EBIDAT - Die Burgendatenbank

Eine Initiative der Deutschen Burgenvereinigung Menu

Zvolen Pustý hrad Horný

Geschichte:

Hrad vstúpil do písaných dejín v diele Gesta Hungarorum (Ciny Madarov), dokoncenom na zaciatku 13. stor. Pramen hovorí o velkej pevnosti, nazývanej údajne Boršov Zvolen. Založenie hradu spája s legendárnym vojvodom Boršom, co však z iných zdrojov nemožno potvrdit. Hrad mohol vzniknút v 12. storocí súcasne s utvorením územnosprávnej jednotky Zvolenského komitátu. Sídlo vystupuje v dalších pramenoch pod ustáleným názvom Zvolen, alebo Zvolenský hrad. Po vybudovaní mladšieho Zvolenského zámku zacali pramene postupne používat aj názov Starý hrad. Súcasné oznacenie Pustý hrad nachádzame od záveru 18. storocia.
Nemožno vylúcit, že pocas vpádu do Uhorska v rokoch 1241 – 1242 sa Tatári (Mongoli) dostali až do Zvolena. O osudoch mesta i hradu v tom case nemáme správy. Vieme však, že v roku 1243 král Belo IV. obnovil Zvolenu výsady, ktoré mesto stratilo pocas tatárskeho vpádu. Hrad bol vyhladávaným miestom pobytov panovníka. Vo Zvolene sa dokonca konala svadba Belovej dcéry Konštancie a halicského kniežata Leva.
Rozbroje a feudálna anarchia v poslednej štvrtine 13. stor. Neobišli ani Zvolenský hrad. Jeho správcom bol dlhorocný zvolenský župan Demeter. Aktívne sa zúcastnil konfliktov medzi súperiacimi šlachtickými rodmi, avšak s jeho menom spájame aj razbu falošných mincí na Zvolenskom hrade. V dôsledku Demeterovho konania obsadilo hrad královské vojsko, ale ovládal ho i oligarcha Matúš Cák.
Po upokojení pomerov zostal hrad sídlom zvolenského župana. Spravoval ho Demeterov synovec Donc, ktorý sa podielal na zavádzaní hospodárskych a územných reforiem. Územie podliehajúce hradu sa v 30. rokoch 14. storocia zmenšilo rozclenením komitátu a utvorením Zvolenskej stolice. Novým sídlom panovníkov pri ich pobytoch vo Zvolene sa stal zámok (gotický kastel) vybudovaný v susedstve mesta. Starý hrad nadalej slúžil úradníkom, vojakom i remeselníkom.
Význam hradu opätovne vzrástol v polovici 15. storocia. Zvolen s prilahlým regiónom vtedy kontroloval ceský velitel Ján Jiskra, zastupujúci v Uhorsku práva ovdovenej královnej Alžbety. Pocas bojov medzi znepriatelenými stranami napadol Jiskrov najväcší rival Ján Hunyadi (Hunady) aj Zvolen. Na sídlo Jána Jiskru zaútocil v rokoch 1447 a 1451. Nevieme však, ci dobýjal hrad, alebo zámok. Vypálené bolo pritom lahšie prístupné mesto.
Vojnové udalosti a nárocná údržba zrejme prispeli k spustnutiu starého Zvolenského hradu v závere stredoveku. K ciastocnému obnoveniu jednej z funkcií hradu došlo v case osmanského ohrozenia. Starý hrad slúžil na pozorovanie okolia a vysielanie varovných signálov pred nepriatelskými vojskami. Prítomnost hliadky na hrade podporila vartovka, novovybudovaná strážna veža. O jej výstavbe sa rozhodlo v roku 1564.
Po ukoncení osmanských nájazdov v 17. storocí hrad stratil strategický význam. V spolocenskom vedomí ho nahradili povesti. Najznámejšou je povest o zakliatom Barátovi. Podla rozprávania zaznamenaného v 19. storocí údajne strážil poklady na Pustom hrade zakliaty mních s konským kopytom namiesto nohy. Ludom, ktorí sa zatúlali na hrad nahánal smrtelný strach. Zjavoval sa im ako pustovník, alebo aj ako zviera.

