položeného clenitého hradního jádra oddeleno príkopem. Plocha predhradí vykazuje jediný relikt nekdejší zástavby o rozmerech 7 x 5m, priložený ke spíše lehcí obvodové fortifikaci v míste predpokládaného vstupu. S ohledem na analogické situace je možné predpokládat polyfunkcní objekt hospodársko-provozního charakteru, který mohl zároven kontrolovat vstup do predhradí. Podle zminovaných nálezu kovárské strusky by zde mohla být také hradní kovárna. Nálezy strusky však mohou také souviset se stavebními aktivitami na lokalite. Na západní strane predhradí, pod hradní skálou vznikla ctverhranná stavba patrne vežovitého charakteru o rozmerech 7 x 7m. Tento objekt mohl disponovat jak funkcí obytnou tak funkcí vojenskou kdy mohl kontrolovat jak prostor predhradí, tak nástup do nevelkého hradního protáhlého, na skalnatém hrebeni vystaveného jádra. Jádro hradu se rozpadá do dvou cástí oddelených do skály vylámaným príkopem o šírce 5m a hloubce 3m. V západní cásti vznikla na odlámaném a cástecne patrne také puvodne obezdeném skalním útvaru, prevyšujícím predhradí o 4m, byla založena druhá patrne vežovitá stavba o rozmerech cca 7x7m. Úzký skalní hrbet ve východní cásti hradního jádra, který byl rovnež v období stredoveku nejspíše cástecne obezden, nesl podle nálezu jílovitých omazu také další objekt neznámého charakteru. Samotná skále zde dnes dosahuje šírky pouhých 2m. Je tedy zrejmé, že se na lokalite ve vetší míre uplatnily podezdívky a obezdívky skalního podloží pojené hlínou. Užití podezdívek nesoucích další drevené nebo drevohlinité konstrukce, spíše než vetšímu podílu zdených konstrukcí, pak odpovídá také nevelké množství kamenné suti v prostoru hradního areálu. Vstupní partie hradu je pak možné predpokládat na jeho severní strane v míste hospodárského objektu priloženého k obvodové fortifikaci. Ve prospech tohoto predpokladu by mohla svedcit kumulace kamenu na vnejší strane príkopu, která by mohla predstavovat pozustatek pilíre mostu.

Die kleinere Burg lag auf einem markanten Felsen, der auf der nördlichen, nordöstlichen und westlichen Seite teilweise durch einen Graben mit einer Breite von 10-15m geschützt war. Der Graben erreichte eine Tiefe von bis zu 6m. Die Südseite des Burgareals war ausreichend durch die Geomorphologie des Standorts gesichert. Es ist nicht ganz klar, wie mächtig eventuell der Wallkörper war, der entlang der gesamten Außenseite des Grabens aufgeschüttet war, oder ob diese Seite gegebenenfalls auf eine andere Art geschützt war. Bescheidene Überreste des Walls sind heute nur auf der westlichen, nach Süden abfallenden Seite des Burgareals sichtbar. Die gegenwärtige Gestalt des Außenrands des Grabens könnte auch eine Folge der landwirtschaftlichen Nutzung des Burgvorlands sein. Aus den Ergebnissen von Oberflächenuntersuchungen kann geschlossen werden, dass das gewonnene Material in größerem Maße bei Geländeanpassungen in der kleineren, unter dem stark gegliederten Felskamm gelegenen Vorburg eingesetzt wurde, in der sich die Hauptbebauung der Burg befand. Die Vorburg war von der höher gelegenen, stark untergliederten Kernburg nicht durch einen Graben getrennt. Die Vorburgfläche weist nur ein Relikt der einstigen Bebauung mit Maßen von 7 x 5m auf, das an die eher leichtere Außenbefestigung im Bereich des vermuteten Eingangs anschloss. Mit Blick auf analoge Situationen kann ein polyfunktionelles Objekt mit wirtschaftlich-betrieblichem Charakter vermutet werden, unter dessen Kontrolle sich gleichzeitig der Eingang zur Vorburg befand. Mit Blick auf die erwähnten Funde von Schmiedeschlacke könnte sich hier auch die Burgschmiede befunden haben. Die Schlackefunde könnten jedoch auch mit Bauaktivitäten an der Lokalität zusammen hängen. Auf der Westseite der Vorburg stand unter dem Burgfelsen ein viereckiger Bau mit offenbar turmartigem Charakter und Maßen von 7 x 7m. Diesem Objekt könnten sowohl Wohn- als auch militärische Funktionen zugefallen sein, da es sowohl den Vorburgbereich, als auch den Zugang zur lang gezogenen, auf einem Felskamm erbauten Kernburg kontrolliert haben könnte. Die Kernburg zerfällt in zwei Teile, die durch einen in den Fels gehauenen Graben mit einer Breite von 5m und einer Tiefe von 3m getrennt sind. Auf einem abgehauenen, offenbar teilweise auch von einer Mauer umgebenen und 4m über der Vorburg gelegenen Felsgebilde im westlichen Teil befand sich ein zweites turmartiges Gebäude mit Maßen von 7x7m. Der enge Felskamm im östlichen Teil der Kernburg, der im Mittelalter wahrscheinlich auch von einer Mauer umgeben war, trug nach Funden lehmartiger Verfüllungen zu sprechen ebenfalls ein Objekt unbekannten Charakters. Der Felsen selbst erreicht heute nur eine Breite von 2m. Es ist daher offensichtlich, dass an der Lokalität in großem Maße mit Lehm gebundene Grundmauern und Ummauerungen des Felsuntergrunds eingesetzt wurden. Dem Einsatz von Grundmauern, die anstelle weiterer Mauerkonstruktionen Holz- oder Holz-Lehm-Konstruktionen trugen, entspricht auch die geringe Menge an Steinschutt im Bereich des Burgareals. Der Eingangsbereich der Burg kann an der Nordseite an der Stelle eines an die Außenmauer anschließenden Wirtschaftsobjekts vermutet werden. Für diese Annahme könnte eine Steinanhäufung auf der Außenseite des Grabens sprechen, die Überreste eines Brückenpfeilers darstellen kann.

Arch-Untersuchung/Funde:

Oberflächeuntersuchung M. Novobilský, T. Durdík
Plandokumentierung M. Novobilský