EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Zvolen Pustý hrad Dolný

Geschichte:

Zvolenský hrad sa stal miestom, kde sa casto a niekedy i dlhodobo zdržiavali uhorskí králi. Vzhladom na prítomnost královskej obory a pocetných hájnikov tu so svojim sprievodom mohli trávit cas najmä na polovackách. Podla uvádzaného miesta datovania listín sa vo Zvolene zdržiaval Ondrej II. a predovšetkým Belo IV. Z pramenov sa nemožno s urcitostou vyslovit o podmienkach v regióne v case tatárskeho vpádu. Na možnost, že Tatári (Mongoli) sa pocas plienenia Uhorska dostali až sem môže azda poukazovat údaj v listine z roku 1243. Panovník vtedy obnovil Zvolenu mestské výsady. Listina pritom hovorí, že o pôvodné výsady Zvolencania prišli pocas tatárskeho vpádu.
Doteraz menej známym historickým pramenom je zmienka o Zvolene v Halicsko-volynskom letopise. Podla tohto staroruského pramena odišlo halicské knieža Danil spolu so svojim synom Levom a kyjevským metropolitom Kyrilom k uhorskému královi Belovi „do Izvolina“ (v? Izvolin?). Podla letopisu sa tam konala svadba Danilovho syna Leva a Belovej dcéry (Konštancie), došlo k prepusteniu uhorských šlachticov zajatých v predchádzajúcich bojoch a k zmiereniu medzi Belom IV. a Danilom. Stalo sa tak zrejme v auguste roku 1247. Sídlo uhorského krála a miesto dynastickej svadby nazvané Izvolin historici stotožnili so Zvolenom. Okrem sídla s mestskými výsadami a komitátneho hradu sa vo Zvolene nachádzal aj královský dvorec s kaplnkou, vybudovaný na mieste neskoršieho Zvolenského zámku.

Übersetzung:
Die Zvolener Burg entwickelte sich zu einer der bevorzugten Residenzburgen (Herrschaftsmittelpunkte) der ungarischen Könige. Angesichts des Vorhandenseins des königlichen Gartens und zahlreicher Heger konnten sie hier mit ihrer Begleitung viel Zeit auf Jagden verbringen. Nach dem angeführten Ort der Datierung der Urkunden hielten sich in Zvolen Andreas II. und besonders Béla IV. auf. Zu der bis jetzt weniger bekannten historischen Quelle zählt die Erwähnung über Zvolen im Galizien-Wolhynien-Jahrbuch. Nach dieser altrussischen Quelle ging der Galizische Fürst Danil zusammen mit seinem Sohn Lev und dem Kiewer Metropoliten Kyrill zum ungarischen König Belo nach „Izvolin“. Nach dem Jahrbuch fand dort die Hochzeit von Lev, dem Sohn von Danil, und der Tochter von Bela IV. (Konstanze von Ungarn) statt. Es kam zur Entlassung der ungarischen Adeligen, die in den vorherigen Kämpfen festgenommen wurden und es kam auch zur Versöhnung zwischen Bela IV. und Danil. Dies passierte wahrscheinlich im August 1247. Den Sitz des ungarischen Königs und den Ort der dynastischen Hochzeit, der Izvolin genannt wird, identifizieren die Historiker mit der Stadt Zvolen. Außer dem Sitz mit städtischen Privilegien und der Komitatsburg befand sich in Zvolen auch ein Königshof mit einer Kapelle, der an der Stelle des späteren Zvolener Schlosses gebaut wurde. Nähere Angaben über die Untere Burg sind nicht bekannt.