Najstaršiu správu o Zvolenskom (Pustom) hrade obsahuje rozprávací pramen nazývaný Gesta Hungarorum (Ciny Madarov), napísaný na zaciatku 13. storocia. Dielo neznámeho autora, ktorému historici prisúdili oznacenie Anonymus možno zaradit k historickým románom. Rozpráva totiž zväcša o vybájených vojenských taženiach a oslavuje legendárne velmožské rody. V jednom zo svojich príbehov Anonymus opisuje, ako velmož menom Borš so svojimi bojovníkmi prechádzal na konoch popri rieke Hron. Dal sa pred ním na útek jelen, ktorého Borš prenasledoval a na vrchole hory zabil výstrelmi šípov. Borš sa z oného miesta rozhliadol a na jednom vrchu dal postavit hrad, ktorý dostal názov Borš (slov. Tekov). Odtial Borš prešiel so svojim vojskom až do Zvolenského lesa, kde prikázal z kamenov vybudovat obrovskú pevnost, ktorá sa údajne nazýva hrad Boršod Zvolen (castrum Borsed Zovolun). Velkou kamennou pevnostou bol Pustý hrad. Pramene z 13. storocia ho oznacujú v rôznych obmenách v podobe „Zvolen.“ Prívlastok, ktorý dal hradu Anonymus je ojedinelý. Osobné meno Borš casto používali clenovia šlachtického rodu Miškovcov. Vzhladom na chýbajúce dalšie doklady o ich pôsobení v regióne nemožno potvrdit, ci tento rod skutocne stál pri vzniku hradu vo Zvolene, ako o tom hovorí vyššie spomínaná legenda.

Übersetzung:
Die Überlieferung zur Geschichte der Burg setzt mit den Gesta Hungarorum (Taten der Ungaren), einer zu Beginn des 13. Jahrhunderts datierten Chronik, ein. In dieser Quelle ist von einer großen Festung die Rede, die den Namen Boršov Zvolen trägt. Die Gründung der Burg wird mit dem legendären Herzog Borša verbunden, was jedoch in den anderen Quellen nicht der Fall ist. Die Burg kann im 12. Jh. gleichzeitig mit der Entstehung der territorial-administrativen Einheit des Zvolener Komitats entstanden sein. Der Sitz taucht in den weiteren Quellen unter der Bezeichnung Zvolen, oder Zvolener Burg auf. Nach dem Bau der jüngeren Zvolener Burg wurde in den Quellen auch die Bezeichnung Alte Burg verwendet. Die gegenwärtige Bezeichnung Pustý hrad findet man in den Quellen seit Ende des 18. Jh.
Die Burg wurde von den Herrschern sehr oft als Sitz gewählt. In Zvolen fand die Hochzeit von der Tochter von Bela IV., Konstanze von Ungarn und dem Halytscher Fürsten Lev statt.
Konflikte und feudale Anarchie im letzten Viertel des 13. Jh. waren auch auf der Zvolener Burg keine Ausnahme. Der Verwalter der Burg war der langjährige Zvolener Gespan Demeter. Die Burg wurde auch vom Oligarchen Matthäus Csák beherrscht. Nachdem sich die Verhältnisse beruhigt hatten, blieb die Burg der Sitz des Zvolener Gespans. Zum neuen Sitz der Herrscher bei ihren Aufenthalten in Zvolen wurde seit der zweiten Hälfte des 14. Jh. ein Schloss (gotisches Schloss), das in der Nachbarschaft der Stadt aufgebaut wurde. Die Alte Burg diente weiterhin den Beamten, Soldaten und Handwerkern.
Die Burg gewann in der Mitte des 15. Jh. wiederum an Bedeutung. Zvolen mit seiner anliegenden Region wurde damals vom tschechischen Kommandeur Johann Giskra kontrolliert, der in Ungarn die Rechte der ungarischen Königinwitwe Elisabeth von Luxemburg vertrat. Während der Kämpfe zwischen den befeindeten Seiten wurde Zvolen von Johann Giskras größtem Feind Johann Hunyadi angegriffen. Der Sitz von Johann Giskra wurde in den Jahren 1447 und 1451 angegriffen. Es ist uns aber nicht bekannt, ob die Burg oder das Schloss angegriffen wurden. Dabei wurde die einfacher zugängliche Stadt ausgebrannt.
Die militärischen Ereignisse und die anspruchsvolle Wartung hatten zur Folge, dass die alte Zvolener Burg zu Ende des Mittelalters verfiel. Eine der Funktionen der Burg wurde in der Zeit der Osmanischen Bedrohung teilweise erneuert. Die Alte Burg diente zur Beobachtung der Umgebung und zum Verschicken der Warnsignale vor Feindesheeren. Im Jahr 1564 wurde hier ein Wachtturm aufgebaut. Nachdem die osmanischen Einfälle im 17. Jh. beendet worden waren, verlor die Burg die strategische Bedeutung.

