EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Zvolenský zámok/Schloss Zvolen

Geschichte:

V centre mesta na nízkom návrší nad riekou Slatina stojí dobre zachovaný stredoveký královský hrad neskôr prestavaný na renesancnú pevnost. Strategický význam hradného návršia dokumentujú nálezy z neskorej doby kamennej (badenska kultúra) a mladšej doby bronzovej (lužická kultúra). Do obdobia 12. až 13. storocia možeme datovat vznik trojlodového románskeho kostola sv. Mikuláša, ktorého pozostatky sa odkryli na nádvorí zámku. Z nemu z bocnej strany priliehala ešte palácová budova. Na mieste kostola na sklonku svojho panovania vybudoval panovník Ludovít z Anjou pravidelný 4-krídlový hrad s honosnou kaplnkou. Hrad slúžil panovníkovi ako príležitostného sídlo pri jeho polovackách v okolí Zvolena. V období protitureckých sa pôvodné panovnícke sídlo zmenilo na protitureckú pevnost. Nad stredovekým hradom pribudli obranné podlažia so strielnami a okolo neho vyrástol veniec vonkajšieho opevnenia s baštami a mohutným delostreleckým bastiónom. Vdaka tomu, že neskoršie prestavby sa hradu dotkli len minimálne patrí medzi najkrajšie príklady gotickej a renesancnej architektúry na našom území.

Übersetzung:
Im Zentrum der Stadt, auf einer niedrigen Anhöhe oberhalb des Flusses Slatina, steht eine gut erhaltene königliche Burg, die später zu einer renaissancezeitlichen Festung umgebaut wurde. Die strategische Bedeutung des Burgberges dokumentieren die Funde aus der Spätsteinzeit (Badener Kultur) und der jüngeren Bronzezeit (Lausitzer Kultur). In die Zeit des 12. bis 13. Jh. kann die Entstehung der dreiflügeligen romanischen Kirche des hl. Nikolaus, deren Reste auf dem Hof des Schlosses freigelegt wurden, datiert werden. Zu der Kirche gehört von der seitlichen Seite noch ein Gebäude mit Palastcharakter. An der Stelle der Kirche ließ zu Ende der Herrschaftszeit zwischen den Jahren 1370-1380 der Herrscher Ludwig der Große eine vierflügelige Burg mit einer prächtigen Kapelle erbauen. Die Burg diente dem Herrscher als gelegentlicher Sitz bei seinen Jagden in der Umgebung von Zvolen. In der Zeit der antitürkischen Kämpfe wurde der ursprüngliche Residenzsitz um Befestigungselemente bereichert. Über der mittelalterlichen Burg entstanden Wehrgänge mit Schießscharten und um die Burg wurde eine entstand ein Kranz der äußeren Befestigung mit Artilleriebastionen angelegt. Da die späteren Umbauten die Burg nur sehr wenig betrafen, gehört sie zu den schönsten Beispielen der gotischen und renaissancezeitlichen Architektur auf unserem Gebiet.

Bauentwicklung:

Štvorkrídlový hrad dal v poslednej štvrtine 14. stor. Na mieste staršieho sakrálneho objektu postavit uhorský král Luvovít I. Velký. Stavba sa vyznacovala dodržaním prísneho konceptu štyroch jednoposchodových krídel so sedlovými strechami. V západnom trakte disponovala dvomi hranolovými vežami. Vo východnom krídle sa nachádzala dojúrovnová kaplnka. Vstup do hradu bol zo severnej strany - od mesta. K výraznej prestavbe došlo v neskorom stredoveku, kedy bolo okolo hradu vybudované opevnenie s nárožnými valcovými vežami, obytnými budovami a velkou hranolvou hlavnou vstupnou bránou. Okolo polovice 16. stor. Hrad opätvne opevnujú vzhladom k tureckému nebezpeciu. Túto obrannú úlohu doplnili mohutné bastióny na východnej a západnej strane, ktoré boli spojené s opevnením mesta. V roku 1784 Esterháziovci barokovo prestavali kaplnku a doplnili obytné trakty pri východnej línii opevnenia. Hrad bol poškodený v závere 2. svetovej vojny a obnovený v 60. rokoch 20. stor.