Bauentwicklung:

Ústrednou stavbou Dolného hradu bola mohutná obytná veža s rozmermi 19,8 x 19,9 metrov a hrúbkou muriva 3,3 metra. Vybudovaná bola na nižšom výbežku hradného vrchu takmer 100 metrov pod úrovnou Horného hradu. Vdaka archeologickým nálezom a datovaniu pomocou rádiouhlíkovej metódy môžeme výstavbu veže Dolného hradu datovat do prvých desatrocí 13. stor. Dolný hrad vznikol ako sídlo panovníka pri jeho pobytoch v polovníckych revíroch okolo Zvolena. Potreby královského dvora odrážajú celkové rozmery obytnej veže, ktorej jednotlivé podlažia dosahovali rozlohu 180 m2 až 225 m2. Pri predpokladanej výške pät podlaží veža disponovala interiérovou plochou minimálne 1000 m2. Spodné podlažie prístupné z nádvoria zrejme slúžilo ako skladisko, nad ním boli zrejme 3 úrovne obytných priestorov a obranné podlažie. Vstup do prvého podlažia bol ešte koncom 20. stor. Viditelný vo východnej stene veže. Torzo juhovýchodného nárožia veže aj dnes dosahuje výšku takmer 17 metrov.
Svojimi mimoriadnymi rozmermi predstavuje obytná veža na Dolnom hrade odozvu velkých obytných veží francúzskych hradov. Na území historického Uhorska môžeme zvolenskú vežu porovnat len s obytnými vežami dalších královských hradov. Najlepšie sa zachovali hranolová veža na hrade Srednyj (Šeredné, dnes Ukrajina, 18,5 x 18,5 metrov), šestboká veža dolného hradu vo Visegrade (30 x 17 metrov) a tzv. Biela veža hradu v Ostrihome (16 x 13 metrov). Podobné rozmery dosahovali aj zaniknuté obytné veže hradov Bratislava (23 x 23 metrov) a Spiš (valcová veža s priemerom 23 metrov). Hlavná vstupná brána do Dolného hradu, ktorá chránila prístup do hradného nádvoria vznikla súcasne s rozsiahlym hradným opevnením okolo roku 1250. Prístupová cesta k nej bola z obranných dôvodov vedená priamo popod hradnú vežu a potom pozdlž dlhého úseku hradby až k bráne. Pred nou sa tiež nachádzala brána v tzv. Spojovacom múre. Vstupný portál hlavnej brány do hradu so šírkou takmer 3 m bol zostavený s masívnych, kvalitne opracovaných kvádrov. Uzatvárali ho 2-krídlové vráta, ktoré boli na spodnej strane osadené do zachovaných kamenných lôžok. Podla rozšíreného múru na vnútornej strane za vrátami sa dá predpokladat, že brána mala za portálom zaklenutý prejazd a nad ním ešte jedno obranné podlažie. Opevnenie Dolného hradu má tvar oválu s rozmermi 183 x 38 m a uzaviera plochu približne 0,7 ha. Jeho súcastou je aj tzv. Spojovací múr, ktorý v dlžke 206 metrov pokracuje smerom k Hornému hradu.

Übersetzung:
Auf Grund der archäologischen Funde und der Datierung durch die C14-Methode lässt sich der Aufbau des Turms der Unteren Burg in die ersten Jahrzehnte des 13. Jh. datieren. Die Untere Burg entstand als Sitz des Herrschers bei seinen Aufenthalten in den Jagdrevieren um die Stadt Zvolen. Mit seinen außergewöhnlichen Ausmaßen stellt der Wohnturm auf der Unteren Burg ein Abbild der großen Wohntürme auf französischen Burgen dar. Der Haupteingangsturm der Unteren Burg entstand zusammen mit der großen Burgbefestigung ungefähr im Jahr 1250. Die Burg ging wahrscheinlich in der ersten Hälfte des 15. Jh. unter.