Bauentwicklung:

Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža komitátneho hradu z konca 12. stor. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa nachádza na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m. n. m. O nieco mladšia je královská obytná veža na o sto metrov nižšom Dolnom hrade. Vznikla v prvých desatrociach 13. stor. S pôdorysom 19,8 x 19,9 metra patrí medzi najväcšie stavby rezidencného typu v strednej Európe. Po tatárskom vpáde vzniká na Pustom hrade rozsiahle opevnenie. Na Hornom dosahuje 3,5 ha, na Dolnom hrade 0,7 ha a patrí k nemu tzv. Spojovací múr dlhý 206 metrov. V polovici 13. stor. Vzniká veža c. 2 na Hornom hrade. Koncom 13. stor., resp. Zaciatkom 14. storocia bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža. Severovýchodne od obytnej veže 2. bola vybudovaná obranná veža a k nej prislúchajúca priecna hradba. Takto vzniklo predhradie pri vybudovaní dalšieho hradu ako samostatnej obrannej a obytnej jednotky v rámci Horného hradu. Župný hrad z konca 13. stor. Bol vstavaný do jeho severného cípu. Disponuje samostatným opevnením, palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás. Tieto terasy využili v prvej polovici 15. stor. Jiskrovské vojská, ked si na nich vybudovali prízemné obytné objekty. Zánik hradu Zvolen datujeme do polovice 15. storocia, do obdobia vojnových stretov medzi Jánom Hunadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Poslednou stavbou vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka postavená podobne v poslednom decéniu 16. storocia.

Übersetzung:
Zum ältesten mittelalterlichen Bestand der Burg Pustý hrad gehört der Turm der Komitatsburg, der in das ausgehende 12. Jahrhundert datiert. Zusammen mit der zugehörigen Befestigung befand sich der Turm an dem höchsten Ort des Burgbergs, auf der Kote 571 m ü.d.M. Nach dem Tatareneinfall entstand auf der Burg Pustý hrad eine große Befestigung. Auf der Oberen Burg erstreckt sie sich auf einer Fläche von 3,5 ha. In der Mitte des 13. Jh. entstand der Turm Nr. 2 auf der Oberen Burg. Zu Ende des 13. Jh. bzw. zu Beginn des 14. Jh. wurde an das Eingangstor der Oberen Burg ein vierstöckiger Turm angebaut. Nordöstlich von dem Wohnturm Nr. 2 wurden ein Turm und zur zugehörigen Quermauer gebaut. So entstand die Vorburg beim Ausbau der Anlage als eine selbständige Schutz- und Wohneinheit im Rahmen der Oberen Burg. Die Komitatsburg vom Ende des 13. Jh. wurde in ihrem nördlichen Zipfel gebaut. Sie verfügt über eine selbstständige Befestigung, einen Palast, ein weiterer davorgelegener Bau, eine Zisterne. Der gesamt Hof wurde terrassiert. Diese Terrassen wurden in der ersten Hälfte des 15. Jh. von den Heeren von Johann Giskra genutzt, als sie auf darauf ebenerdige Wohngebäude errichteten. Der Untergang der Burg Zvolen wird in die Mitte des 15. Jh. datiert, in die Zeit der militärischen Konflikte zwischen Johann Hunyadi und Johann Giskra von Brandeis. Zum letzten auf der Burg Pustý hrad gebauten Bauwerk gehört der Wachturm, der wahrscheinlich im letzten Dezennium des 16. Jh. aufgeführt wurde.