Übersetzung:
Die vierflügelige Burg wurde im letzten Viertel des 14. Jhdts. An der Stelle des älteren Sakralobjekts der ungarische König Ludwig der Große errichtet. Das Bauwerk war durch die Einhaltung des strengen Konzepts von vier einstöckigen Flügeln mit Satteldächern gekennzeichnet. Im westlichen Bereich verfügte das Bauwerk über zwei balkenförmige Türme. Im östlichen Flügel befand sich eine zweistufige Kapelle. Der Eingang in die Burg befand sich an der nördlichen Seite – von der Stadt. Zu einem größeren Umbau kam es im Spätmittelalter, als um die Burg eine Befestigung mit eckigen zylindrischen Türmen, Wohnbauten und einem großen balkenförmigen Haupteingangstor gebaut wurde. Um die Mitte des 16. Jh. Wurde die Burg wegen der türkischen Gefahr wieder befestigt. Diese Schutzfunktion ergänzten mächtige Bastionen an der östlichen und westlichen Seite, die mit der Stadtbefestigung verbunden wurden. Im Jahr 1784 wurde die Kapelle vom Geschlecht Esterhazy im Barockstil umgebaut und es wurden auch Wohnbereiche bei der östlichen Befestigungslinie ergänzt. Die Burg wurde zu Ende des Zweiten Weltkriegs beschädigt und in den 60er Jahren des 20. Jh. Erneuert.

Baubeschreibung:

Hrad ma pravidelnú štvorkrídlovú dispozíciu s ústredným nádvorím. Hrad bol pôvodne jednoposchodový a až pri renesancnej prestavbe bol zvýšený o dve obranné podlažia s nárožnými arkierovými vežickami. Nadstavané krídla sú ukoncené štítkovou atikou, zakrývajúcou pultovú strechu, so spádom do nádvoria. Pocas renesancnej prestavby vznikli aj arkády nádvoria. Reprezentacné priestory sú situované v severnom krídle. Vo východnom krídle je umiestnená dvojpodlažná kaplnka. Z nádvoria sa prechádza prechodom v severnom krídle do priestoru k obvodovému opevneniu s nárožnými valcovými vežami, obytnými prístavbami a hranolovou vežovitou bránou v severovýchodnej casti opevnenia, ktorou sa vychádzalo do mesta. Okrem tohto opevnenia bol v 16. stor. Hrad obohnaný vonkajšou líniou palisádovo-hlineného opevnenia, z ktorého bol najvýraznejší murovaný bastión juhozápadne od hradu, spojený s mestským opevnením.

Übersetzung:
Die Burg hat eine regelmäßig vierflügelige Disposition mit zentralem Hof. Sie war ursprünglich einstöckig und erst beim renaissancezeitlichen Umbau wurde sie um zwei Obergeschosse mit Wehrgängen und eckigen Erkertürmchen aufgestockt. Die oberen Stockwerke sind mit einer Schildattika abgeschlossen, die das Pultdach versteckt, dessen Gefälle in den Hof gerichtet ist. Während des renaissancezeitlichen Umbaus entstanden auch Hofarkaden. Die Repräsentationsräume sind im nördlichen Flügel situiert. Im östlichen Flügel liegt die zweistöckige Kapelle. Aus dem Hof geht man durch einen Durchgang im nördlichen Flügel in den Raum zur Umfassungsbefestigung mit eckigen zylindrischen Türmchen, mit Wohnbauten und balkenförmigem Tor im nordöstlichen Teil der Befestigung, das in Richtung Stadt führte. Außer dieser Befestigung wurde um die Burg im 16. Jh. eine äußere Linie der Palisadenbefestigung aus Ton gemacht. Am ausgeprägtesten war die gemauerte Bastion südwestlich der Burg, die mit der Stadtbefestigung verbunden war.

Arch-Untersuchung/Funde:

Archeologický výskum: Pamiatkový ústav Bratislava 1964 (Š. Schonweitzová-Tóthová)
Archäologische Untersuchung: Denkmalinstitut Bratislava 1964 (Š. Schonweitzová-Tóthová)