EBIDAT - Die Burgendatenbank

Menu

Übersicht

  Kolacno
Topolcany
Nitra
Kolacno
  Komárnanská pevnost
Komárno
Nitra
Komárnanská pevnost, Luftbild AÚ SAV Nitra (2005)
  • [ 1 ]