Baubeschreibung:

Dolný hrad stál na nižšom výbežku hradného vrchu takmer 100 metrov pod úrovnou Horného hradu. Opevnenie Dolného hradu má tvar oválu s rozmermi 183 x 38 m a uzaviera plochu približne 0,7 ha. Jeho súcastou je aj tzv. Spojovací múr, ktorý v dlžke 206 metrov pokracuje smerom k Hornému hradu. Ústrednou stavbou Dolného hradu bola mohutná obytná veža s rozmermi 19,8 x 19,9 metrov a hrúbkou muriva 3,3 metra. Potreby královského dvora odrážajú celkové rozmery obytnej veže, ktorej jednotlivé podlažia dosahovali rozlohu 180 m2 až 225 m2. Pri predpokladanej výške pät podlaží veža disponovala interiérovou plochou minimálne 1000 m2. Spodné podlažie prístupné z nádvoria zrejme slúžilo ako skladisko, nad ním boli zrejme 3 úrovne obytných priestorov a obranné podlažie. Vstup do prvého podlažia bol ešte koncom 20. stor. Viditelný vo východnej stene veže. Prístupová cesta k nej bola z obranných dôvodov vedená priamo popod hradnú vežu a potom pozdlž dlhého úseku hradby až k bráne. Pred nou sa tiež nachádzala brána v tzv. Spojovacom múre. Vstupný portál hlavnej brány do hradu so šírkou takmer 3 m bol zostavený s masívnych, kvalitne opracovaných kvádrov. Uzatvárali ho 2-krídlové vráta, ktoré boli na spodnej strane osadené do zachovaných kamenných lôžok. Podla rozšíreného múru na vnútornej strane za vrátami sa dá predpokladat, že brána mala za portálom zaklenutý prejazd a nad ním ešte jedno obranné podlažie.

Übersetzung:
Die Untere Burg stand auf einem niedrigeren Ausläufer des Burgbergs fast 100 m unter der Ebene der Oberen Burg. Die Befestigung der Unteren Burg hat eine ovale Form mit den Ausmaßen 183 x 38 m und erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 0,7 ha. Zu ihrem Bestandteil gehört auch die sog. Verbindungsmauer, die auf einer Länge von 206 m in Richtung zur Oberen Burg fortsetzt. Das zentrale Bauwerk der Unteren Burg stellte der Wohnturm mit den Ausmaßen von 19,8 x 19.9 m und einer Dicke der Mauer von 3,3 m dar. Die Bedürfnisse des königlichen Hofs widerspiegeln auch die Gesamtausmaße des Wohnturms, dessen einzelne Stockwerke eine Fläche von 180 m2 bis 225 m2 erreichten. Bei der angenommenen Höhe von fünf Stockwerken verfügte der Turm über eine Interieurfläche von mindestens 1000 m2. Das untere Stockwerk, das vom Hof aus zugänglich war, diente wahrscheinlich als Lager, über diesem Stockwerk befanden sich wahrscheinlich drei Ebenen mit Wohnräumen und ein Schutzstockwerk. Der Eingang in das erste Stockwerk war noch vor Ende des 20. Jh. Von der östlichen Wand des Turms sichtbar. Die Zufahrtstraße zum Turm wurde aus Sicherheitsgründen unterhalb des Wohnturms und dann längs eines langen Abschnitts der Mauer bis zum Tor geführt. Vor dem Tor befand sich auch das Tor in der sog. Verbindungsmauer. Das Eingangsportal des Haupttors in die Burg mit einer Breite von fast 3 m bestand aus massiven und gut bearbeiteten Qualitätsquadern. Das Hauptportal wurde mit zweiflügeligen Türen geschlossen, die auf der unteren Seite in die gut erhaltenen steinernen Betten eingebettet wurden. Auf Grund der verbreiterten Mauer auf der Innenseite hinter der Tür kann angenommen werden, dass das Tor hinter dem Portal eine eingewölbte Durchfahrt und über ihr noch ein Schutzstockwerk hatte.

Arch-Untersuchung/Funde:

Archeologický výskum: AÚ SAV 2009-2012 (J. Beljak), 1890 (L. Leustách, J. Thomka),
Archäologische Untersuchung AI SAW Nitra 2009-2012 (J. Beljak), 1890 (L. Leustách, J. Thomka)