Baubeschreibung:

Horný hrad stál na vrchole kopca a jeho západnom svahu nad sútokom rieky Hron a Slatina. Opevnený areál má tvar a uzaviera plochu približne 3,5 ha. Pôvodne rozsiahly areál bol dodatocne rozclenený do troch areálov. Najrozsiahlejšia je južná cast, do ktorej sa vstupuje vežovou bránou v obvodovom opevnení hradu. V tejto casti stáli dve kvadratické obytné veže. Pri oboch sú viditelné relikty samostatného opevnenia jednotlivých veží. Od druhého predhradia je oddelené priekopom a vnútornou hradbou. Pri jej styku s obvodovou hradbou vystavali vežu hradenú priekopou. Z exteriérovej strany je pristavaná veža, alebo bašta. Vnútorný areál na západnom svahu kopca bol terasovite clenený a zastavaný hospodárskymi objektami. Dominantná zástavba sa sústredovala v severnej casti hradu. Tá bola tiež oddelená priecnou priekopou a hradbou, vstavanou do staršieho obvodového opevnenia. Do areálu sa vstupovalo vstupnou vežou pri východnom okraji. V tejto casti stál palác s predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás. Tieto terasy využili v prvej polovici 15. stor. Jiskrovské vojská, ked si na nich vybudovali prízemné obytné objekty.

Übersetzung:
Die Obere Burg stand auf der Bergspitze und auf seinem westlichen Hang über dem Zusammenfluss der Flüsse Hron und Slatina. Die Befestigung der Oberen Burg hat eine ovale Form und erstreckt sich auf einer Fläche von ca. 3,5 ha. Das ursprünglich große Gelände wurde nachträglich in drei Areale eingeteilt. Der größte ist der südliche Teil, in den man durch ein Tor in der Umfassungsbefestigung der Burg hineingeht. In diesem Teil standen zwei quadratische Wohntürme. Bei beiden sind Relikte einer selbständigen Befestigung der einzelnen Türme sichtbar. Von der zweiten Vorburg ist sie durch einem Graben und der inneren Mauer getrennt. Bei ihrem Kontakt mit der Umfassungsmauer wurde ein Turm aufgebaut, der von einem Graben umgrenzt wurde. Von der Exterieurseite wurde ein Turm oder eine Bastei angebaut. Das Innengelände an dem westlichen Hang des Bergs wurde terrassenförmig gegliedert und mit Wirtschaftsobjekten bebaut. Die vorherrschende Bebauung konzentrierte sich im nördlichen Teil der Burg. Dieser Teil wurde auch durch einen Quergraben und eine Mauer, die in eine ältere Umfassungsbefestigung eingebaut wurde, getrennt. In das Gelände trat man durch den Eingangsturm am östlichen Rand ein. In diesem Teil standen ein Palast, ein Objekt vor dem Palast, eine Zisterne und der ganze Hof wurde mit Hilfe von Terrassen hergerichtet. Diese Terrassen wurden in der ersten Hälfte des 15. Jh. von den Heeren von Johann Giskra ausgenützt, als sie auf ihnen ebenerdige Wohnobjekte aufbauten.

Arch-Untersuchung/Funde:

Archeologický výskum: 1889-1890 (L. Leustách, J. Thomka), 1992-2008 (V. Hanuliak), AÚ SAV 2010 (J. Beljak)

Übersetzung:
Archäologische Untersuchung: 1889-1890 (L. Leustách, J. Thomka), 1992-2008 (V. Hanuliak), AI SAW Nitra (J. Beljak)