EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Várhed-I
Gegenwärtige Nutzung

  • Literatur:

    Š. Janšák: Staré osídlenie Slovenska. Dolný Hron a Ipel v praveku. 1938, s. 13-17, 135-136.
    B. Polla - M. Slivka - A. Vallasek: K problematike výskumu hrádkov a hradov na Slovensku. AH 6/1981, s.388
    A. Habovštiak: Stredoveké hrádky na Slovensku. Vlastivedný casopis 21, 1972